Wednesday, March 14, 2018

Raffay Ernő: A becsület útján


E hasábokon szó volt már apám, Borbély Imre és Raffay Ernő mély és nemes barátságáról. Ők a szó szoros értelmében tűzbe mentek volna egymásért. A közös értékrend, a közös nemzetszolgálat, a tántoríthatatlan nemzeti elkötelezettség és halálmegvető bátorság kötötte őket össze túl a lényeglátás képességén, a kölcsönös rokonszenven és temperamentális tényezőkön.
Az alábbi szöveget tartalmazó „Őr és úr” című emlékkötet a napokban hagyta el a nyomdát, de ettől függetlenül természetesen folytatom a visszaemlékezések közlését a blogon is. (BZSA)

(Borbély Imre és Raffay Ernő Gyergyóújfaluban a 2009-es EMI tábor ideje alatt. Középen Szidiropulosz Archimédész történész.)


2017. január 29-én jött a telefon-értesítés, hogy meghalt Borbély Imre barátom. A sírás után eszembe jutott Delacroix francia festőművész, aki 1849. október 17-én, Chopin halála napján ezt írta naplójába: „Szegény Chopin meghalt, míg a gazemberek élnek…”
E mondat értelmét most nem magyarázom meg a mai erdélyi helyzetre alkalmazva – majd egy másik időpontban. Az azonban tény, hogy Imre mennyországba költözésével (ugyanis tudom, hogy ott van, ott intézi a magyarok ügyeit) a nemzeti érdekek szerint gondolkodó magyarok kétségtelenül legnagyobbika hagyta el e földi világ tereit. Amiatt írom a kétségtelenül legnagyobb kifejezést, mivel Imre (szemben másokkal) soha, sem pénzért, sem magas politikai beosztásért nem árulta el elveit.        
Borbély Imre élete annak a vizsgálatával telt, hogy mit lehet kezdeni az idegen megszállás alatt lévő magyarsággal; hogyan lehet jobb helyzetbe hozni, az alapvető érdekeit képviselni és megvalósítani.
Első megközelítésben nézzük meg, mit írt Borbély Imre 1992-ben, a nagy remények idején az erdélyi magyar lehetőségekről! Mivel Imre elemző ember volt, először szembenézett a legfontosabb lehetőségekkel:
A román félelmek alapja a bécsi döntés. Az viszont soha nem jöhetett volna létre, ha a határmódosítás igénye körül nincs összmagyar konszenzus - de volt (…)  Másrészt a bécsi döntés elképzelhetetlen lett volna a nagyhatalmi érdekazonosság nélkül. Ma egyik feltétel sem adott; nincs számottevő magyar politikai erő, amely a határmódosítást programba foglalta volna és nincs nagyhatalom, amely egy ilyen célkitűzést támogatna. Tekintettel az etnikai arányokra, egy ilyen irányú referendum (még ha ad absurdum létre is jöhetne), enyhén szólva kétséges kimenetelű lenne. Ettől függetlenül léteznek tényezők, amelyek irredenta gondolatokat táplálhatnak az erdélyi magyar társadalomban.” E mondatok 1992-ben a tényleges helyzetet tükrözték. Az akkori magyar kormány nemcsak eszköztelen, hanem önfeladó is volt; éppen szerelték le a tekintélyes nagyságú és fegyverzetű magyar honvédséget, a külpolitika pedig kimerült (államtitoknak minősített) elemzésekben és Magyarországnak az atlanti világhoz való kötözésében.
Imre ezután a „romániai” belső helyzet elemzését végezte el. Az erdélyi (és moldvai) magyar önrendelkezés célkitűzésének legnagyobb elemzője, kidolgozója lett, – ráadásul olyan személyiség, aki 1992-1996 között bukaresti országgyűlési képviselőként is mindent megkísérelt ennek megvalósítására, amit a romániai belpolitikai helyzet és az RMDSZ belső erőviszonyai megengedtek. Az erdélyi belső helyzetet és erőviszonyokat – Ceauşescu bukása után 2 évvel - így látta:
A hatalom a romániai magyarság ellen pszichológiai háborút visel. Ez módszereiben nem különbözik a III. Birodalom zsidóellenes propagandájától: rémhírterjesztés, diverziók, ködösítés. A magyarságot kollektív bűnösséggel vádolják. Fő eszköze ennek a háborúnak a televízió, aktív részei nemcsak a Ceauşescu-féle propaganda-apparátus vezéregyéniségei, hanem a román parlament is. A rendőrség és a hadsereg a fizikai megfélemlítéstől sem riad vissza, nyíltan fitogtatott, részrehajló, a magyarellenes atrocitások irányítóit és elkövetőit sértetlenül hagyják. A diszkriminatív joggyakorlat is része a pszicho-terrornak, hiszen azt sugallja, hogy a magyart következmények nélkül  lehet bántani. Sőt tapasztalható a magyarellenes fellépésben jeleskedők heroizálása. Ennek a pszichológiai hadviselésnek fő célja a román tömegek manipulációja, másodlagos a magyar önrendelkezési kísérletek kényelmes féken tartása, harmadlagos logikus célja, minden bizonnyal a magyar elvándorlás serkentése.” (Ez az írása 1992 áprilisában jelent meg, jellemzően saját kiadásában.)
Tökéletesen pontos helyzetmegítélés. Ehhez adalékként csak egyetlen példát teszek hozzá. 1992 decemberében hivatalos úton Bukarestben jártam, ahol a román védelmi miniszternek egy (általam szerkesztett) hat pontból álló javaslat-csomagot adtam át. Mindent megígért, semmit sem teljesített. A román tárca udvariasságképpen el akart vinni a tengerpartra, hogy bemutassa a magyar delegációnak a román haditengerészetet. Ezzel szemben azt kértem, hogy erdélyi katonai alakulatokat látogassunk meg. Így jutottunk el a kolozsvári székhelyű 4. (erdélyi) román hadsereg parancsnokságára, ahonnan Cheller vezérezredes (bizonyos Funar-botrányok után) elküldött bennünket a marosvásárhelyi páncélos dandár meglátogatására. A velem lévő két (székely) magyar tábornok közül az egyik páncélos szakember lévén, azt mondta nekem, hogy e tankos dandárnak – mivel a tank támadó fegyver – nem Románia földrajzi középpontjában, hanem valamelyik országhatáruk közelében kellene elhelyezkednie. Megállapítottuk, hogy tehát e tankcsapat a székelység féken tartása céljából állomásozik Marosvásárhelyen. Ezt az álláspontunkat el is mondtuk az RMDSZ egyik legmagasabb rangú vezetőjének e szervezet kolozsvári székházában.
Imre nem csak a román hatalommal, hanem a saját nemzetével kapcsolatos – sajnos megint csak találó – véleményét is leírta: „Az évtizedekig tartó Bukarest-központú, korrupt államhatalmi és gazdasági apparátus az erdélyi lakosság, és ezen belül a magyarság bizonyos fokú morális balkanizációját eredményezte. Érezhetően terjed a megbízhatatlanság, csökken a munkaerkölcs, teret hódít a megalkuvás a népcsoporton belül. A kommunista vallásüldözés hatására terjedt az ateizmus, ami a közerkölcs csökkenését, a családi értékek elhalványulását, az ifjúság körében illúzió- és reményvesztettséget eredményezett. Ugyancsak drámaian csökkent az emberek közötti pozitív viszonyulás: az összetartás, előzékenység, szeretet.”
Valószínűen e helyzet-látása következtében fogalmazta meg gondolatait az akkori (és mai) legnagyobb erdélyi magyar szervezet leendő politikai filozófiájával, tartalmaival és módszereivel kapcsolatban:
Az RMDSZ politikája arra kell törekedjen, hogy a történelmi egyházakkal karöltve, a veszendőben lévő lelki értékeket újra a társadalmi figyelem központjába helyezze. A jelen és a múlt eseményeinek kiértékelésében alapvetően a nyugati keresztény igazságvágyból és igazságosság-érzékelésből kell kiindulni. (…) A vallásnak át kell hatni a politikát is, hiszen a morális megújhodás előfeltétele a mielőbbi valós rendszerváltásnak, de át kell hatnia a gazdaságpolitikát is, hiszen a korrupció és a megbízhatatlanság egyaránt bénítja a társadalmat és a gazdaságot. Valószínűsíthető, hogy a gyökeres pozitív változásokat csak új generációk helyes nevelésével lehet kieszközölni. A morális megújhodás érdekében társadalmi léptékű keresztény ifjúsági mozgalmat kell létrehívni. Értékrendszerünkben a gyermekszeretet és a családi értékek méltó helyüket újra el kell foglalják. Terjeszteni kell a felebaráti szereteten alapuló keresztény szolidaritás elvét, intézményesíteni kell az elveszett, jellegzetesen keresztény szociális segélyrendszert.
Íme, a keresztény-szociális gondolatmenet, amit az Isten-hívő, római katolikus Borbély Imre összekapcsolt a magyarság lelki és fizikai, oktatási és gazdasági (stb.) érdekvédelmével. Nos, az RMDSZ nem ebbe az irányba indult, aminek meg is lett a szomorú, sok rossz következménye. (Ezekről a tényekről mind Borbély Imre, mind fia, Borbély Zsolt Attila szakszerű és magyar érdekű elemzéseket, könyveket írt és ír, amelyekből hitelesen ismerhető meg az erdélyi magyar élet.)
E helyzetelemzések és alapelvek kialakítása közben és után Borbély Imre kialakította az erdélyi magyar önrendelkezés formáit, amelyek szerinte – kellő politizálás segítségével – talán megvalósíthatóak. Két fogalom említendő: az autonómia és a társnemzeti státusz. Imre alkotta meg a „federatív Románia” kifejezést is, s amikor megindultak ellene a szánalmas támadások az RMDSZ-en belül, egy, Markó Béla elnökhöz írt (most először nyilvánosságra kerülő) levelében így fogalmazta meg gondolatmenetének lényegét: „A társnemzeti státusz nem egyéb, mint az autonomista politizálás végkifejlete; ez nem feltételezi, de a dolgok logikájából eredően magába foglalja a tömbmagyar területi autonómiát, illetve az ország federatív berendezkedését.”
Borbély Imre 1996 után lassan visszavonult az erdélyi politikai életből. Ennek sok oka van, csak az egyiket emelem ki: az RMDSZ vezetői közé, akik nemzetük boldogulása helyett legtöbbször saját anyagi érdekeikért dolgoztak, egyszerűen nem illett egy tiszta lelkű, keresztény magyar személyiség.
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Borbély Imre minden irányú életműve a magyar politikai közgondolkodásban a becsület útján járt; eljő majd az idő, amikor magyarok nagy tömegben jönnek rá arra, hogy az ő elképzeléseit kellett volna követniük
E sorok írója számára – aki sokat tanult Borbély Imrétől – felejthetetlen és megtisztelő, hogy ismerhette ezt a nagy embert, keresztényt és magyart.


