Friday, November 27, 2020

Maurer Oszkár: A székely favágó története

 

Maurer Oszkárral a második Magyar Szigeten ismerkedtem meg, Verőcén. Akkor ő még a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tiszteletbeli elnöke volt, s előadásában szenvedélyesen mesélte, hogy birtokot fog vásárolni a Szerémségben s minden erejével azon lesz, hogy visszaadja Mátyás király kedvenc borvidékének a régi fényét.

S ahol a kőkemény céltudatosság acélos akarattal és konok kitartással társul, a lehetetlen szűkölve menekül. Ezt igyekeztem Oszkár stílusában megfogalmazni, remélem, sikerült.

Tény, hogy ma Oszkár természethű szerémi borait michelin csillagos éttermek sora kínálja.

Akkor, 2002-ben kötöttünk életre szóló barátságot, ami plusz dimenziót kapott, amikor apám az egyik születésnapi összejövetelünkön szimbolikusan fiává fogadta. Oszkár tehát nemcsak barátom és harczostársam, hanem testvérem is.

Természetszerű volt, hogy Őt is felkértem, hogy legyen szerzője apám emlékkötetének.

A véletlen műve, hogy írása eddig nem került fel a blogra.

Alább Maurer Oszkár visszaemlékezését olvashatjuk.

A képek a 2010-es pünkösdi bortúrán készültek, a somlói borfesztiválon, a Szeremley valamint a Posta pincénél.

 


 

Maurer Oszkár: A székely favágó története

Nem tudom mi a könnyebb, a béke elmúlásával, vagy az elmúlás békéjével együtt élni?

És mind a kettővel?

Mi, katonák tudjuk, hogy ez mit jelent.

Borbély Imre is tudta.

Ez azt jelenti, hogy még nagyobb elszántsággal kell küzdenünk, azon harcostársak helyett is, akik nem lehetnek már velünk. Igaz életútjukkal, tanításaikkal erősebbé tesznek bennünket is.

 A Borbély családdal sok éves barátság kötött össze minket, mígnem egy meghitt, családias hangulatú délutánon a barátságunk megerősítése, magasabb szintre emelése mellett döntöttünk.

Imre fiának fogadott, Zsolt és Szilárd a testvérének, Viki utólagos jóváhagyásával. Hatalmas megtiszteltetésként éltem meg a dolgot. Az egész család iránt szeretettel voltam-vagyok, Borbély Imre fogadott fiává válni kitüntetett érzés.

A történelmünk során, amikor sikertelenek voltunk, olyankor vagy a jó vezető hiányzott, vagy a nemzet, aki mögé sorakozik. Imrére az utóbbi volt az igaz. Vezéregyéniség volt, széleskörű látásmóddal, nagyfokú intelligenciával, műveltséggel, határozottsággal, nem túlzás azt mondani, hogy egy összeszedettebb állapotban lévő nemzet nem is választana magának másféle embert vezetőnek. Hunyadi Jánoshoz hasonlatos stratégiai képességekkel, éleslátással és bátorsággal volt felvértezve.

Imre a Regnum Marianum eszmeiségében nevelkedett, ami alapjaiban határozta meg a nemzeti sorskérdésekhez való viszonyulását. Egyszer mesélt is egy szép történetet, amikor is egy székelyföldi lakossági fórumkörúton, egy favágó kijavította őt a trianoni határok lehetséges-vagy nem lehetséges elfogadásának a kérdésében.

Aztán teltek az évek, jött egy szomorú hír. Zsolt közölte, hogy Imre rákkal küzd, és hatástalan volt a gyógykezelés, meg vannak számlálva a napjai, és örülne, ha meglátogatnám még egyszer.

A temesvári kórházban kezelték, Viki és Zsolt épp benn voltak Nála. Viki példamutató kiállással ápolta Imrét, erős tudott lenni a legnehezebb pillanatokban, miközben elképzelni sem tudjuk, hogy mi játszódhatott le benne.

Imre a kórházi ágyon feküdt, látható volt, hogy az állapota súlyos, de azt nem gondoltam, hogy utoljára látom. 

