Sunday, June 11, 2017

Szembeszállni a hódítással - Borbély Imre elemzi Simon Peresz Magyarország felvásárlásáról szóló nyilatkozatának hátterétSimon Peresz ritka nyíltsággal elismerte, hogy Izrael felvásárolja (többek között) Magyarországot. (Lásd https://www.youtube.com/watch?v=UPHCiGL6r-M) E megnyilvánulás okozott némi zavart a magyar közéletben, de kevesen mertek a kérdésről olyan nyíltsággal beszélni, mint maga az izraeli államelnök.
Az üdítő kivételek közé tartozott az akkori, a maitól jelentősen különböző Jobbik valamint néhány értelmiségi, Bíró Zoltán, Csoóri Sándor, Csurka István, Fekete Gyula, Kiss Gy. Csaba és Lezsák Sándor – akik nyílt levelet intéztek Pereszhez az ügyben.
E kérdést járta körbe tabudöntögető őszinteséggel Ágoston Balázs és Borbély Imre beszélgetése, aminek feltétlenül helye van apám szellemi örökségét közkinccsé tevő blogon. (BZSA)
(Borbély Imre nyilatkozik ezidőtájt Takács Veronikának az EMI táborban, talán éppen erről a kérdésről. Saját fotó-)

Szembeszállni a hódítással

„Az önvédelem esetünkben a saját faj és kultúra védelme a nyíltan ellenünk induló hatalommal szemben, és nem fajgyűlölet.”
„Emlékeztetek Palesztina földjén, a cionizmus eszmei alapján, programszerinti felvásárlás által létrejött államnak, Izrael elnökének, Simon Peresznek azon kijelentésére, mely szerint izraeli üzletemberek felvásárolják Magyarországot. …E mondat elhangzása óta az nevezhető komolytalannak, aki figyelmen kívül hagyja és összeesküvés-elméletnek nevezi, amit Izrael államfője mond hazája legfontosabb gazdasági fórumán, a Kereskedelmi Irodák Szervezetének éves összejövetelén. Ezen túl minden magyarnak, aki nemzetben gondolkodik, eme kijelentésben megfogalmazott hódítási szándékhoz, a mi népünk leigázását, az ország „palesztinizálását” célzó programhoz viszonyulnia kell.”– mondta a Demokratának Borbély Imre politikai szakértő, a Magyarok Világszövetsége stratégiai bizottságának elnöke.

- Történelmünket jelenkori valóságunkkal összevetve szembetűnő, hogy az egykor büszke, már-már rátarti magyarság kishitűvé, önsors-rontóvá, öngyűlölővé vált. Mi válthatta ki ezt? Hol tévesztettünk utat?
- Mielőtt megkísérelnénk ezt azonosítani, meg kell vizsgálnunk, milyen történeti emlékezettel rendelkezhet ma nemzetünk. Hunyadi Mátyás emléke élénken él a köztudatban, az ő uralkodásának időszaka még relevánsnak tekinthető a kollektív emlékezet szempontjából. Ez felívelő korszak volt, utána viszont a legjelentősebb történelmi sorsforduló, Mohács minden túlzás nélkül katasztrófát jelentett, hiszen hosszan tartó hódoltsághoz vezetett. Ezt követően a török kiűzése egyfelől pozitív élmény volt, másfelől viszont a Habsburg-berendezkedést sokan még a török időknél is rosszabbnak élték meg.
Ezért volt katarzis a Rákóczi-féle fölkelés, de a bukás jelentős apátiát eredményezett, hiszen például Napóleon térségbeli megjelenése nem indukált magyar nemesi függetlenségi fölkelést. E bénultság után a reformkor ismét felívelő történelmi szakaszt jelentett, ám a katarzisnak tekinthető 1848-49 után jött a megtorlás és a Bach-korszak. Az ezt követő kiegyezés már nem volt egyértelmű katarzis, hiszen még élénken élt a köztudatban a forradalom emléke. Gondoljuk meg, 1849 és 1867 között mindössze tizennyolc év telt el, annyi idő, mint 1990-től napjainkig.
Az udvar átlátta ezt, és gondja volt rá, hogy egyfajta pót-katarzisban részesítse a magyarságot. Ilyen volt például Erzsébet királyné kultusza. Az ő egyénisége, magyarbarátsága kiengesztelés volt a megtorlások és a Bach-korszak abszolutista kormányzása után. Ugyanezért koronázták Ferenc Józsefet magyar királlyá. Ezzel párhuzamosan gazdasági fellendülés is bekövetkezett, s ez elhallgattatott minden karakteresebb hangot. Így kialakult egy felemás közvélemény, a boldog békeidők hangulata.
Ezt az első világháborút követő két, idegen ihletettségű álforradalom, majd a trianoni katasztrófa drasztikusan felszámolta. Ezért volt újabb katarzis Horthy Miklós hatalomra kerülése, hiszen stabilizálta a közrendet, emelkedő pályára állította Magyarország gazdaságát, s végül 1938-ban, 1939-ben, 1940-ben és 1941-ben megtörtént a revízió, ami a legszélesebb néptömegek lelkesedését váltotta ki.
Ám az 1945-ös szovjet megszállást követően véres csörtetéssel hatalomra jutott a bolsevizmus. E mély elnyomásban 1956 megismételhetetlen csodaként érte a magyarságot. Erre azonban megint véres megtorlás volt a válasz, majd beköszöntött a gulyáskommunizmus. A bolsevisták éreztették, hogy a magyarság egyfajta kegy állapotában van, ami visszavonható. Ugyanakkor ez az állapot gazdasági stabilizálódást, némi fellendülést, relatív jólétet is eredményezett, s ez elhallgattatta az elégedetlenkedőket, hiszen lehetett mutogatni például Romániára, hogy lám, ott sokkal rosszabb a helyzet. Ez egyébként a csonka-magyarországi és az erdélyi magyarság szembeállítására is alkalmas helyzet volt. Ez az állapot megszüntette, elfojtotta a szabadságvágyat, és elősegítette a nemzeti érzés tompulását, formálissá válását.
Nagyon sokan elfogadták ezt a helyzetet. És itt érhető tetten mai tragédiánk gyökere. A nagy, mélyreható változások, mint látható, szinuszosan következtek egymás után történelmünkben. Fölfelé, lefelé, majd újra fölfelé ívelő korszakok váltogatták egymást. 1989-90-ben azonban egy relatíve fölfelé ívelő szakasz végén voltunk.