Tuesday, March 6, 2018

Patrubány Miklós gyászbeszéde
Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke közeli jóbarátja és harcostársa volt Borbély Imrének 1991-től kezdve, amikoris az RMDSZ Országos Elnökségének keretén belül vállvetve küzdöttek azért, hogy az erdélyi magyarság érdekvédelmi szervezete vállalja fel az három szintű autonómia programját. Miklós gyászbeszédben búcsúzott barátjától. A szöveg megjelent az "Őr és úr" című emlékkötetben, mely a napokban hagyta el a nyomdát.

Gyászoló Család!
Végtisztességtevő Magyar Nemzet!

„Őr a lélek, de a test megszakad” – tanítja nekünk Weöres Sándor.

Innen, a temesvári Lippai úti temetőben felállított ravatal mellől üzenjük a világ magyarságának:

Magyarok! Fájdalommal tudatjuk, hogy meghalt a magyar nemzet legnagyobb stratégiai gondolkodója, meghalt BORBÉLY IMRE!

Gyászolja Őt nem csupán Családja!

Gyászolja Őt az egyetemes magyar nemzet!

Imre Testvérem! Tested halott, de lelked él, és itt van velünk, hallgatja gyászoló szavunk-énekünk. Üzenetem, Imre, tehát Hozzád is szól.
Végezzük el közösen, Testvérek, Borbély Imre alkotó erejének teljében kettétört életének számadását.

Milyen ember is volt Ő?

Borbély Imre szuverén gondolkodó volt,
Borbély Imre katona ember volt,
Borbély Imre hűséges ember volt.

És mindent egy befoglalva, Borbély Imre nagy magyar hazafi volt!

Vegyük sorra, Testvérek, Imre imént felsorolt erényeit.

Szuverén gondolkodó volt, akinek volt képessége éles elmével és bátor lélekkel végiggondolni a lehetséges döntéseket és levonni a következtetéseket.

Gondolkodásának szuverenitása rokon volt Bolyai Jánoséval. Borbély Imreis mert és tudott „a semmiből egy új világot” teremteni. Elvégre annak a városnak fia volt Ő, amelyben Bolyai János megalkotta a nem-euklideszi geometriát.

