Monday, October 21, 2019

Kultúrzóna - Beszélgetés Borbély Imrével, az RMDSz elnökségi tagjával


A Kárpátok vonala a határ a katolikus-protestáns valamint az ortodox kultúrkör között. E határvonal még ma is megmutatkozik a választásokon, a kilencvenes években egyértelműen meghatározó volt. A Regát jellemzően az utódkommunistákra szavazott, Erdély, Partium és Bánság a magát demokratikusnak mondó ellenzékre.
Ha jól emlékszem Adrian Severin mesélte egy alkalommal apámnak (nem a forrás a lényeg, hanem a történet, mely rávilágat egy sajátos, mienktől gyökeresen eltérő gondolkodásmódra), hogy ellenzéki politikusokként kampányoltak kollegáival egy regáti településen, s miután mindenki bólogatott az elhangzottakra, nyilván azzal fejezték mondókájukat, ha mindezzel egyetértenek, akkor szavazzanak ránk. Mire az volt a válasz, hogy előbb jussanak hatalomra, majd után rájuk fognak szavazni.
E mentalitáskülönbség visszavezethető az egyes kultúrkörök alapértékeire.
Ezt az izgalmas kérdést járja körbe Kozma Szilárd 1992-ben megjelent interjúja.
(BZSA)- A jelenlegi konjunktúrában a román ortodox egyház támogatja az etatista, elnyomó-intézményekre alapozott államvezetést. Mint nemzetvallás, befolyásolja a román közgondolkozást is a nem éppen autonóm személyiségek kialakulásának irányába. Ha e téren nem indul el a reform, és a görög-keleti hívek vallásos gondolkozása nem fordul a személyes felelősségtudat felé, azok nem fogják tudni elviselni a romániai magyarok ilyen jellegű törekvéseit. Csökkenteni fogják-e az ortodoxián belül jelentkező reform-törekvések a feszültségeket?