Beszélt az eddigi kezelésekről, tisztában volt az állapotával. Kifogytunk a szóból. Elszoruló torokkal roskadoztunk a reánk nehezedő csend súlya alatt. Ekkor megkértem Imrét, ha emlékszik a történetre egy székely favágóról, amikor Borszéken vagy hol jártak, talán elmesélhetné. Persze én szóról szóra emlékeztem rá, pedig már volt néhány éve, hogy mesélte, ellenben Imre összes felemelő története közül ez ragadott meg leginkább, szerettem volna még egyszer hallani. Az a töretlen hit és rendületlenség, ami őt mindig is jellemezte, itt érhető tetten leginkább.

Erőt vett magán, kicsit feljebb húzta magát az ágyon, Viki megigazította alatta a párnát.

Igen, elmesélem” - mondta határozottan, életerős hangon – „Abban az időben Hargita megye képviselőjeként tevékenykedtem. 1994 végén Tőkés László barátomat és harcostársamat aljas, nemtelen támadás érte az akkori RMDSZ részéről.

Nagy Benedek, Hargita megyei képviselőtársam egy gyalázkodó röpiratot köröztetett a frakcióban, melyben Temesvár hősét „a Gonosz rabjának”, besúgónak, „gátlástalan puhánynak” és hűtlen kezelőnek nevezte. Javasoltam a kérdés megtárgyalását és az azonnali testületi elhatárolódást, amit azonban Tokay György frakcióvezető tisztségével visszaélve megakadályozott.

Markó Béla is vonakodott elítélni a gyalázkodó képviselőt, akiből egyébként két évvel később vallásügyi államtitkárt csinált az RMDSZ hatalomra kerülése után.

Jómagam 1995 januárjában körbeutaztam a választókörzetemet, hogy tisztázzuk az emberekkel a helyzetet. Az egyik helyszín a Gyergyószentmiklós feletti Borszék volt. Télen érkeztünk, hó fedett be mindent. Az emberek a művelődési házban gyülekeztek, de kinn az utcán mielőtt beléptünk, felfigyeltem egy lovasszán érkezésére. Fával volt megrakva, szikár székely ember szállt le a szánról. Ő is bejött, a fejszéjét is magával hozta, majd a leghátsó sor mögött egyedül megállt.

Tisztáztuk a Püspök urat ért rágalmakat, világossá és egyértelművé téve, hogy egy szó sem igaz belőlük. Ezt követően a közelmúltban nagy port felkavart magyar külügyi nyilatkozatra kérdeztek rá az emberek, érdekelte őket a személyes álláspontom is. A külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy Magyarország végérvényesen lemond a Trianonban elcsatolt országrészekről, és nincs semmilyen területi követelése a szomszédos államok irányában.”

- „Fiam!”- szólt Zsolthoz – „Hogy hívták az akkori külügyminisztert, azt a rongyembert”?

- „Kovács László” - válaszolta Zsolt.

- „Igen, ő volt már akkor a magyar diplomácia vezetője.

Szóval a magyarság szerte Erdélyben, és gondolom másfele is, felháborodással és csalódottan vette tudomásul a Magyar Kormány külügyminiszterének a nyilatkozatát, amit később a magyar - szlovák és a magyar – román alapszerződés is megerősített.

Megkérdezték mi az én álláspontom, mint a parlamenti képviselőjüknek.

Azt válaszoltam, hogy nézetem szerint a magyar külügyminiszternek semmiféle felhatalmazása nem volt arra vonatkozólag, hogy ilyet nyilatkozzon, sőt senki másnak sem állna jogában ilyet nyilatkozni. A trianoni határokat elfogadni, és Magyarország területeiről senkinek sem áll jogában lemondani. Legfeljebb azt tudnám elképzelni, ha egy népszavazáson a magyarság többsége döntene így, akkor fenntartásokkal, de fájó szívvel elfogadnám a népakaratot.

Ezzel a válasszal némileg megnyugtattam az embereket is, de ekkor leghátulról megszólalt egy hang.

A favágó volt az.