Gondolkodása határtalanul kreatív volt, ha arra összpontosult, hogy miként lehetne az erdélyi magyarság, az elcsatolt területek magyarsága, avagy a Trianon sújtotta egyetemes magyar nemzet életét jobbá, jövőt szavatolóbbá tenni.

Ki más alkothatta volna meg ezeket a fogalmakat:
társnemzet, külhoni magyar állampolgárság, szubszidiáris nemzetstruktúra?
Ki más hirdethette volna meg ezeket a politikai döntéseket-programokat:
Horvátország függetlenségének az RMDSZ általi elismerését, az Amerikai Egyesült Államok évkönyvébe is bekerült, az erdélyi magyar nemzeti közösség belső önrendelkezését kimondó Kolozsvári Nyilatkozatot, avagy az Új Magyar Paradigmát, azaz a tudásközpontú nemzetépítést?

Kortársai és sorstársai közül senki, Testvérek! Ezért volt Borbély Imre a II. világháború utáni magyar nemzet legnagyobb nemzetstratégája!
De Borbély Imre nem csak gondolkodó volt!

Imre katona ember is volt.
Édesapja nyomdokain járva szigorú és határozott ember volt, aki a halál közeledtét emelt fővel, méltósággal viselte!

És nem csak gondolkodó, nem csak katona, Imre hűséges ember is volt.
Különösen nagy érték ez a mai megbomlott erkölcsű, árulásokkal teli világban.

Imre hűséges volt családjához, nemzetéhez, barátaihoz és harcostársaihoz.

Különösen fényesen tündököl harcostársi hűsége a Magyarok Világszövetsége másfél évtizede tartó vesszőfutásának szemszögéből nézve!
Ó, be sokan voltak harcostársak, barátok és példaképek, akik elfordultak, elhagytak vagy elárultak minket! Ki gyengeségből, ki gyávaságból, ki önös érdekből…
Imre mindvégig hű maradt hozzánk. Pedig lehetett volna oka és alkalma is, hogy más „lóra nyergeljen” vagy éppenséggel békésebb „vizekre evezzen.”
Imre hűsége a Magyarok Világszövetsége iránt haláláig kitartott. Köszönet illessen érte, Imre! Haló porodban is!

Szuverén és kreatív gondolkodás, katonai fegyelem és szigor a tervek valóra váltásakor valamint hűség az utolsó leheletig – mindez a magyar nemzet szolgálatába állítva.
Íme, Testvérek, ezekért döntött a Magyarok Világszövetsége úgy, hogy holtában odaítéli BORBÉLY IMRE számára legnagyobb kitüntetését, melyet csak életútjuk lezártával, posztumusz kaphatnak meg a legnagyobbak, A MAGYAR NEMZETÉRT ÉRDEMÉREM ARANY FOKOZATÁT!

Az ezzel járó, nevét viselő emlékfa ott fogja őrizni és évtizedeken át hirdetni nevét az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, ott, ahol Árpád Nagyfejedelem megtartotta a magyar Hazát máig tartóan újraalapító szert.

Imre Testvérem! Emlékfád ott fog állni a Tieddel azonos kitüntetéssel illetett Rácz Sándor,

Hegedűs Loránt püspök, Magyar Adorján és Baráth Tibor emlékfája mellett. Lelked pedig együtt az Övékével – ott fenn a mennyben, hogy onnan is segíthesd nemzetünket a győzelem felé, a végső győzelem felé!

És Imre, ne feledd – hisz ezt is költő mondta: „Aki ott fönn van, messze lát.” (Tóth Krisztina)

Thursday, February 15, 2018

Borbély Béla Göncz Árpádról: „És nincs katonatiszt, aki lelője…”Felettébb kellemes meglepetés volt, amikor Lovas István, akit szakmailag, erkölcsileg és politikailag kimondhatatlanul sokra tartok, a blogján méltatta apám, Borbély Imre könyvét, a következő címmel: „Borbély Imre édesapja Gönczről annak Trianon kijelentése miatt: „És nincs katonatiszt, aki lelője”. Hadd idézzük Lovast: Az idén januárban elhunyt Borbély Imre, volt RMDSZ elnökségi tag poszthumusz életinterjú kötete a napokban jelent meg  „Harc a nemzet érdekében” címmel. A könyv csodálatos. Olyan bátor textussal, mint amilyen szerzője volt. Kimagaslott társai közül.”

 

E passzust idézte a nemzeti újságírás két másik ásza, Bayer Zsolt és Ágoston Balázs is.
Nem hiányozhat e könyvrészlet a blogról sem. (BZSA)


(Apámmal Temesváron 2014. március 15.-én)
Íme:


"Találkozás a magyar államelnökkel

A vadászterem fölötti teremben fogadott minket Göncz Árpád ezután. Egy sztenogramot vezető fiatal hölgy volt vele. Különben egyedül volt. És akkor pár szót beszélt minden delegáció-taggal.
Udvariasságból sorban meghallgatta a bemutatkozásainkat. A beszélgető partnere neki nem elsősorban Domokos Géza volt, hanem Szőcs Géza. Feltehetően az írók közti régi ismeretség okán. Szőcs Gézának mesélvén – ők pertuban voltak egymással –, de tulajdonképpen mindnyájunknak szólva, olyan felvezetéssel, hogy nem akar senkit se megsérteni közülünk, mondta el azt, amit akart. Konkrétan azt, hogy ottlétünk idején, a nála tett látogatásunk kapcsán mi jutott neki az eszébe. Két héttel azelőtt találkozott Vaclav Havellel. „Hosszú beszélgetés után azt mondtam Havelnek, hogy nagy szerencséje Magyarországnak Trianon, mert ezáltal nincs nemzeti kisebbsége.
TKA: (döbbenten) Ezt mondta… Göncz Árpád.
BI: Göncz Árpád. És akkor sorban kérdezett mindenkit, hogy ugye nincs megsértve ettől. A többiek ott ötöltek-hatoltak, hogy nem, nem, nem, hát dehogy, megértik ők ezt, amit mondott. Amikor hozzám került a szó, azt mondtam, hogy mélységesen meg vagyok sértve, engem a szívem legmélyén érintett ez.
Akkor többet hozzám nem szólt egy szót sem, hanem egyből a gyorsírásos feljegyzést vezető lány felé fordult: „Akkor ez nem kerül a protokollba.” És röviden búcsúzott tőlünk. Közben mindenki felé fordulva megkérdezte: „Ugye ezzel nem mennek a sajtó elé?” Engem is megkérdezett. „Én nem ígérek önnek semmit” – mondtam.
Kimentünk, ott volt a sajtó. Három tévékamera előtt elmondtam az egészet. Soha sehol meg nem jelent.
TKA: És írásban valahol eddig?
BI: Sehol. Hazamentem, és olyan meggondolatlan voltam, hogy édesapámnak, aki a budai vár védői közé tartozott, és két hónapot harcolt ott az első vonalban, elmondtam ezt az esetet. 
(Nagyapám, Borbély Béla)
Ő magába roskadt, hosszú percekig nem szólt egy szót sem, és egy gesztussal elhárította, hogy én szóljak, vagy vigasztaljam, majd felém fordult, és nagyon kitisztult arccal azt mondta nekem: „És nincs katonatiszt, aki lelője!”
Ez volt a verdiktum.
TKA: Ez egy igaz ember reakciója volt.
BI: Ez bennmaradhat az interjúban. Édesapámnak tartozom ezzel.
Ennyit mondott csak: „És nincs katonatiszt, aki lelője.”
Mert az egyértelmű, hogy Göncz Árpádnak személy szerint lehet ilyen véleménye, de ő minket nem személyes látogatáson fogadott, hanem Magyarország köztársasági elnökeként hivatalos látogatáson. Elnökként egy anyaországától elszakított, idegenek által elnyomott magyar kisebbség képviselőinek nem vághatja ezt az arcába, hogy kellemes neki az amputációnk."