- Vagyis rossz volt az időzítés?
- Látni kell, hogy akkor nem volt igazi katasztrófahelyzet, pontosabban a tömegek nem érezték annak a húsz évvel ezelőtti viszonyokat, ezért a változás mögött nem állt elemi erejű népi, nemzeti akarat, ellentétben más kommunista országokkal. A rendszerváltozást gyakorlatilag csak egy politizáló értelmiségi kisebbség akarta, a nagy többség attól félt, hogy rosszabbul megy majd neki. Ez pszichológiailag nagyon rossz kiindulási helyzet volt az egyébként valóban szükséges rendszerváltás kísérletéhez. Magyarországon ugyanis a biztonságérzetet a bizonytalanság váltotta fel.

- Az előbb említett politizáló értelmiségi kisebbség nem látta át ezt?
- Ez a réteg többféle típust foglalt magába. Voltak, akik őszinte elkötelezettségből tevékenykedtek, s lelkesedésük, valamint a közép- és kelet-európai rendszerváltások érzelmi felhajtóereje olyan cselekvéshez vezetett, amikhez nem társult a közhangulat releváns ismerete. Voltak azonban olyanok is, akik pontosan tudták, mi következik.

- Úgy érti, valakik szándékosan kihasználták a társadalmi meghasonlottságot?
- Pontosan. Nagyon fontos tisztázni, hogy volt-e az előbb említettek folyományaként beállott pszichológiai helyzetre akaratlagos külső rásegítés. Annak dacára kell ezzel foglalkozni, hogy sokszor mondjuk, egyébként helyesen, hogy ne keressük mindig másokban a hibát. Ezzel egyetértek, de ha egyértelműen kitapintható egy idegen akarat szándékos, tudatos nemzetlélektani, gazdasági, kulturális károkozása, akkor kizárólag önmagunkat felelőssé tenni mélyrepülésünkért ugyanolyan tévedés, mint ha csak másokat hibáztatnánk. Márpedig ki kell mondani, hogy már a gulyáskommunizmus idején olyan kultúrpolitika valósult meg Magyarországon, amely a magyar nemzeti érzéssel és a magyar nemzeti érdekekkel ellentétes. Ez nyilvánvalóan tetten érhető a magzatgyilkosság társadalmi elfogadtatásában, a határon túli magyarokról való lemondásban, és abban, hogy a magyarságot holmi örökké izgága, összeférhetetlen, másokat elnyomó, utolsó csatlós, bűnös népnek állította be ez a kultúrpolitika, azt sugallva, hogy végső soron megérdemeljük leszorítottságunkat.