- Valóban, Európa mentalitásbeli tagoltsága a vallások kultúrhatására vezethető vissza. Azon belül természetesen tovább tagolódik geográfiai, jogi valamint genetikai adottságok szerint is. A leghatározottabb különbségeket viszont itt Európában, Kis- és Elő-Ázsiában, amelyeket különböző kultúrkörök hatás-zónáiban megfigyelhetünk, a vallások hozták létre. Itt azonban nem csak a dogmák és a rítusok megkülönböztető hatásait okolhatjuk egyértelműen. Ezért mentalitásbeli változásokat sem remélhetünk a dogmák és a rítusok megváltoztatásától. A probléma sokkal mélyebb.
A mentalitásbeli különbségek eredetét úgy tudjuk megérteni, ha az illető vallás racionális-gondolati felépítményét lebontjuk erkölcs-filozófiai komponeneseire. Itt olyan alapvető erkölcsi kritériumokat találunk, amelyek antitézisek sorából állnak. Például: “jó” – “rossz”, “igaz” – “hamis”, “bátor” – “gyáva”. A nagy mentalitásbeli különbségek ezen alapvető kritériumok hierarchikus-sorrendi változásaiból adódnak.
 Nagyon fontos, hogy a társadalmi életet szabályozó erkölcsi sorrend melyik értékkategóriával kezdődik, melyik kerül általában előtérbe? Ezt természetesen döntően befolyásolja az illető kultusz filozófiai rendszere, amit viszont befolyásolnak a történelmi néphagyományok. Ha például a bátorság kerül előtérbe, mindenképp harcias mentalitású néppel lesz dolgunk. Amennyiben viszont az igazság bír a legnagyobb erkölcsi súllyal az illető kultúrkörben, ennek következményeként érzékenyebben érvényesül az igazságosság, a törvényesség és a tudományos precizitás igénye.
A valóság és az igazság közötti megfeleltetés igénye nagyobb késztetést vált ki a tudományosság felé, aminek nyomán létrejön az idő jobb tagoltsága és az idő objektivizálása következtében precízebbé, rendezettebbé és szervezettebbé válik a szociális élet. Ez volt a nagy előfeltétele az iparosításnak, a technológiák kialakulásának Nyugat-Európában.
Mivel Nyugat-Európában az “igazság” áll a fő helyen (az isteni igazság kérdése főbb helyen áll, mint az isteni jóság kérdése), nagy a valószínűsége, hogy ennek köszönhetően jött létre a reneszánsz, a reform, az illuminizmus. Ennek köszönhető az, hogy a középkort követve, a nyugat-európai kultúrkör nem feneklett meg a feudalizmusban úgy mint a kínai, a mohamedán és az ortodox kultúrkörök civilizációi. Valószínű, hogy ezáltal léphetett tovább, és így az egész földet meghódította. Nagyon durván fogalmazva azt mondhatjuk, hogy a mai planetáris civilizáció a nyugat-európai férfi elképzelései szerint alakult. Ez kolonializmus és gazdasági kényszer által ráerőltette gondolkodásmódját és egész mentalitását az egész földgömbre, civilizációra. Az ortodox kultúrkörben például Nagy Péter orosz cár által érvényesült a gazdasági kényszer. Ő nyugat-európai utazásai során rájött, hogy mit jelent a gazdasági haszon, és az egész nagy orosz-ortodox kultúrkörre ráerőltette azt, amit India kolonializmus formájában élt meg. Ugyanígy Japán és Kína félkolonializmus formájában.
Ezzel szemben a többi ortodox és a mohamedán kultúrkörben még mindig a “jó” áll az erkölcsi kritériumok első helyén. Sajnos a “jó” az igazság hiányában nagyon könnyen pervertálódik hasznossá. Így az lesz a “jó”, ami hasznos az illető helyzetben és ezáltal felbomlanak az általánosan érvényes, egyetemes mértékek. De ennek megfelelően, most már az erkölcsi hierarchiában a második, vagy a harmadik helyre került igazság is pervertálódhat: "- Mai fii drept, dã-mi si mie." (Te, légy igazságos, adj nekem is.) - Vagyis: ami hasznos nekem, az igazságos is.