Monday, February 12, 2018

Kónya Hamar Sándor: Zúzmara-koszorú Woolfu (1948-2017) sírjáraBorbély Imre 1992 és 1996 között volt Hargita megyei képviselő. A parlamentbe kerülését megpróbálták a kollaboráns erők megakadályozni, élükön Domokos Gézával (lásd a Hargita megyei listahamisítás esetét, amikor az alapszabályzatnak megfelelő széki választmányi jelöléseket félre seperve "létrehozták" a Hargita megyei RMDSZ-t, csak azért, hogy új jelölőgyűlést hívhassanak össze). 
1996-os újraválasztását a jelöltek röghöz kötésével akadályozták meg, amit egyébként nem tartottak be más esetekben, de arra jó volt ez a szabályozás, hogy meglegyen a hivatkozási alap arra, hogy ne engedjék indulni az előválasztásokon, ahol meglehetősen jó esélyekkel állt volna starthoz. 
E négy év alatt Kónya Hamar Sándor volt az egyik legjobb barátja és harcostársa. S nem utolsósorban szobatársa is. 
Sándorral legutóbb Kolozsváron emlékeztünk közösen apámra, a "Harc a nemzet érdekében" című kötet bemutatóján, az alábbi kép is akkor készült. (BZSA)
Kónya Hamar Sándor:
Zúzmara-koszorú Woolfu (1948-2017) sírjára