- Idegen akaratot említett. Kik azok, akik e nemzetellenes kultúrpolitika mögött állnak?
- 1956 és 1989-90 között nyilvánvalóan a szovjet bolsevista birodalom volt az érdekelt megrendelő. Ám meg kellett találni azokat a helytartókat, akik az ő politikájukat itt képviselni tudják. A döntően meghatározó kultúrpolitika terén e helytartóság Aczél Györgyöt és körét jelentette.

- Aczél György kétségtelenül különös alakja a magyar történelemnek. Életrajzírói rögzítik, hogy pályafutását a Somér nevű magyarországi cionista mozgalomban kezdte.
- Mindenesetre cselekedeteikből megállapítható, hogy neki és körének legalábbis kettős identitása volt. Amit ők tettek, túlzás nélkül nemzetdestrukció, hiszen nem csak egy nép legközvetlenebb legyilkolása minősül ennek, hanem az is, ha kultúrpolitikai, gazdasági és egyéb eszközökkel kioperálják egy nép lelkéből, agyából az összetartozás tudatát és parancsát. Ki kell mondani, hogy az aczéli kultúrpolitika, majd az SZDSZ által fémjelzett kíméletlen Kulturkampf nem más, mint nemzetmegsemmisítési kísérlet.

- Aczél és az SZDSZ közt folytonosság mutatható ki?
- Igen, ez egy jól érzékelhető folyamatosság. Legfőbb üzeneteikben – bűnös nép, utolsó csatlós, és így tovább – ugyanazt sugallják. Hozzá kell tenni, hogy a felemás történelmi helyzet, vagyis hogy a rendszerváltási kísérletre nem katasztrófahelyzetben, a katarzis erejével, hanem egy relatíve felívelő, pontosabban sokak által annak érzett korszakban került sor, nagyban fölerősítette a tudatos magyartalanító politika hatását. 1990 előtt minden komfortérzet és meghasonlottság ellenére azok, akiket egyáltalán érdekelt a politika, alapvetően mégis tudhatták, hogy kik állnak e sugalmazások mögött, jelesül a Szovjetuniót kiszolgáló kommunista hatalom, és a józan ész, minden gulyáskommunizmus ellenére, ezen a téren sok emberből immunreakciókat váltott ki.
1990 után ugyanez a kultúrpolitika, annak valódi szándéka sokkal nehezebben azonosítható, mivel liberális jelszavak, elméletek mögé bújik. Ilyen a hazai kisebbség és másság védelem jelszava, mely ideológiai pajzsként szolgál a magyarságellenességnek, a tolerancia mezébe jelentkező devianciakultusz , az integrált és világnézetileg semleges oktatás melynek egyetlen kitapintható célja a nemzet közös szimbólumrendszerének szétzilálása, a multikulturalizmus, amely más szögből támadja (hígítja) ugyanezt a létfontosságú szimbólumrendszert, a politikai korrektség jel- és taburendszere, amely közbeszéd ködössé tételét célozza, valamint a gyűlöletbeszéd-törvény, amely a nemzeti törekvések artikulálását hivatott megfékezni létfontosságú témák törvényerejű tabuizálása által. Mindemellett folyamatos a nemzeti szimbólumok lejáratása és a tudatosságukat csökkentetni szándékozó hecc-kampányok és döntések: pl. támadás a Turul-madár, az ősi Árpád házi zászló ellen és Kossuth ellen, hiszen ez utóbbiról szól az első számú magyar rádió átnevezése Kossuth-rádióról a szimbólum-semleges MR1-re. Eme magyarellenes politikát 1990 óta az SZDSZ vezényli.

- Miért épp az SZDSZ-ről beszélünk?
- Azért, mert az SZDSZ messze erősebb kultúrpolitikai és gazdasági szempontból, mint amit a puszta parlamenti és közéleti súlya megmagyarázna. Hogy egészen aktuális példát mondjak, a társadalombiztosítás magánosítását egyedül ez a jelenleg egy százalékos, alig mérhető népszerűségű pártocska akarta, és lám, az ő akarata érvényesült a teljes magyar társadalom – szakma, civil szervezetek, egyszerű polgárok, parlamenti és parlamenten kívüli ellenzék, sőt, a szocialisták többsége – ellenében. Összefüggésben persze az említett politika valódi céljaival. Az SZDSZ jelen van az MSZP-ben, és a FIDESZ-ben és mögötte áll a világ meghatározó erőinek jelentős része. Az a világhatalom, amit én az angolszász hegemonizmus és bizonyos vezető zsidó csoportok és mozgalmak szimbiózisaként azonosítok. Az SZDSZ ennek a hatalomnak ötödik hadoszlopa magyarhonban.