Ennek megfelelően amorffá válik a társadalom, mert nincsenek objektív kritériumai az erkölcsi hierarchia belső elfogadására. Lényegében csak a kényszer és a lekenyerezés, vagyis a társadalmi szabályok be nem tartása lesz az, ami dönt a különböző hatalmi pozíciók között  és ezáltal szembekerül az amorf tömeg a fölé került réteg hatalmával. Közöttük nincs tulajdonképpeni közvetítés csak felülről lefelé a végrehajtó hatalom. Ez lehet pandúr, vagy akár milicista.
Romániában a Kárpátok vonala elválasztja a nyugati kultúrkört a keleti ortodox kultúrkörtől. Persze, ez nem ilyen egyértelmű és az ortodoxia átkerült Erdélybe is, de a nyugat-európai befolyás alatt élő erdélyi román társadalom sokkal inkább viseli a nyugati kultúrkör jegyeit, mint az ortodoxia jegyeit. Az eredeti erdélyi románság esetében, egy idegen kultúrkörnek megfelelő szociális berendezkedésű országban nem lehetett ugyanaz a hatása a másfajta erkölcsi kritériumokból eredő hatalom-tömeg közötti rítusnak, mint ahol az adekvát szociális berendezkedésben működhetett.
De a Kárpátokon túl is kétféle kultúrzóna érvényesült. Az egyik a moldovai, amely Dimitrie Cantemirrel a XVIII. századtól kezdve, közvetve, az oroszoktól importálta a nyugati gondolkodásmódot bizonyos fokon. Ezzel szemben Munténia szinte a XIX. század végéig döntően török hatás alatt volt és ez még jobban elmélyítette a mohamedán és az ortodox közös jellemvonásokat ebben az országrészben.
Nemrég Lisszabonban egy török mohamedán teológus professzorral beszéltem és nem lepődtem meg, amikor azt firtatván, hogy az ő erkölcsi rendjében melyik a fontosabb kritérium, a “jó-e” vagy az “igazság”, azt mondta, hogy “a hazugság egy bocsánatos bűn, amennyiben a jóságot szolgálja”. Ugyanott egy japán politikusra is rákérdeztem és ő azt válaszolta, hogy náluk az első erkölcsi kritérium az, hogy őszinte és igazságos legyen valaki. Ez belőlem egy jó érzést váltott ki, mert visszaigazolása volt annak a feltevésemnek, hogy abban a kultúrkörben, amelyben az igazság van az első helyen, az iparosítás hatásosabb és a civil társadalom könnyebben ki tud bontakozni.
A liberális társadalomnak az illuminizmus után alakult ki a filozófiája és alapvetően a racionális morálnak felel meg és ott van esélye létrejönni, ahol a vallásos mentalitás is ennek megfelel. Ahol a racionális érvrendszerekben a bizonyítható igazság lesz az, ami győz, és társadalmi elfogadása annak van, ami igaz, nem annak, ami jó. Ez azt jelenti, ha elkapok egy tolvajt, azt meg kell büntetni. Részben azért, hogy legyen egy lehetősége elkövetett tette káros voltának belátására, másrészt, hogy óvakodjon elkövetni még egyszer az együttélési társadalmi szabályok megsértését, amennyiben a belátásra nem képes. Ez az igazság erkölcsi kritériumára épített mentalitás. A jóságra építő erkölcsi mentalitás azt mondja, hogy "A, dã-l dracului, cine stie de ce a furat si el sãracul" (“Hagyd az ördögbe, ki tudja, miért lopott szegény ember”). Kell tudnunk, hogy vannak egyes dolgok, amelyek társadalmilag hasznosak és ugyanakkor az egyénnek nem megfelelőek, tehát nem jók.