Nem kísérhettem el utolsó útján politizáló férfikorom bajtársát, barátját.
Nem állhattam ott ravatalánál, nyitott sírjánál, s nem láthattam süllyedve távozó koporsóját  sem, a temesvári, januári földbe.
S végső egyszerűségének azon a napján, Kolozsvárott csak versben szólíthattam, s kereshettem, hogy kivel is vagyok testvér a gyászban.
Ahogyan csak “égi születésnapján” tudhattam meg azt is, hogy végzetesen beteg volt,  s a kór nem könyörült rajta. Amiként sorsa és élete során, a legtöbb és legfőbb bajtársa sem. 
1992 és 1996 között, első parlamenti, képviselői mandátumunk idejében úgy alakult két együttlakó politikus-bajtárs barátsága, mint Hamvas Béla egy írásában, a bajtársiasság és megismételhetetlen szolidaritás varázslatos keveréke. Férfiak esetében szinte elírhatatlanul, hiszen az igazi barátság kemény, határozott és eltökélt férfiak kiváltsága, és nem hitványak menedéke. Tudtuk és tartottuk ezt mindketten. S olyan volt ez mindvégig, mint egy nem mindennapi, érdekes és egyszeri különösség. Mint farkasok falkahűsége. Mert voltak egy páran “fiatal farkasok” a romániai magyar nagypolitika dzsungelében. Magam pedig e farkasok közé fogadott hiúz. Legalábbis így jegyezte fel egyikünk, Szilágyi Zsolt egy politikatudományi szemináriumára készülő tanulmányában, melyet állatjegyi jellemrajzokra építve fogalmazott meg akkori élvonalbeli erdélyi magyar politikusokról. A fiatal farkasoknak pedig dzsungelkönyvi nevük is volt, s ma már csak Akelára (Birtalan Ákos), meg Woolfura  emlékszem (Borbély Imre), akinek éppen én lettem a keresztapja.
Történt ugyanis, hogy egy vásárhelyi pengeváltó RMDSZ-küldöttgyűlésről együtt utaztunk  el  s  Radnóton, feleségem szüleihez beugorva, ott találtuk a gyergyószentmiklósi, székely keresztfiamat is, aki éppen román nyelvtudását igyekezett gyarapítani.  Kérdésünkre pedig, hogy: „na, és a farkasnak mi is a román neve?” „Woolfu” - vágta rá nyomban a keresztfiam, sajátos keverékeként az angol és román igyekezetnek. Imrének módfelett megtetszett a név, s én nyomban vállaltam is a keresztapa gyors ragadvány-ragasztó reflexét. S azóta, haláláig csak Woolfunak szólítottam, nemcsak politizáló, de barátkozó hangulatunkban is.
Woolfuról írni és emlékezni…! Ilyenkor jut eszünkbe, hogy ugyancsak Hamvas Béla szerint, az írás mindig olyan, mint a halálra készültség legmagasabb foka. S akinek barátjaként, Weöres Sándor is mit írhatott emlékére, mint hogy “…alattad a föld, feletted az ég, s benned a létra.”
Szeretném most végérvényesen leszögezni: Woolfuban mindvégig benne volt a “létra”, s nem csak jelképes értelemben… Akkor is, amikor finomabb dimenziókba jutva, Istenről és vallásáról beszélt.
Akkor is, amikor együttlétünk legelején, közös nevezőnknek bizonyult az a vélemény, hogy a magyar nemzet progressziójába mindenki beletartozik, aki a Trianon utáni, mostoha történelmi helyzetünket, sorsunkat, lelkébe, szívébe és agyába fogadja, és morálisan kész bármikor, bárhol, bármilyen körülmények is fölvállalni és megválaszolni azokat. Hitet téve amellett is, hogy amíg létezik egy ember, aki a pusztulás és megsemmisülés viharában őrködik a “zászló” fölött, addig semmilyen ügy nincs veszve. S mint égre fellőtt pacsirta és sólyom kettőssége tettünk fogadalmat, hogy nemcsak a szívünkre, de vállunkra is vesszük, - a világ szégyeneként -, az erdélyi magyarok árva sorsát és ügyét, vállalva annak jobbító szándékát is. Fogyatékos és jellemhibás romániai demokráciánkban, erre akkor már nagyon nagy szükség volt. Mert az RMDSZ legfelsőbb vezetői szintjén is megbicsaklott az a szabad akarat, mely nemcsak a morális, reparatív kérdésfelvetést, de a kötelességtudatot is feltételezi, hogy a szükséges politikai párbeszédet elindítani és végigvinni lehessen.
S az olyan megkerülhetetlen tabutémákban is, mint a mindmáig kisebbségi sorsban tartott erdélyi magyarság tartós autonómiaigénye, s hogy az összekapcsolható legyen az összmagyarság európai függetlenségével-szabadságával és sorsával. Egy nemzeti paradigma elméleti megfogalmazásával, és gyakorlati megvalósításával. Mert egyértelmű volt, hogy a Trianon-kronotoposznak, román részről általánosan elfogadott ténye nem érvényteleníthette végérvényesen az erdélyi magyarság politikai, gazdasági, kulturális, civilizációs és demográfiai alakulásának érvényes történelmi tényeit.
Mert kibírtuk a tiltó és paranoid emlékezetpolitikának ráhatásait, támadásait is. A román nemzeti radikális asszimilációs politika és a szinkretista mitológia szélsőségeit is. És Imre mindezt kitűnő, következetes tanulmányokban fogalmazta meg, melyekkel csak egyetérteni tudtam. Mert akkor még hittük, hogy eljuttathat a saját és kimondott XX. századi  igazunk, olyan történelmi igazságokhoz is, melyeket az új európai kontextusban föltétlenül fel kell vetni, megvitatni, és nem tovább halogatni, kivárni, mint azt érdekvédelmi szövetségünk vezetősége kívánta tenni.
Persze azt is megbeszéltük, hogy az ilyen dialógusra felkért vagy provokált féllel szemben rendkívül nagy a kockázat. Mert aki hisz a közös és rendező, etikai platform kialakításának lehetőségében, az, lehet, hogy túl sok kompromisszumot köthet és elbukhat. Hiszen az RMDSZ addigi politikájából is tanulva, tudtuk, hogy az ambivalens diskurzusban érvényes furfang mindig biztosította a többség számára azt a védettséget, mely éppen a magyar fél igazmondásának bátorságát csorbította, vagy tette a nemzetközi közvélemény előtt hiteltelenné. Hiszen a szégyenérzet, vagy a bűntudat kultúrája a Balkánon nem létezett és nem létezik. Mert Kelet-Európában az igazmondás ma sem kapcsolódik semmilyen formában a szabadsághoz, tehát az nem feltétele az igazmondásnak. Miközben magyarul az „igaz”, az „igazság” és az „igazságosság” sokszor nemcsak szinonimaként jelenik meg, s az eszmények szintjén az igazság egyszerre episztemológiai és etikai kérdés. S lehet, hogy Európa XX. századi történelme éppen ezért nem adta meg az esélyt sem a magyar államnak, de a magyar nemzetnek sem.
Ilyen és hasonló témájú megbeszéléseink vittek még közelebb egymás szemléletéhez és lelkéhez. És eredményezte azokat a közös fellépéseket, melyek nemcsak a parlamenti frakció életében, de az RMDSZ küldöttgyűlésein is egyre gyakoribbá váltak.
Egyik legemlékezetesebb például Tőkés László védelmében történt. S azért említem kiemelten, most csak éppen ezt, mert számomra is a legdöbbenetesebb emléket hagyta mindmáig, gyógyíthatatlanul. Eredményes fellépésünk után közvetlenül, a Magyarok Világszövetsége tisztújító gyűlésén történt ugyanis, hogy miközben a „farkasok” egyöntetűen támogatták az Imre alelnöki jelölését, az általunk megvédett „forradalmi jelképünk”, Imrével szemben, konokul és kitartóan, minden meggyőző szándékot rendre utasítva, más szekértáborbelit javasolt a tisztségre.
A döbbenet annyira váratlanul érintett mindannyiunkat, hogy már a nyílt „püspökellenes lázadástól” sem riadtunk volna vissza, és ki is mondtuk, hogy az bizony árulás!  S bár Imrének is nagyon fájt a semmivel sem indokolható, érthetetlen és nélkülöző gesztus, lélekjelenlétét megőrizve, ő volt, aki higgadtan, józanul és következetesen joviális viselkedésre intett. Hogy később lelkében mi és hogyan dúlt-fúlt, annak én voltam koronatanúja. De az a bajtársi állhatatosság, mely nem engedett politizáló életünk kritikus pillanataiban sem ”kardhoz nyúlni”, több volt, mint garancia és biztonság. És igen, segítőkészség is. Bajban ugyancsak ő volt a leggyakrabban, mondhatni mindig segítőkész. Életünk anyagi, érzelmi vagy gyakorlati vonatkozásában is. S ezt személyesen, többször is megtapasztalhattam, tudván, hogy az ilyesmit sohasem lehet igazán megköszönni, csak viszonozni. Későbbi élete során is így volt ez s csak térben kerültünk messzire egymástól, de sohasem feledhettem azt a keresztény igazságot, hogy: ”aki mindenkin segít, azon már senki sem segíthet!” De!
Egy vigaszom mégis van, s az a szellemi örökségét érinti. Mert, ha van méltó utókor - és minden jel szerint: van! - akkor e szellemi örökség birtokában, lesz mit helyrehoznia!
Januári, váratlan halála óta zúzmarás a lelkem, és jégvirágok olvadnak gondolataimban, mert mi meghalhatunk, de az igazság soha! Sokszor ismételgettük és hittük ezt együtt, akkor is, ha nemegyszer rá is fáztunk becsületesen! Annyira, hogy sokszor, egzisztenciális vereségként viseltük el, s az több volt, mint csalódás.
De mást sem tehettünk!
Csak lázítva lázadtunk!
Lehet, hogy a fentiek megírásával túlontúl zúzmarásra sikerült emlékkoszorúm!
Sírjára helyezem, ragyogjon ott megolvadhatatlanul!