- Veszélyes vizekre evez…
- Tudom. Ezt a felfogást gyakran antiszemita összeesküvés-elméleteknek nevezik, hogy komolytalannak mutassák be, és a rasszizmus vádjával diszkreditálják. Ez nyilvánvalóan nevetséges. Példának okáért a Rothschild dinasztia, vagy a cionizmus nem azonos az egyetemes zsidósággal.

- Ennek ellenére a téma rendkívül kényes, hiszen aki a „zsidó” szót vagy bármilyen, azzal összefüggésbe hozható kifejezést kiejti a száján, azonnal nácinak és páriának minősül, akkor is, ha mondandója nem vonatkozik a világon élő minden zsidóra.
- Hát igen,...a minősítés! A zsidóellenesség hamis vádja is hatékony eszköz az említett atlanti hatalmi konglomerátum kezében. Az egyenes beszéd azonban akkor is nélkülözhetetlen, ha az érintettek megkísérlik összemaszatolni a fogalmakat. Az önvédelem esetünkben a saját kultúra védelme a nyíltan ellenünk induló hatalommal szemben, és nem fajgyűlölet. A hódító akarat léte bizonyítékokkal igazolható tény. Emlékeztetek a Palesztina földjén, a cionizmus eszmei alapján, programszerinti felvásárlás által létrejött állam, Izrael elnökének, Simon Peresznek azon kijelentésére, mely szerint izraeli üzletemberek felvásárolják Magyarországot.
Izrael elnöke ezt nem privát közegben mondta pezsgős pohár felett, széles jókedvében, hanem a gazdasági hódítás szakavatott vezetősége előtt, hivatalos minőségében. E mondat elhangzása óta az nevezhető komolytalannak, aki figyelmen kívül hagyja és összeesküvés-elméletnek nevezi, amit Izrael államfője mond hazája legfontosabb gazdasági fórumán, a Kereskedelmi Irodák Szervezetének éves összejövetelén. Ezen túl minden magyarnak, aki nemzetben gondolkodik, eme kijelentésben megfogalmazott hódítási szándékhoz, a mi népünk leigázását, az ország „palesztinizálását” célzó programhoz viszonyulnia kell. Én a magam részéről bármilyen idegen megszállást, így az izraeli gazdasági és egyéb dimenziójú megszállást is elfogadhatatlannak tartok, és a hódítást véghez vivő, illetve segítő, bármely erőt és egyént pedig ellenségnek. Az ellenség minősítése hidegen hagy.

- A honi közélet fősodra azonban ritka egységet mutatott a hallgatásban…
- Pedig a pereszi kijelentés sok korábbi történést is más színben tüntet föl, érthetővé tesz, összefüggésbe helyez. Azt a kultúrpolitikát, azt a pszichológiai ráhatást, ami oda vezetett, hogy a magyarság elveszítette önmagába vetett hitét, hogy dirib-darabra van szakítva fizikailag és érzelmileg egyaránt, és hogy a történelemben először nemzeti célkitűzéseiben sem homogén. Hiszen az a folyamat melyről az elnök szólt, nem most kezdődött és nem is most fejeződött be. Egy ilyen bejelentés akkor ésszerű, és célszerű, amikor a nem-nyilvános (illetve bármikor tagadható, kimagyarázható) gazdasági hódítás olyan szakaszba jutott, hogy az álcázás és tagadás fékezővé válik. Megkezdődött tehát a végső roham. Most tehát szólni kell, akár üvölteni is – a tiszta magyar becsülettel a hallgatást és sunnyogást már nem lehet összeegyeztetni.

- Vannak egyáltalán nemzeti célkitűzéseink?
- Egyes nemzetrészeinknek vannak, ám a magyarságnak, mint olyannak, nincsenek. 1956-ban a Kárpát-medence minden pontján is megmozdultak a magyarok annak érdekében, hogy megszabaduljunk a kommunizmustól, és visszakerüljünk a szabad európai népek közösségébe. De korábban is mindig kikristályosodtak olyan célok, amik mögé a nemzet nagyobb része felsorakozott, és áldozatokat is hajlandó volt hozni. Ma egyetlen célt sem tud mondani senki, amit a nemzet legalább jelentősnek nevezhető része egységesen magáénak érez.
E lélektani állapot egyik lakmusza volt a 2004. december 5-i népszavazás. Függetlenül e kérdés számos vetületétől, egy nemzeti kérdésben közvetlenül mondhatott véleményt a nép. Nincs a világnak sok országa, ahol ne elsöprő, legalább 90 százalékos egységes álláspont alakulna ki egy ilyen kérdésben. Horvátországban, Szerbiában, Szlovákiában egységes közakarat támogatta ezt az ügyet. Ők ilyen szempontból sokkal egészségesebbek nálunk. A társadalombiztosítás magánosításának kísérlete ügyében ugyanakkor érezhető egységes akarat, kérdés, sikerül-e ezt határozottan és eredményesen artikulálni.