„- Én mindig nagyra becsültem a képviselő urat és a munkásságát, és ahogy kiáll a magyarság érdekei mellett, de engedje meg, hogy most ne (!) értsek egyet önnel.” - mondotta.  „Az én tudomásom szerint Szent István királyunk halála előtt felajánlotta Krisztus Urunk szülőanyjának, Szűz Máriának a koronát, az egész Magyarországot, nemzetestül, papostul, mindenestől. Mint az ország alapítója így végrendelkezett, teljes joggal. Ezt az örök időkre szóló égi-földi szövetséget egy népszavazásnak sincs joga felbontani.”

Erre elakadt bennem a szó. Nem tudtam és nem akartam vitatkozni ezzel a derék székellyel. Ez a Regnum Marianum tana, ennek szellemisége határozta meg a neveltetésemet. Rám kevésbé jellemzően elérzékenyültem, könnybe lábadt a szemem.

Erőt vettem magamon, megköszöntem neki a felszólalást. 

Igen, Önnek teljesen igaza van, senkinek sem áll jogában lemondani egy tenyérnyi területéről sem, Mária Országának, ami az ő tulajdona. Sőt, keresztényi és magyar kötelességünk megóvni azt. Csak az a baj, hogy ma már egyre kevésbé vannak ilyen "székely favágók".

Megköszöntem a történetet, majd Imrével elbúcsúztunk egymástól. Átöleltük egymást, de akkor már elsírtuk magunkat. Elmondta, hogy büszke arra, hogy fiának tekinthetett, és én is megköszöntem neki mindent. Majd hozzátettem, hogy amíg mi élünk, majd a gyermekeink, és unokáink élnek, nincs veszve semmi. Nemzedékről nemzedékre átadjuk az akaratot, a hitet, a magyar feltámadás reményét. S addig "székely favágók" is lesznek.

„Tudom” - válaszolta megnyugvó tekintettel.

Másnap hajnalban eltávozott.

Testvérek csontjaival együtt nyugszik, ősei földjében, Magyarországon, Mária országában.

Amiben hitt, az bennünk él tovább.

 

 

Saturday, June 13, 2020

Nemzeti programra van szükség - Interjú Borbély Imrével


Nemzeti programra van szükség - Interjú Borbély Imrével

Az alábbi interjú, mely a Csurka István által főszerkesztett Magyar Fórumban jelent meg, s akárcsak a blogon legutóbb közzétett beszélgetés, a kilencvenes évek közepére visz vissza bennünket, amikor Borbély Imre a magyar paradigma-elképzelésen dolgozott, mely mentén több konferencia is megszervezésre került.
A tudásközpontú nemzetfejlesztés és a határokon átívelő magyar reintegráció volt e paradigma két fő gondolata, ami nem meglepő módon nem hatotta meg a hivatalban levő Horn-Kuncze kormányt, az Orbán kormány viszont olyan programot hirdetett három évvel később, mely konvergens volt a konferenciasorozat elképzeléseivel.
Innen az interjú. (BZSA)

"Bár a mesterségesen létrehozott határok több évtizede szétszabdalták a Kárpát-medence kulturális-gazdasági szempontból egységes régióját, a határokon kívül rekedt magyar milliók nem mutatnak hajlandóságot önazonosságuk feladására.
Szlovákia, Románia és Szerbia politikája nem tartalmaz olyan elemeket, amelyek a magyar kisebbségek hosszútávú megmaradását szavatolnák. Ellenkezőleg, a politikai igyekezet e kisebbségek eltüntetését célozza. Ezen államok a magyar nemzeti közösségeket ellenségként kezelik. Az azonos cél, az azonos ellenségkép e három országot - legalábbis ebben a kérdésben - közös platformra, informális szövetségbe tereli.
A magyar népcsoportok bármelyikét érő destabilizálás legvalószínűbb következménye egy Magyarországot célzó exodus. Ezért e kérdés megoldása jól felfogott államérdeke Magyarországnak. Így, közvetett de objektív módon a Kárpát-medence magyarsága a szétszabdaltság dacára továbbra is egy sorsközösséget alkot."

Az idézet Borbély Imre romániai, Hargita megyei képviselő „Támpontok egy dinamikus magyar paradigmához” című tanulmányából való. A dolgozat az Interconfessio Társaság Kolozsváron tartott tavalyi első tanácskozásának kiindulópontját képezte.