- “Bizánc” című esszéjében Hamvas Béla azt fejti ki többek között, hogy a török birodalmat tulajdonképpen a bizánci szellem tette tönkre belülről, és nem annyira a meghódított balkán-európai népek ellenállása. Az a szellem, amit Nagy Constantinus, Justinianus és Bíborban Született Constantinus hagytak hátra. Nevezetesen az intrika, az államvezetés szintjére konvencionált korrupció és a diplomáciai képmutatás. Az a "képmutatás"[1], amit ma demagógiának nevezünk és nem jelent mást, mint tenni valamit valaki vagy valakik ellen, valami felsőbbrendűnek kinevezett eszme, vagy entitás nevében. Ez a szellemiség konvenciórendjében áthatolt az ortodoxián keresztül mind az orosz császárság, mind a román fejedelemségek udvarába. Romániában e szellem hatása ma is észlelhető. Nem lehetne-e tudományosan felmérni, hogy mi az, ami hasznosítható az európai integráció szempontjából a bizánci eszmekörből, tehát mi az, ami az erkölcsi igazság kritériumára épít és mi az, ami nem? Mi az, ami belülről morzsolja fel a román pozitív törekvéseket és lehetetlenné teszi a civil társadalom kialakulását Romániában?

- Egy kis történelmi kitérőre van szükségem ahhoz, hogy válaszolni tudjak a kérdés jeleni vonatkozására.
A mohamedanizmus, mint egy nagyon friss vallás, harcias, exkluzivista, fundamentalista pásztorvallás jelentkezett. Eszméivel így tört rá az akkori világ Isten-kép-hatalmára, amely több mint évezredes háborúzgatás után, a perzsákkal szembeni görög győzelemmel végződött. A mohamedán vallás ellepte az egész perzsa kultúrkört, valamint a görög kultúrkörnek egy számottevő részét már az első expanziója után közvetlenül. Ez azt is jelentette, hogy ezek a kultúrkörök viszont befolyásolták az iszlámot. Nyomon követhető, hogy például a bagdadi kalifák idején az iszlám vallás erőteljes iráni befolyások jegyeit viselte, annak ellenére, hogy Perzsiát már 300 évvel azelőtt feloszlatták. Ezt a periódust nevezik a chassidikus iszlám virágkorának.
A perzsa arisztokrata intellektuel családok fennmaradtak és viszonylag hamar arabizálódva, lefordították arab nyelvre a perzsa és a görög kultúrkincseket. Utóbb ők képezték az arab diplomácia derékhadát. 400 évvel később, amikor Bizánc is elesett, ugyanez történt. A legyőzötteknél összehasonlíthatatlanul primitívebb török katonai vezető kasztnak nem állt lehetőségében, de érdekében sem, egy az egyben asszimilálni a legyőzötteket. Sőt, mondhatni fordítva történt. Annak ellenére, hogy a törökök a nyelvüket ráerőltették a görögökre, lényegében nagyon gyorsan annak az intellektuális fölénynek a függőségébe kerültek, amit a konstantinápolyi görög bölcselet, a keresztény teológia és a bizánci diplomácia képviselt. Ugyanígy kerültek korábban az arabok függőségi viszonyba a perzsákkal, hódítói státuszuk ellenére.
Hogy a bizánci fülledt politikai mentalitás aláásta volna az ottomán birodalmat, nem merném egyértelműen fenntartani. Mind az ortodox kultúrkör, mind a mohamedán kultúrkör tradíciójában a jóság erkölcsi princípiuma áll az első helyen. Ez azt jelenti, hogy az olyan káros jelenségeket, mint például a korrupció, mindkét tradíció engedi túlburjánzani azon a küszöbértéken, amelyen túlnőve, megnehezíti az állam apparátusának normális működtetését. Weber szerint - és én teljesen egyetértek vele - a korrupciónak egy küszöbértékén felül lehetetlen az államvezetés.
Amennyiben Hamvas Béla ilyesmire gondolhatott, én csak azt tudom hozzátenni, hogy valószínű egymást befolyásolta ilyen szinten a két kultúrkör, tehát a káros alaptulajdonságok egymásra rakódva, szinergetikus effektusban bomlasztották szét a birodalmat. Ezen túl én azt vettem észre, hogy a mohamedán kultúrkör többi részében is fojtogatóvá vált a korrupció, ameddig az ortodox Oroszországban, ahol a mohamedán hatás gyengébb volt, mint a Balkánon, létrejöhetett egy nagyon erőteljes militarista szellem (kaszt), amely szervezettségében emlékeztet a nyugatira. Ez feltételez egy működőképes állami apparátust, még akkor is, ha ez a működőképesség a periodikus tömegggyilkosságok (bojárok lemészárlása) árán tartja fenn magát. Ez viszont nem volt jellemző a török államapparátusra.
Nem hiszem tehát, hogy a bizánci mentalitás ásta volna alá a török birodalmat. Amint mondtam, a mohamedanizmus erkölcsi hierarchiája a könnyen hasznossá pervertálódó jót részesíti előnyben az igazzal szemben, ami önmagában elég alapot szolgáltat az állami rendtartás zavaros működéséhez. Sőt, történelmi újkeletűségénél fogva védtelenebb a korrupcióval szemben, mint a megalapozottabb ortodox államvezetés. Itt nem föltétlenül az anyagi korrupcióra, hanem szellemi, lelki, erkölcsi-politikai korrupcióra, mindenfajta megvesztegethetőségre gondoltam.
A román parlament iskolapéldája annak, hogy mennyire működőképtelen itt egy olyan intézmény, amely egész Nyugat-Európában az önszabályozó társadalom letéteményese. Arra, hogy az iszlámmal keveredett bizánci kultúrkörben a be nem vallott, íratlan, aleatorikus játékszabályok győznek és az írott szabályokat még a Ház-elnökök sem veszik minden esetben komolyan. Mert itt ezen nem ütközik meg senki, rendjén valónak találják a parlamenti képviselők, a kormány, mondhatni mindenki egy pár újságíró és az írószövetség elnöke kivételével.

- Mi viszont ebben kell éljünk akarva-akaratlanul, miközben igényünk van arra, hogy hagyományainknak megfelelően, az igazság erkölcsi kritériuma érvényesüljön mind a mikrotársadalmunkban, mind az állami-társadalmi adminisztrációban, mert a jóság mindig a mi rovásunkra pervertálódik hasznossá hetven éve, még akkor is, ha látszólag mi húzzuk a hasznot néhanapján belőle. Ez az igényünk viszont ellenállást és feszültségeket vált ki a román politikai életben.

