Thursday, November 21, 2019

Magyarul a román parlamentben
Egyik vesszőparipám, hogy ha az RMDSZ 1990-ben, a választások után a legnagyobb ellenzéki pártként ragaszkodott volna ahhoz, hogy képviselői magyarul szólalhassanak fel, előbb-utóbb felszerelték volna  a tolmácsgépeket.
Az ország tekintélye meg volt tépázva az ismételt bányászjárások valamint a marosvásárhelyi pogrom által, a frissen pozícióba jutott hatalmi elit aligha engedhette volna meg magának, hogy miközben Európa fele igyekszik, elhallgattassa a legnagyobb ellenzéki pártot.
Az RMDSZ akkori vezetősége, Domokos Gézával az élen egészen más politikát képviselt, ők a románok kegyeit keresték, sorozatos önmegalázásokba bocsátkozva, melyek közül azt emelném ki, midőn Domokos Géza felmondta az összes hamis román sztereotípiát a II. bécsi döntésről 1990. augusztus 30-án, tételesen, hogy a nemzetközi jogi tanszékeken a nemzetközi döntőbíráskodás iskolapéldájaként tanítható jogszerű döntés “diktátum lett volna”, „nagyhatalmi önkény”, mely módszertanának helytelenségével az akkor józan magyarok is tisztában voltak. (Csak a tények rögzítése kedvéért: a döntést a román fél kérte, elfogadta és végrehajtotta. A józan és kevésbé józan magyarok pedig egyaránt virágesővel fogadták a bevonuló magyar csapatokat.)
Jóapám, Borbély Imre, akkori Hargita megyei képviselő 1994. március 15.-én magyarul szólalt fel a román parlamentben nemzeti ünnepünkön.
Az ülésvezető kikapcsolta a mikrofonját.
Némi vita után visszaadta a hangot azzal, hogy apám folytassa románul, de ő miután visszakapta a mikrofont, magyarul kívánt áldott és méltóságteljes ünnepet minden magyarnak. A terem felhördült, de a felbolydult ház leghangosabbjai a büfében gratuláltak Apámnak s sokan közülük onnan kezdve előre köszöntek Neki.
Az eset kapcsán több sajtóorgánum is megkereste, alábbiakban az Erdélyi Napló interjúját olvashatjuk.


Magyarul – A Házban?

A T.Ház, miután vegyes érzelmekkel végighallgatta Borbély Imre március 15.-ét idéző szavait, már nem volt hajlandó meghallgatni azt a néhány - ugyanabban a szellemben fogant - magyar nyelvű mondatát. Lehurrogták, kifütyülték - az ülést vezető alelnök pedig megvonta tőle a szót. A történtekről magát Borbély Imrét kérdeztük.

- Milyen megfontolásokból kívánt magyarul szólni a képviselőházhoz?

- Az RMDSZ az erdélyi magyarság fennmaradásáért küzd. Ez a mi munkánk. Azért, hogy itt, Erdélyben 500 év múlva is egy remélhetőleg gyarapodó magyar közösség éljen. Márpedig megmaradásunk egyenes függvénye a szabad nyelvhasználatnak. Mindezért nemcsak programjából, nemcsak alapszabályzatából, hanem az RMDSZ létértelméből is fakad, hogy síkra kell szállnia a magyar nyelv szabad használatáért. Ez alól nem lehet kivétel Románia parlamentje sem. Úgy éreztem, de gondolom sokan osztják ezt a véleményt, hogy a tegnapi nap vizsga volt.

- És mi is történt?

- Kétszer is elkezdtem magyarul szólni a magyar nemzet ünnepén. Ezt akár kéznyújtásnak is lehet tekinteni. Mindkétszer durván visszautasítottak. Ebből mindenki levonhatja a következtetést: hogyan vizsgázott most ebből ez a társadalom. Gondolom, hogy a gyűlésvezetés is hozzájárult ehhez a lehangoló eredményhez. Ugyanis kapkodva reagált. Nem a hangoskodókat csitította, hanem a szónoki mikrofont kapcsolta ki, a legálisan nekem járó idő alatt. Ez eléggé rövidlátó gesztus volt. Valószínűnek tartom, hogy egy külpolitikai tapasztalattal rendelkező házelnök, például Adrian Nãstase igyekezett volna a termet csillapítani, mert felfogta volna, mekkora külpolitikai tőkét jelenthetne Románia számára, ha a román parlamentben fel lehet szólalni magyarul. És éppen most, amikor a hónap végén az Európa Tanács jelentéstevői látogatnak Romániába.

- Ugyanilyen kísérlet másfél-két évvel ezelőtt nem váltott volna ki még nagyobb ellenérzést?

- Nem tudnám megítélni. Nagyon sok függ a pillanatnyi hangulattól és az elnöktől. Azt hiszem, hogy a többség részéről létezik egy bólogató hozzáállás, egy vezéreket követő magatartás.

V.K.

Megjelent az Erdélyi Napló 1994. március 23.-i számában.

A mini-interjú részét képezi a „Magyar jövőt a Kárpát medencében” című megjelenés előtt álló interjúkötetnek.

(A fotó 2005 Húsvétján készült)


Hadd illesszem ide Tóth Károly Antal interjújából is a vonatkozó részt, mely megjelent a „Harc a nemzet érdekében” című kötetben is.