- Tanulmányom a magyarság közös jövőjén töprengőkhöz szól - mondja Borbély Imre. - S mert a magyar politizálás rákfenéje a túlzott polarizáltság, az általánosság síkján fogalmaztam meg a feladatainkat, hogy ezzel átléphessem az ideológiai gátakat. Vagyis, bármilyen politikai áramlat kerül is hatalomra, elfogadható legyen, amit írok, hiszen a gondokat a gyakorlatban kell megoldanunk, és nem a demagógiák lázhűtő tapaszaival.

- Hogyan látja az anyaországi társadalmi, politikai helyzetet napjainkban?

- A mai magyar társadalom nincs olyan helyzetben, hogy belátható időn belül, spontán módon, zökkenőmentesen a jövő építésébe kezdjen. A magyar társadalmon belül alapvető dolgokban nincs egyetértés. Abban látszólag mindenki egyetért, hogy Magyarország demokratikus állam legyen, ehhez azonban nincsenek meghatározva a mindenkire érvényes kötelező politikai játékszabályok. Mert nincs esélyegyenlőség.
Szembeötlő az is, hogy a magyar társadalom politikai irányultságát a sajtó sokkal inkább meghatározza, mint a politikai pártok. Nincs médiatörvény, és egyes csoportok hatalmas sajtómonopóliummal rendelkeznek. Mások - vagy ugyanazok - hatalmas pénzmonopóliummal is, és ezáltal irreális mértékben  befolyásolják a társadalmi erők és a gazdasági tényezők működését. Összefüggéstelen törésvonalak szabdalják a magyar politikát.

- Keveset tudunk az erdélyi Interconfessio Társaságról...

- Erdélyi magyar képződmény, civil társadalmi szerveződés, amely a magyar történelmi egyházak mentén szerveződő értelmiséget kívánja közös platformra állítani. Első lépésként azt az állapotot kell megszüntetnünk, amelyet Trianon kényszerített ránk. E téma kapcsán már volt két jelentősebb konferenciánk Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön, „Esélyeink Trianon túlélésére” címmel. Mindenekelőtt ki kell harcolnunk a nemzetiségi autonómiát; fel kell emelkednünk a kisebbségi sorból a társnemzeti státusig. Eközben nagyon fontos a közösségi érzés és a nemzeti öntudat erősítése, mert ez a záloga egy politikailag is, gazdaságilag is fejlett közösség kialakulásának. Ha ezt sikerül elérnünk, akkor nem terhére, hanem hasznára válhatunk az anyaországnak.

- Kifejtené ezt bővebben is?

- Csupán egy példát említek: a nyugat-európai országokban élő zsidóság nem terhére, hanem hasznára van Izraelnek. Ez természetesen egyedi eset, a diaszpórában élő zsidóságnak ugyanis nincs szüksége politikai autonómiára ahhoz, hogy önazonosságát megőrizze, mert identitása vallási gyökerű. Mi magyarok nem vagyunk ebben a szerencsés helyzetben. Szükségünk van a politikai önállóságra, hogy évszázados perspektívában önazonosságunkat megőrizhessük.

- Milyen lépések megtételét várja az RMDSZ az anyaországi kormányzattól?

- A magyar társadalom megosztottsága kihat a határon túli magyarsághoz való viszonyára is. A magyar politikai közgondolkodásba nem épült be kellő súllyal a határokon kívül rekedt magyar milliók léte, köznapi valósága. Alkalmi szónoklatok szintjén nagyon is jelen vagyunk a magyarországi politikában, ez azonban kevés. Nem altruizmusról beszélek, és nem áldozatkészségért folyamodom. Arra a tényre utalok, hogyha valamelyik határon túlra szakadt nemzetrészünk - e pillanatban a vajdasági magyarság - abba a helyzetbe kerül, hogy menekülnie kell, Magyarország megoldhatatlan kérdés előtt áll. Mert a kárpát-medencei magyarok csak Magyarországra menekülhetnek tömegesen. Magyarnak születni: sorsközösséget jelent. Magyarország mindenkori kormányának tehát azon kellene munkálkodnia, hogy a határokon túli magyar közösségek minél önállóbbak, tehát minél védettebbek legyenek. Ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy menedéket kelljen kérniük, mert az anyaország nem képes befogadni annyi magyart, amennyi a határokon kívül él.
Németország be tudta fogadni - igaz, húsz év alatt - az egymilliós romániai német közösséget, mert gazdasági fejlettsége és sorsközösség-vállalása ezt lehetővé tette. A magyar gazdaság enyhén szólva távol áll a felfelé íveléstől. Egyebekről nem is beszélve... Fontos különbség az is, hogy a kisebbségi sorban élő magyarok történelmi szálláshelyeiken akarnak maradni: a határokon túli magyarság magyarként akar megmaradni a szülőföldjén. Nem lehet felajánlani az erdélyi magyarságnak, mint megmaradási lehetőséget, hogy románosodjon el. Mert ilyen igény is megfogalmazódott Magyarországon.
Hosszú távú nemzeti programra lenne szükség, amely reális alapokon nyugszik. Sajnos, az elmúlt öt évben ennek érdekében nem sokat tettek a magyar kormányzatok. Nem dolgoztak ki ilyen koncepciót.