Kolozsvár, 2017. március       

Wednesday, January 17, 2018

Borbély Imre az RMDSZ első kongresszusáról


Borbély Imre, az RMDSZ későbbi elnökségi tagja és parlamenti képviselője az 1990 áprilisában Nagyváradon megtartott első kongresszuson megfigyelőként vett részt. A későbbiekben, az 1991-ben megkezdett közös munka során ismerte meg közelebbről azokat a politikusokat, közöttük a két elnökjelöltet, akik e kongresszus főszereplői voltak.
Nagyváradon esély mutatkozott arra, hogy egy olyan tiszta ember kerüljön az elnöki székbe, akik nem a vélt román tűrőképsséghez igazítja a magyar érdekképviseleti szervezet célhorizontját, hanem a magyar létérdekekhez. Ezt az esélyt nem sikerült megragadni.
Borbély Imrét az első kongresszusról Tóth Károly Antal, a legendás „Ellenpontok” című folyóirat egykori szerkesztője faggatta. A szöveg részét képezi a „Harc a nemzet érdekében” című kötetnek. (BZSA)

Az RMDSZ nagyváradi kongresszusán. A szövetségi elnök megválasztása

BI: Ez volt az első kongresszus, amelyen részt vettem, de nem küldöttként, hanem egyszerűen elmentem oda vendégként, amikor megtudtam, hogy hol és mikor rendezik meg. Azt hiszem, Budapesten voltam éppen, és onnan útban hazafelé megálltam Nagyváradon.
Annak a váradi kongresszusnak egyik tétje az volt, hogy a Temesvári Kiáltvány nyolcas pontját alkalmazzák-e vagy sem az RMDSZ-re. A kérdés az volt, hogy ezt a pontot az RMDSZ mint politikai erő elismeri, és támogatja-e? Ezzel kapcsolatban két dologban kellett dönteni. Egyrészt arról, hogy általánosságban alkalmazzák-e a román választási törvény előkészületeinél, illetve annak megváltoztatásában. Másrészt pedig arról, hogy a kongresszus alkalmazza-e saját magára, vagyis az RMDSZ kongresszuson belül alkalmazzák-e a 8-as pontot kritériumként vagy nem. Vagyis, hogy megfogadjuk-e azt az elvet, hogy az RMDSZ választmányában, a frakció tagjai között, valamint a vezető testületekben, beleértve az elnöki posztot, ne lehessen olyan személy, aki tagja volt kommunista nomenklatúrának és/vagy a volt Securitaténak.
A volt Securitate tagjainak vonatkozásában abszolút konszenzus volt, viszont a kommunista nomenklatúra tíz évre történő kitiltása az RMDSZ vezető testületeiből fölkavarta az indulatokat, hiszen ott a kongresszuson is szép számmal voltak olyanok, akik a kommunista érában vezető tisztségviselők voltak.
TKA: Tudtak helyezkedni.
BI: Vagy odaküldték őket, vagy megbízást kaptak, vagy maguktól is tudták – esetleg Domokos Géza biztatására is –, hogy oda kell jönni, és tülekedni kell. A volt nomenklatúra tagjai, a megbízható párttagok, alapszervezeti titkárok, az egykori „hivatalos magyarok” spontánul feldúsultak az RMDSZ középgárdájában.
TKA: A Nemzeti Megmentési Frontról szólj néhány szót, kérlek. Azt hiszem, erről nem beszéltünk.
BI: A Nemzeti Megmentési Front 1989 nyarán alakult második vonalbeli kommunistákból, akik a soron következő pártkongresszuson, 1989 őszén szerették volna átvenni a hatalmat. Megalakulásukat és programjukat ismertették a Szabad Európa Rádióban. Vélhetően már ekkor maguk mögött tudhatták a KGB támogatását, ezzel együtt Ceauşescu résen volt, s a pártkongresszus ugyanúgy zajlott le, mint a korábbiak. 1989 decemberében elérkezettnek vélték az időt a cselekvésre, s mint már szó volt róla, kiegyeztek a hadsereggel és a titkosrendőrséggel, majd betöltötték a Ceauşescu bukásával keletkezett hatalmi vákuumot. 1990 után a Front párttá alakult, és Iliescu vezetésével az 1990-es választásokon kétharmados győzelmet aratott az akkor még gyerekcipőben járó, többé-kevésbé demokratikus pártok fölött. Ez utóbbiak között mindenekelőtt a Nemzeti Liberális Pártot, valamint a Nemzeti és Kereszténydemokrata Parasztpártot kell említeni.
TKA: Tehát a Nemzeti Megmentési Front valójában pártnak nevezhető?
BI: Pártnak nevezhető, és tulajdonképpen nem volt más, mint a régi kommunista pártnak az átvedlett, magát szociáldemokratának nevező óriáspárt-alakzata.
TKA: És az RMDSZ mi volt ebben az időben?
BI: Az RMDSZ független szervezet volt. A bukaresti központ egyrészt serkentette a megyei szervezetek létrejöttét, másrészt a spontán módon megszerveződött megyei szervezeteket magába olvasztotta.
Nézetem szerint, ha Iliescu a Nemzeti Megmentési Frontot vezetve, az általa megbízott magyarokon keresztül szerepet játszott az RMDSZ életre hívásában, úgy tekinthetjük, politikai szándéka az volt, hogy a magyar szervezet a Front magyar tagozatává váljon. Sok esetben de facto úgy is működött, mintha az lenne.
Nagyváradon tehát a Temesvári Nyilatkozat nyolcas pontjának a szervezetünkben való alkalmazása volt az egyik fontos téma. A lehetséges elnökjelöltek akkor Szőcs Géza, Domokos Géza és Király Károly voltak.
Közülük a nyolcas pont végérvényes formájában legalábbis Domokos Gézát biztosan érintette volna. Hiszen ő nomenklatúra tag volt a decemberi események idején is, mert a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának póttagjaként érte a nagy változás. Ezzel szemben Király Károlyt ki lehetett volna a temesvári nyolcas pont hatálya alól vonni, hiszen ő, bár korábban a nomenklatúra tagja volt, de mint ilyen, szembeszegült Ceauşescuval akkor, amikor még senki nem mert szembeszegülni. Benyomásaim szerint Király Károly talpig igaz magyar ember.
Tehát ha a temesvári nyolcas pontot alkalmazzák, akkor tulajdonképpen Domokos Géza nem lehetett volna elnök. És ez volt a fő tétje a kongresszusnak.