Rövid magyar nyelvű felszólalás 1994. március 15-én a román parlamentben

BI: A következő évben március 15-én magyarul szólaltam fel a román parlamentben.
Ennek érdekesek az előzményei is. Mert a frakció nem akarta vállalni, hogy magyarul szólaljak fel a nevükben. Akkor tisztáztam: én nem azért jöttem Bukarestbe Arad vagy Temesvár helyett, ahol szónokolhattam volna, hogy ne mondjam el itt magyarul a beszédemet. A kérdés csak az, hogy a magam nevében szólalok föl, vagy pedig a frakció nevében. Akkor Bárányi Ferenc Temes megyei képviselő kijelentette, hogy jó, de ha a frakció nevében mondod, akkor azt mondod, amit mi akarunk. Ez tévedés, válaszoltam neki. Itt van a beszédem, vagy elfogadja a frakció ezt a beszédet, vagy magam nevében mondom el. Akkor egyesek azzal riogattak, hogy meglincselnek a románok, mások azt mondták, hogy mondjam el csak románul, és utána azt mondjam, hogy „Isten áldd meg a magyart”, azzal gyorsan menjek a helyemre. Akkor azt mondtam, hogy nekem ehhez még egyszer meg kellene születnem, mert én nem így fogom csinálni. Elmondom románul, hogy tudják, miről fogok beszélni, s utána elkezdem mondani magyarul.
A végén fogcsikorgatva beleegyeztek, hogy a frakció nevében szólaljak fel. A megegyezésnek megfelelően elmondtam románul a szövegemet, majd hozzáfogtam magyarul. Erre az ülésvezető kikapcsolta a mikrofont. Odafordultam hozzá, és mondtam neki, hogy mit engedsz meg magadnak, add vissza a mikrofon hangját. Erre azt mondta, hogy igen, de én az állam nyelvén kell, hogy beszéljek. Hát mondom, hadd beszéljük ezt meg a mikrofonnal az egész ház előtt. Visszaadta a hangot, s azon keresztül hivatalosan fölszólított engem, hogy beszéljek az állam nyelvén. Miért, mondtam neki, ez a nyelv egy és félmillió román állampolgárnak az anyanyelve, én azokat képviselem, és azoknak az anyanyelvén akarok beszélni.
Ebből a mikrofonból csak románul lehet beszélni – állította. Ez tévedés, válaszoltam neki, mert két héttel ezelőtt volt itt Çiller asszony[1], és az törökül beszélt. Azt mondta, hogy Çiller asszony nem román állampolgár. Mondom, köszönöm, hogy belátja, hogy nem román állampolgároknak több joga van Romániában, mint az állam saját polgárainak. És, különben is, micsoda furcsa ország ez, ahol a vonatok ablakainál hat nyelven van kiírva, hogy veszélyes kihajolni. Még olasz nyelven is. Hány olasz él itt? De egy és félmillió embernek szabad kihajolni, azok hadd veszélyeztessék a fejüket. – Hagyjuk a CFR-t[2] békében, válaszolta. – Mondom a CFR-t békében hagyom, az állammal van bajom és a hozzáállásával. – Akkor kérem szépen, hogy a törvény tiszteletben tartásával fejezze be a mondandóját.
És akkor románul kezdtem, hogy „tisztelt ház”, majd magyarul folytattam, tudván, hogy több szót úgyse fogok kapni:„Isten áldjon meg minden ünneplő magyart és minden olyan nem magyart, aki velünk együtt ünnepel.”
Akkor szinte robbant a terem, hogy mégis magyarul szóltam. Felálltak: huááá, megölünk, oáá. És akkor rájuk mosolyogtam, és lelegyintettem őket. Lementem, és mondtam magamban: most nem oldalt kell kimenni, hanem direkt azok között, akik a leghangosabban kiabálnak. Volt köztük egy ilyen orangután, egy hatalmas nagy pasas, aki kezeit az égnek emelve üvöltött ellenem. Odamentem hozzá, és közelről belenéztem az arcába. A legnagyobb széles mosollyal. Leengedte a kezét, és félreállt. Odamentem az RMDSZ padsoraihoz, mondtam nekik: fiúk, kiszáradt a torkom, lemegyek a büfébe inni valamit. S akkor kimentem. Mikor kimentem, utánam jöttek. Nem ők, hanem a románok. Na, mondtam, most következik. Megálltam, kihúztam magamat. Körülvettek. De ott minden pártból voltak. Még a PUNR-ből is. És azt mondták, hogy gratulálunk. Aşa da, ungur! (Ez igen, magyar!) Ilyennek szeretjük mi a magyart. Legyen büszke. Én azt hittem, hogy verekedésre kerül a sor. És attól kezdve, amíg ott voltam, a parlament nagy része előre köszönt nekem. Bent üvöltöttek, kint gratuláltak.

TKA: Hm. Ez hozzátartozik végül is a román mentalitáshoz…az összeegyeztethetetlenség.

BI: Csak mondom: összeegyeztethető az is, hogy így cselekedtek, meg hogy úgy cselekedtek. Az is, amit mondtak, őszinte volt. Ők szeretnek fölnézni a magyarra. Ez egy lényeges dolog. Mert ez után történt, hogy a román fegyveres erők napján, október 25-én, ami tudvalevőleg az a nap, amikor az utolsó honvédet kiverték a „szent román földről”, valamelyik évben Keleti György, MSZP-s hadügyminiszter a román-magyar határ teátrálisan leeresztett sorompója fölött pezsgővel koccintott a román hadügyminiszterrel. Ő azt hitte, hogy ez hű, de nagy megbékélési szimbólum lesz. A románok jöttek hozzám, és azt mondták, hogy hányingerük van. Micsoda ember az, aki magyar hadügyminiszterként így megalázkodik.

TKA: Igen, azért sok románban benne van a bátorság tisztelete.

BI: Így van. Főleg az erdélyiekben.

TKA: Igen. Mert azok jobban értik.[1]Tansu Çiller 1993 és 1996 között Törökország miniszterelnöke volt.
[2]CFR = Căile Ferate Române; magyarul: Román Vasútvonalak

No comments:

Post a Comment