- Hogyan fogadták a vízumkényszer bevezetésének hírét Erdélyben?

- Az emberi szabadság bárminemű korlátozását tévútnak tartjuk. A bevándorlás és a "fekete" munkavállalás megfékezésére nem vízumkényszert kell alkalmazni. Törvényes, adóztatható formát kell találni például a "fekete" munkavállalás feloldására. Nem az a baj, hogy a székely ember Magyarországon dolgozik, hanem az, hogy feketén kell dolgoznia.

- Sokan és sokféleképpen nyilatkoztak már az alapszerződésekről. Mi ezekről a véleménye?

- Az alapszerződéseket legfönnebb szép ábrándnak tartom, de alapvetően szükségtelennek. Akik azt hangoztatják, hogy az alapszerződések elvben jók, politikailag szépelegnek. Hiszen ha van politikai akarat egy-egy jó alapszerződés megkötéséhez, kölcsönösen elfogadható garanciákkal, akkor olyan politikai helyzet áll elő, amelyben már nincs is szükség alapszerződésekre. Jelenleg nincs meg a politikai akarat egy-egy jó alapszerződés megalkotására. Az Európai Unió részéről soha nem fogalmazódótt meg követelményként az alapszerződések megkötése. Most már azok a nyugati országok sem jelzik ezek hasznosságát, amelyek eddig javallották. Meggyőződhettek arról, hogy mekkora fiaskó volt a szlovák-magyar alapszerződés.

Bágyi Bence Jakab

Megjelent a Magyar Fórum 1995. szeptember 14.-i számában.
Friday, May 29, 2020

A magyar reintegráció, a magyar nemzetegyesítés jegyében
Borbély Imre egyik legfontosabb nemzetstratégiai gondolata az volt, hogy ha a geopolitikai realitások miatt nincs esély a határok módosítására, akkor a nemzet szerkezetét kell a valósághoz igazítani, ezt nevezte ő szubszidiáris nemzetstruktúrának. (A szubszidiaritás tudvalevőleg az az állam- vagy szervezet-építkezési elv, mely szerint az egyes problémákat a felmerülésükhöz legközelebb eső szinten kell megoldani, illetve a megoldáshoz szükséges döntéseket ott kell meghozni.)
A szubszidiáris nemzetstruktúra koncepciója egy, a Magyarok Világszövetsége, az Interconfessio Társaság, a Vörösmarty Társaság, a Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör (SMIKK) valamint a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség által szervezett konferenciasorozat keretében gyöngyöződött ki és finomodott, 1994 és 1996 között, melynek előadója volt többek között Balázs Sándor, Duray Miklós, Gál Kinga, Dr. Hegedüs Lóránt,  Hódi Sándor, Kolumbán Gábor, Kósa Ferenc, Lázár Imre, Lovas István, Németh Zsolt, Patrubány Miklós, Pokol Béla, Pozsgay Imre, Szőcs Géza, Tóth Zoltán József, Tőkés László, Tőkéczki László, Vass Csaba, Varga Domokos György, hogy az ismertebb neveket említsem.
A szubszidiáris nemzetstruktúra az egységes, egy államban élő nemzet „almamodelljével” szemben a „szőlőmodell” követését jelenti. Ebben a metaforában az egyes nemzetrészek a szőlőszemek, az őket összekötő kocsány pedig a magyar állampolgárság valamint a határokon átívelő kulturális, gazdasági és politikai szálak.