- Visszatérő tépelődés nemzeti körökben, hogy az egykor kommunista elnyomás alatt volt országok mindegyike más, sikeresebb utat járt be nemzetlélektani szempontból és ebből fakadóan politikai, gazdasági mutatóikat tekintve is 1989-1990 után, mint Magyarország. Mivel magyarázható ez?
- Magyarország már úgy került bele a rendszerváltozás folyamatába, hogy létrejött egy jelentős réteg, amely tényleg hálás volt Kádárnak és a kádárizmusnak. A bomlasztó munka már folyamatban volt. Ez legalább kétfajta, egymással ellentétes gondolkodást jelent a magyarországi lakosság számottevő részében. Ez társadalmi tudathasadás. A rendszerváltási kísérletet az ilyen állapotban lévő Magyarországgal elkövettették, megtisztító katarzis, igazán mélyre ható pozitív változás nélkül.
Ez teljesen különbözik a többi volt kommunista ország helyzettől. Lengyelország a Szolidaritás működésének, valamint a lengyel pápa tevékenységének katartikus élménye után került be a változásba, s ez politikailag, eszmeileg homogénné tette a lengyel népet.
Romániában Ceausescu kegyetlen diktatúrája a legszélesebb tömegek gyűlöletét váltotta ki.
A cseheket, bár korábban a pánszlávizmus leglelkesebb támogatói közé tartoztak, 1968 a bolsevizmus és az oroszok ellen fordította. Az ottani rendszerváltás legfontosabb, minden további előfeltételeként meghatározható programja a kommunisták teljes elszigetelése és büntetőjogi felelősségre vonása volt.
Kelet-Németországban a berlini fal ledőlése, az ország újraegyesülése jelentette a katarzist.
Az egykori Jugoszláviában a horvát és a szlovén függetlenség és a horvát honvédő harc teremtette meg a sziklaszilárd nemzeti egységet. Horvátország máig táplálkozik ebből. A kiemelkedő sikerek a szabadon szárnyaló horvát nacionalizmusnak, mint óriási lélektani felhajtóerőnek köszönhetők. Magyarországon a nemzeti katarzis elmaradt, és bár pl. (az SZDSZ által megtorpedózott) világkiállítás megtartása, vagy a szovjet csapatok kivonulása alkalmat adott volna egy nagyközösségi öröm-élmény átéltetésére, az ország akkori politikai vezetése lefeküdt az SZDSZ-nek, és meg sem kísérelte ezt megszervezni.

- Szavaiból egy gyarmati sorba taszított, meghasonlott ország képe rajzolódik ki. Milyen lehetőségeink vannak a kilábalásra, ha egyáltalán vannak még kapaszkodók?
- Egy hódoltsági terület népének nem sok választása van. Ha elég erős hozzá, a legközvetlenebb, akár forradalmi akaratnyilvánítással fordít sorsán. Ma Magyarországon nincsenek meg ennek a feltételei. Hiányzik a kritikus tömeg, és az a hazafias haderő is, amely krízishelyzetben átveheti az ország irányítását. Az erőgyűjtés és hiterősítés korát éljük. Ez hála Istennek folyamatos a kultúrában. Művészeink és egyes patrióta kiadók, mecénások már rég felvették a harcot. A hatalmi és pénzügyi háttér miatt ez a kultúrharc erősen asszimetrikus. Ilyen esetekben a sikert abban lehet mérni, hogy a domináns ellenség milyen kezdeményezést támad: lám mekkora sziszegés övezi az elemi erővel megjelenő Wass Albert kultuszt… Nagyon fontos a hazafias közösségszervezés. Az olyan megnyilvánulások, mint például a táncház-mozgalom, a hagyományőrző huszárbandériumok, a lovas-íjászat és minden, ami a kultúránk mélymagyar jelképrendszerét tudatosítja, sulykolja, nélkülözhetetlennek. És tevőlegesen is szembe kell szállni a hódító akarattal a politikában, külpolitikai fórumokon, az adminisztrációban. Ettől nem kell megriadni akkor sem, ha ezt bárminek is nevezik. Valamilyen módon kényszeríteni kell az ellenséget, hogy elragadtassa magát - még jobban, mint 2006 könnygázos és szemkilövős októberében.
Hogy ébredjen végre már fel ez az ájuldozó nemzet.

Ágoston Balázs

Megjelent a Demokrata 2008. február 5.-i számában.

No comments:

Post a Comment