Különböző állásfoglalások voltak. Meg kell jegyezzem, hogy sajnos a nemzeti oldal részéről is. Olyan beállítások is elhangzottak és közszájon forogtak, hogy a temesvári nyolcas pont voltaképpen a kollektív bűnösség elvén nyugszik, tehát azt feltételezi, hogy minden nomenklatúra tag és minden Securitate-tag bűnös, és ez szemben áll a demokrácia alapjaival, a jogállamiság alapjaival.
Nos, ez számomra egy nagyon furcsa érvelés, hiszen a forradalmi változás azért történt meg, mert előzőleg egy bűnös rezsim, egy bűnös diktatúra volt. Ez a kollektív megbélyegzés – mert valóban az volt – ennek a rezsimnek a közvetlen felelőseit és hordozóit érintette.
TKA: Akik kollektíve vezették azt.
BI: És akik felelősek a rendszer  bűneiért.
Nos, ezekkel szemben a temesvári nyolcas pont nem azt írja elő, hogy őket koncentrációs táborba kell zárni, azt sem, hogy be kell őket börtönözni, azt sem, hogy a fő felelősöket föl kell akasztani, ahogy egy hasonlóan bűnös rendszer fölszámolása után Nürnbergben a fő felelősöket felakasztották. Erről nem szól a temesvári nyolcas pont. Arról sem szól, hogy életfogytiglan megvonják tőlük a politikai szerepvállalás lehetőségét. Arról lett volna szó, hogy bizonyos mélységig, amit a kongresszus határozott volna meg, az RMDSZ testületeiben ne vegyen részt érintett személy. Vagyis a kollektív veszélyt hordozó egyéneket szűrte volna ki ez az elv elfogadása esetén.
TKA: Mit akart tehát megakadályozni?
BI: Azt, hogy a Választmányban, majd a Küldöttek Országos Tanácsában, amely az RMDSZ belső szabályrendszerét volt hivatott artikulálni, ne legyenek ott azok az egyének, akik részt vettek a volt elnyomó apparátusban, mert feltételezhető volt, szerintem joggal, hogy távirányítottá válhatnak. Tehát az RMDSZ-hez nem tartozó régi szálak aktivizálódnak, és a román hatalom rajtuk keresztül közvetlenül hatással lehet arra, hogy az RMDSZ különböző testületei miként döntenek. Például, hogy akarja-e vagy sem a szervezet hivatalosan követelni az autonómiát.
Ugyanez az RMDSZ elnökére is érvényes. Ha a nomenklatúra tagja volt, ez azt a veszélyt hordozta magában, hogy ő esetleg a régi bizalmi szálak mentén a román hatalom akaratát fogja rákényszeríteni vagy „rámanipulálni” az RMDSZ-re. Ez például Domokos Gézára minden szempontból ráillett. Nagy valószínűséggel alkalmazható ugyanez a feltételezés Domokos Géza elvtársaira is, azokra, akiket ő hívott meg bizalmi alapon a kongresszusra, s nyertek ott mandátumot a Választmányban való részvételre.
TKA: Domokos Géza kihívója Szőcs Géza volt.
BI: Igen, a Nyugatról hazaérkező Szőcs Géza, aki nagyon nagy népszerűségnek örvendett a fiatalság és az értelmiség köreiben. Viszont érzésem szerint a volt nomenklatúrásoknak, a kommunista párttagoknak súlyos fenntartásai voltak vele szemben, és részükről kifejezett ellenszenv övezte.
Tehát ha a temesvári nyolcas pontot alkalmazták volna a nagyváradi kongresszuson, akkor a testület által saját kebeléből megválasztott Választmány demokratikus szempontból megfelelőbb összetételű lett volna, jobban szavatolta volna, hogy a tiszta magyar akarat érvényesüljön, és nem a román hatalom által közvetlenül befolyásolt szándék tükröződjön a döntéseiben. Vagyis mind Szőcs Géza, mind pedig Király Károly, aki ugyan nem volt hivatalos jelölt, jobb alternatívát nyújtott volna, mint Domokos Géza. Ez egy más történelmet jelentett volna. Mert a történelem utóbb bizonyította, hogy a félelem vagy aggodalom, ami a nomenklatúrához, mint kívülről megszólítható, irányítható képződményhez kötődött, nem volt alaptalan. Ennek tudható be, hogy az autonómia igényének a hivatalos vállalása az RMDSZ-en belül csak 1992. október 25-én történt meg a Kolozsvári Nyilatkozat elfogadásával. Addig az RMDSZ programja és hivatalos álláspontja szerint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem volt autonomista mozgalom.
TKA: Mikor volt Nagyváradon a kongresszus?
BI: A nagyváradi kongresszus 1990. áprilisában volt, majd 1991 májusában rendezték meg a marosvásárhelyi kongresszust, és 1992 októberében ült össze a Küldöttek Országos Tanácsa, mely egyhangúan elfogadta az autonómia nyilatkozatot. Amennyiben Király Károlyt vagy Szőcs Gézát Nagyváradon elnökké választják, a kongresszus közfelkiáltással az autonómiát, mint politikai igényt kimondhatta volna, képviselhette volna, és meg is szavazhatta volna. Hiszen Király Károly ezen a véleményen volt, és ezt a véleményt képviselte már akkor, amikor Iliescu megbízta Domokos Gézát az RMDSZ létrehozásával. Tehát ő abban a pillanatban, amikor megválasztották volna, azt mondta volna: az elnöki programom az autonómia. Nem kellett volna egyáltalán idegőrlő, sok energiát lekötő belső harcot vívjunk azért, ami nyilvánvaló volt: hogy autonómiát kell követelni. Tehát ez a fékhatás annak is betudható, hogy nem alkalmazták a nyolcas pontot Váradon.
TKA: Az előbbiekben vázoltad azt, hogy milyen problémák megoldása várt erre az kongresszusra. Mi történt ott, mi volt a te részed ebben az egészben, és végül milyen eredménnyel végződött?
BI: Az én csak háttérbeszélgetések formájában tudtam az eseményekre hatni. Nem voltam küldött. Az az összejövetel gyermekcipőben járt, nem volt szabályzata, ügyrendje, működtetési szokásjoga. A szervezők zavarba jöttek, amikor az első fél órában Pillich László javaslatára nem várt, nem tervezett szavazásra került a sor. Valószínűsíthető, hogy ha kívántam volna, akkor megkapom a lehetőséget arra, hogy elmondjam a véleményemet a mikrofonba. Viszont hozzám nagyon közel álló barátok teljesen ellentétes véleményt nyilvánítottak az ügyben, egyesek azt mondták, hogy lépjek föl, és mondjam, hogy igen, a nyolcas pont az rendkívül fontos, és mások pedig azt mondták, hogy ne tegyem ezt, mert ez kollektív bűnösséget jelentett volna, és (a következő szavakat megnyomva) elveszítjük Domokos Gézát, akire szükségünk van.