Borbély Imre a Kárpát medencei magyarság közjogi integrálását és közös politikai akaratképzését a külhoni állampolgárságon és a külhoni magyarok delegációit tömörítő felsőházon keresztül képzelte el. 

Az Orbán Viktor által 1998-ban meghirdetett program a határokon átívelő nemzetegyesítést - mely ugyanaz a koncepció elvi síkon - előbb a státustörvényen illetve a Magyar Állandó Értekezleten (MÁÉRT) keresztül igyekezett elérni. 2010-ben a MÁÉRT megőrzése mellett a magyar integráció fő eszközévé a szavazati jogot is felölelő teljes körű állampolgárság kiterjesztése vált, ami lehetővé tette, hogy a budapesti parlament 2014-től már ne csak állami, de nemzeti intézmény is legyen.

Az alábbi interjú az első, nagy sikerű Székesfehérváron megtartott konferencia után készült. (Ugyanitt volt a Kolozsváron indult, majd Székesfehérváron illetve Zentán folytatódott konferenciasorozat záróeseménye is.)

A képen az MVSZ elnöke, Patrubány Miklós, Rócz Szabó László, elnökségi tag és Borbély Imre régióelnök. A fotó a 2003 májusában megtartott kongresszus után készült, a gyűlést követő közös mulatozáson.


“Jövőtervező műhelyt kell létrehozni”
- beszélgetés Borbély Imre képviselővel, az Interconfessio Társaság elnökével -

Napjaink politikája megrekedt a napi gondok szintjén. A politikai hírek szinte kivétel nélkül napi eseményekről szólnak: pártok egymással kapcsolatos állásfoglalásai, a kormány döntéseinek bírálatai, stb. melyek legfőbb célja a választók rokonszenvének megnyerése. Ha akad olykor egy-egy politikus, aki messzebbre próbál tekinteni, a válságból kivezető utat ő sem látja. Ezért nem hétköznapi az Interconfessio Társaság kezdeményezése, hogy továbbgondolja a magyarság jelenét, és olyan irányt keressen, amely a felemelkedést szolgálja. A társaság az elmúlt év őszén Kolozsváron tartotta első tanácskozását, amelynek kiindulópontja Borbély Imre képviselő "Nemzeti paradigma és posztmodern jövő" című dolgozata volt. Az elmélet lényege: ahhoz, hogy a magyarság felülkerekedjék vetélytársain, az információrobbanás követelményeihez kell igazodnia, s oktatási stratégiájában a tudástöbbletet kell célba vennie. A paradigmaelméletet szerzője a tudományból átvett fogalmakkal, a tudomány, és a történelem példáiból építette ki.
Nemrégiben kiderült: a jövőtervező gondolatokra Erdély határain kívül is akad vevő. Az Erdélyi Napló is beszámolt róla, hogy mintegy száz magyarországi, erdélyi, felvidéki, délvidéki, kárpátaljai, és nyugat-európai politikus, egyházi és közéleti személyiség, csúcsértelmiségi vett részt azon a székesfehérvári tanácskozáson, amelyen úgyszintén Borbély Imre dolgozata volt a vitaindító. Amint Székesfehérváron megfogalmazódott, ez volt az utolsó elméleti összejövetel, a következőkben a jövőépítő program megvalósításának módozatairól tanácskoznak majd.
Erről kérdeztük Borbély Imre Hargita megyei képviselőt, az Interconfessió Társaság elnökét.


- Hogyan látja, módosult-e a Kolozsváron megfogalmazott elmélet a kétnapos székesfehérvári vita során?

- Különös elégtétel számomra, hogy elképzelésem minden vetületére született egy részletekbe vágó korreferátum, mely nemhogy kétségbe vonná a kiindulópontot, hanem megerősítette azt. A kétnapos tanácskozáson egy sor nagyon fontos kérdésben egyetértettünk. Ilyen például egy pozitív, előremutató médiastratégia kidolgozása, vagy a hasonló gondolatokat képviselő civil társadalmi szervezetek megkeresése. Elhatároztuk azt is, hogy tovább működtetjük a Székesfehérváron alakult szellemi műhelyt. A következő gyűlés ez év szeptemberében Szabadkán lesz.