- Területi önrendelkezésünk akkor válik megvalósíthatóvá, amikor a román társadalom belefárad az állandó magyarellenes kampányba. Ugyanakkor ki fognak éleződni bizonyos gazdasági különbségek Erdély, Bánság és a többi tartomány között a privatizálást követően. Ennek eredményeként létre fog jönni Erdélyben a románság önrendelkezési vágya is, aminek következtében nemcsak Temesváron fogalmazódik meg a föderalizálódási igény. Ezután a történelmi tartományokban kell kiépítenünk az autonóm létezési formákat. Már csak az a kérdés marad hátra, hogy a Bánságban, Erdélyben, a Körösök vidékén és Máramaros-Szatmár vidékén van-e nagyobb esélye a parlamenti demokráciának? Szerintem van. Még akkor is, ha az itteni románság kb. 40 százaléka az utóbbi tíz-húsz esztendőben telepített kolonizátorokból tevődik össze, akkor is az erdélyi románság 60 százaléka a nyugati gondolkodásmódot vallja a magáénak. Ez elég ahhoz, hogy az itt élő magyarokkal együtt egy olyan adminisztrációs és ipari vezetőréteget hozzon létre, amely hordozója lehet annak a nyugati típusú demokráciának, amelybe bele tud illeszkedni az utóbbi évtizedekben ide telepített románság is.
Én tíz év távlatán belül látom lehetőségét a Kárpátokon inneni demokratikus kibontakozásnak. A Regátban nem látok erre esélyt.

- Ön szerint ehhez elég a gazdasági fellendülés? Nem szükséges a vallások által mégiscsak befolyásolt egyének személyiségének, autonóm öntudatának a létrehívásához a vallás-dogmatikai reformok véghezvitele?

- Én azt gondolom, hogy az erdélyi románság jó része visszatalál majd a katolicizmus valamelyik formájához. De ezen túl ismét csak azt tudom mondani, hogy a mentalitás egy hihetetlenül lassan változó beidegződési rendszer. Nem a vallás által, nem annak dogma-rendszere változásával változik meg, hanem generációk templombajárása folyamán. Az abszolut ateista nagyszülők által felnevelt gyermek is egy bizonyos vallás kultúrkörének az erkölcsrendjében lesz felnevelve még akkor is, ha a nagyszülő már azt sem tudja, hogy miként kell keresztet vetni. A gyermek ötéves koráig kap ki (vagy nem) egész életére szólóan, ha hazudik, vagy azért, hogy nem adja oda a labdáját más gyermeknek. Amennyiben változnának most az ortodoxia dogmái, azok kétszáz év múlva hatnának, most egyáltalán nem. Ránk nézve semmi pozitív változást nem várhatunk a román ortodox egyház egy esetleges reformjától rövid távon. Esetleg annyi előny származna belőle, hogy csökkentené az állam manipulatív tendenciáit, amennyiben nem maradhatnának meg pozícióikban a szekus főpapok. Az általános mentalitás azonban a legnagyobb nyitásokkal sem változtatható meg azonnal.
Arról beszélni, hogy Románián lehetne segíteni a bizánci gondolkodásmód, a bizánci értékek revideálásával, azoknak kritikai kielemzésével és az európai integrációt nehezítő árnyoldalak felszámolásával, ugyanannyit jelent, mint azon töprengeni, hogy miként lehetne Iránt kirántani az erkölcsi-politikai hínár-dzsungelből, a siíta vallás megreformálásával. Én csak a föderalizálásban látom lehetőségét az Európához való közeledésnek.


                                                                                                          Kozma Szilárd


Megjelent a Hitel 1992/8. számában, valamint
"A Kárpátok. vonala - kultúrhatár!” címmel az Európai Idő 1992. március 4-17.-i számában.
[1]kép-mutatás: Nem a magam, hanem a kép nevében.

No comments:

Post a Comment