Hozzá kell tenni, hogy felszólalásom elmaradása nagyrészt annak köszönhető, hogy temesvári vagyok. Szinte semmilyen összeköttetésem az erdélyi és a partiumi magyarsággal nem volt. Jószerivel senkit nem ismertem. Nekem az egész terra incognita volt. Mi évente jártunk Erdélyt látni turistaként. Tőlünk, Temesvártól, 400 kilométerre van a magyarok által sűrűn lakott Székelyföld. Oda mentünk lelkileg föltöltődni, egyébként mi szórványban éltünk Temesváron.
Ebből az is következett, hogy ismeretlen voltam ott, a kongresszuson, és csak azokat ismertem, akik Temesvárról jöttek. Nem tudtam, hogy Domokos Géza jó lesz-e, vagy nem. Akkor például nem tudtam, hogy Domokos Géza a Román Kommunista Párt központi bizottságának póttagja volt. Én semmit nem tudtam róla. Pedig tudhattam volna, hogy a Kriterion Könyvkiadónak a vezetője, és bár sok Kriterion könyvet vásároltam, sohase föl vetődött fel bennem, hogy valaki ott fönt harcol azért, hogy ezek a könyvek megjelenhessenek. Természetes dologként éltem meg, hogy Románia megengedi a magyar könyvek megjelenését, és lám, ezek között milyen sok jó könyv is található. Szőcs Gézáról és Király Károlyról a Szabad Európa Rádióból hallottunk. Akkor mi úgy tekintettünk erre az adóra, mint a szabad sajtó egyetlen elérhető orgánumára, amit teljes mértékben hitelesnek gondoltunk.
TKA: Az előbbiekben említetted, hogy Iliescu szemelte ki Domokos Gézát az RMDSZ élére. Ezt mikor tudtad meg?
BI: 1992-93-ban. Amikor személyes szimpátia vagy barátság szövődött köztünk Király Károllyal. Hosszan elbeszélgettünk egy párszor, és akkor tudtam meg tőle ezeket a dolgokat.
TKA: De nem szavaztál volna Domokos Gézára.
BI: Nem szavaztam volna Domokos Gézára. Nem. De erre nem is került volna sor, mivel nem volt politikai verseny, a szerepeket megosztották, Domokos Géza lett az elnök és Szőcs Géza a főtitkár.
Lényegében az, hogy az RMDSZ saját magára alkalmazza-e a nyolcas pontot, úgy dőlt el, hogy amikor már fele-fele arányban megoszlottak a vélemények, akkor Cs. Gyimesi Éva kért szót, és fölvezette, hogy miért is kell a temesvári nyolcas pontot alkalmazni. Nagyon jól érvelt, lényegében Szőcs Géza mellett és Domokos Géza ellen, de egy furcsa dolog történt akkor. Domokos Géza felállt az elnökség asztalától, odament a mikrofonhoz és hosszasan ecsetelte, hogy ő nem akar pozíciót, hogy ő csak a nemzetet akarat szolgálni, és ha kell visszavonul. Cs. Gyimesi Éva akkor azt mondta, hogy „nem rád gondoltam, Géza” és homlokon csókolta az elnököt. És ez a jelenet akkor eldöntötte a dolgot.
TKA: Gyakorlatilag tehát nem a józan ész, hanem egy ilyen érzelmi pillanat volt, ami eldöntötte.
BI: Igen, ez akkor megítélésem szerint eldöntötte a dolgot, utána pedig már nem volt kérdés az, hogy az RMDSZ a nyolcas pontot saját magára nem fogja alkalmazni. Ehhez hozzá kell tennem, hogy mikor arról beszéltek, hogy miért is kell nekünk a temesvári nyolcas pontot kiiktatni, és nem alkalmazni miránk, Domokos Géza mellé mindig odabiggyesztették a fölszólalók Király Károly nevét is. Ez engem már akkor is ösztökélt arra, hogy mégiscsak szólaljak föl, és mondjam meg, hogy Király Károly nincs a nyolcas pont hatálya alatt, hiszen éppen azért, mert az egyetlen magyar politikusként szembeszállt Ceauşescuval, és világgá kürtölte, hogy Romániában elnyomják a magyar kisebbséget, őt a diktátor már jóval a rendszerváltás előtt megfosztotta a nomenklatúristai minőségétől. Legalábbis a Szabad Európa Rádióból így tudtam. Nekem ő egy élő hős volt, akinek aggódtunk az életéért éveken át. És lehetett tudni róla, hogy ő Karánsebesen egy faipari vállalat igazgatója lett, vagyis nem a pártapparátus fizette, hanem az ipar.
TKA: És most utólag hogy ítéled meg a végeredményt és a következményeit?
BI: Végül egy eléggé felemás döntés született, ami a románságnak is a furcsállását váltotta ki. Az RMDSZ ugyanis mint politikai formáció, mint a választásokban részt vevő erő, követendő politikai platformként elfogadta a nyolcas pontot, de nem alkalmazta saját magára. A furcsállás jogos, mert a két állásfoglalás üti egymást. Egyik a másikat kizárná.
Szóval ez a döntés született Nagyváradon.
Most visszatekintve az a véleményem, hogy ha a váradi kongresszus alkalmazza a nyolcas pontot saját magára vonatkozóan, és nemcsak a románság fele tartja hasznosnak, akkor Domokos Géza nem kerül az RMDSZ élére. Ez megspórolta volna az RMDSZ-nek azt az óriási energiát, amit arra fecsérelt Domokos Géza elnöklete alatt, hogy az autonómiát elfogadja, mint célt.
TKA: Most visszatekintve hogy látod, vagy akár már az akkor, az azt követő periódusban hogyan láttad Domokos Gézának a tevékenységét, és hogy az az erdélyi magyarság életére hogyan hatott vissza?
BI: A Bukarest–Predeál-i közös utunk tapasztalata világossá tette előttem, hogy mennyire igazam volt, amikor azon a véleményen voltam, hogy a nomenklatúrát távol kell tartani a politikai törvényhozástól. Itt vissza kell térjek ahhoz, hogy az RMDSZ – ellentétben a román politikummal – alkalmazhatta volna az 8-as pontot az elnökre is, mert nem volt szüksége egy politikai hatalommal felvértezett emberre ahhoz, hogy keresztülvigye ezt a dolgot, hiszen maga a kongresszus volt a döntő fórum.