- A jelen továbbgondolása eddig nem volt jellemző sem az összmagyarság, sem az RMDSZ politikájára...

- Igen, én is úgy érzem, hogy a magyarság elfordul a jövőtől, nem akar a jövőbe nézni. Én ezt a trianoni traumára, majd a második világháborúra, és az 56-os forradalom vérbefolytása által okozott csalódásokra vezetem vissza. Ezeket tetézte Magyarországon az Aczél György nevéhez fűződő kultúrpolitika, melynek egyik sarkalatos pontja éppen a jövőképtől való megfosztás volt. Érdekes például az is, hogy magyar nyelvterületen nagyságrenddel kevesebb jövőkutatással foglalkozó könyv született, mint a szomszédos országokban, Japánról nem is beszélve, ahol gazdag irodalma van a futurológiának. A politikusoknak mindig hosszútávon kellene gondolkozniuk. Sajnos ez a nyugati típusú demokráciáknak is gyengéje. A négyéves választási ciklus ugyanis arra ösztönzi az egész politizáló elitet, hogy csak négyéves időszakokban gondolkozzék, ezen belül is a hatalmon lévők legfontosabb törekvése az legyen, hogy újraválasszák őket. Ezzel szemben áll a japán modell, ahol a politikai csatározás hátterében létezik a hosszútávú jövőtervezés intézménye, egy szuperminisztérium, mely a technológiai és tudományos fejlesztésért felel. Akkora hatalommal rendelkezik, hogy beleszólhat a gazdasági és a pénzügyminisztérium dolgaiba is. A paradigmális állapotot a japánok tudatosan a politikumból kiindulva építették ki.

- Mit is jelent a "paradigmális állapot" kifejezés?

- Thomas S. Kuhn értelmezésében egy tudományág akkor kerül paradigmális állapotba, hogyha általánosan elfogadott algoritmusokat, azaz műveletsorokat dolgozott ki a felmerülő kérdésekre. Az euklidészi geometria például paradigmális állapot volt a mértanban, amelyből Bolyai zökkentette ki. A társadalom - a tudományágakhoz hasonlóan - paradigmális állapotok elérésére törekszik. A paradigmális állapotban lévő társadalom  döntő része egyetért a beállt közrenddel, a problémamegoldó módozatokkal, és -  ami nagyon fontos - a fejlődési iránnyal, a céllal. Ez az állapot tehát egy virágzó, prosperáló társadalom jellemzője. Létrejöttének előfeltétele - legalábbis a kialakulás szakaszában - egy világos és mobilizáló hatású cél, célcsomag léte.

- A jövőépítő program egyik célja - tanulmánya szerint - a szubszidiáris nemzet kialakulása. Mit ért Ön ezen?

- Ez abból a kényszerűségből fakad, hogy a nemzet egyharmada Magyarországon kívül él olyan helyzetben, hogy onnan elvándorolni sem akar, de identitását sem kívánja feladni. Ebből a tényből kiindulva jutottam el a szubszidiáris nemzetstruktúra gondolatáig. Ez azt jelenti, hogy az egyes nemzetrészeknek önmaguknak kell megoldaniuk saját gondjaikat, ugyanakkor azon kell fáradozniuk, hogy millió szállal kötődjenek egymáshoz, egymást kisegítő tömbökké fejlődjenek. Ezeket neveztem a dolgozatban szervesítő algoritmusoknak. A világon rég léteznek hasonló modellek. A legsikeresebb a zsidóságé, mely nemzet fiainak többsége az országon kívül él. Az ő esetükben ez a szubszidiáris nemzetstruktúra odáig fejlődött, hogy Izraelnek nemhogy problémája a diaszpóra, hanem éltető ereje. Ha mi ezen az úton haladunk, akkor a részsiker is nagyságrenddel több, mint a jelen fejlődés kivetítése, amely szerint az anyaország és a leszakított részek különböző pályákon mozognak. A leszakított nemzetrészeknek - úgy  gondolom - e szubszidiáris nemzet-struktúrának megfelelő autonómia-célkitűzéseket kell maguk elé állítaniuk

- Amint az Ön által felvázolt paradigma elméletben is szerepel, az információrobbanás korában élünk. Ez azt jelenti, hogy akinek ott van a lakásában a televízió, a videó, a számítógép, az hajlamos a begubózásra, nem igényli a közösségi életet. A nemzeti érzés azonban közösségi érzés, amelyet igazán csak a közösség tud kialakítani. Nem érzi úgy, hogy a számítógépe mellé bezárkózott ember képe ellentmondásba kerül azzal a nemzeteszmével, amelyet célként jelöl meg?

- Nem hiszem. Az informatika berobbanása az egyén életébe a fejlett országokban nem elidegenedést, hanem új kapcsolatteremtési lehetőségeket hozott létre, hiszen a számítógép segítségével közösségi munkát is lehet végezni. A japánokban az informatika még csak nem is halványította a közösségi érzést. Még kevésbé az amerikaiakban, akikben néha túlteng a nacionalizmus. A nyugati nemzeteknél is reneszánszát éli a nemzeti érzés, holott ők az információrobbanás kellős közepén tartanak. Náluk már  jelentkeznie kellett volna a nemzettől való elfordulás jeleinek.

- Elképzelése szerint mi volna a teendőjük az anyaországi, és a határon túli magyarság sorsformáló politikai szervezeteinek?

- Mindenképpen egy tudásközpontú nemzetfejlesztés. A tudásszint állandó növelését elsőrendű államérdekként kellene kezelni mind vízszintes, mind pedig függőleges irányban. Ez azt jelenti, hogy a tömegek tudásszintjét is emelni kellene egy ehhez a célhoz igazított tanrenddel, népfőiskolák, tanfolyamok által, de nem szabadna elhanyagolni az elitképzést sem a kiemelkedő képességű fiatalok esetében. Ez nem azonos a számítógép használatának megtanulásával. Az informatika csak katalizátora és növelője az emberi tudásnak. Ez a célirányosság azt jelentené, hogy amennyiben dönteni kell arról, hogy egy bizonyos összeget egy iskola épületének a tatarozására, vagy a tanintézet számítógépekkel való felszerelésére fordítsanak, akkor az a döntés szülessék, hogy a tatarozás még várathat magára. Ha választani kell, hogy egy bizonyos összeget az úthálózat fejlesztésére, vagy egy műholdas információs hálózatba való belépésre szánnak, az utóbbi legyen a fontosabb. Ez a vonalvezetés ha nem is azonnal, de négy-öt év múlva befolyásolná a dolgok menetét az anyaországban s a leszakított nemzetrészek testében is.

- Nem érzi egy kicsit úgy, hogy túlságosan nagy fába vágja a fejszéjét, amikor Erdélyből, kisebbségi sorban élő magyarként, Hargita megyei képviselőként az összmagyarság, tehát Magyarország számára is utat kíván mutatni?

- Szerintem minden magyarnak - bárhol is éljen - el kell gondolkoznia nemzete sorsa felett. Egy ilyen paradigma kidolgozása a magyar kormány feladata lenne, de ez eddig nem történt meg. Másrészt, saját történelmünk példázza, hogy nemzeti megmaradásunk egyszer már Erdélyen múlott, a török hódoltság idején. Ami az összetartó erőket illeti, úgy érzem, az erdélyi magyarság sokkal kevésbé sérülten került ki a kommunizmus évtizedeiből, mint a magyarországi. Ezért, azt hiszem, sokkal nagyobb az esélye annak, hogy egy ilyen gondolatsor, egy ilyen műhely itt Erdélyben jöjjön létre. Szó sincs arról, hogy egyedül vágnék neki, én csak szerény kezdeményezője vagyok egy olyan folyamatnak, amely - remélem - egyre több magyarországi gondolkodót is arra késztet, hogy akár kritikai szembenállással is, végeredményben egy jövőépítő, nemzetépítő programot körvonalazzon.

Gazda Árpád

Megjelent az Erdélyi Napló 1995. augusztus 16.-i számában, és a Fejér Megyei Hírlap 1995. július 29. számában 'Távlati cél: a magyar tudás' címmel.