Monday, March 6, 2017

Ki tudja meddig… (Egy politikai félrevezetés dimenziói)Mottó: ”A kommunistától még nehéz lesz       megszabadulni, mert senki sem olyan veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az eszményt védi, hanem a zsákmányt.” (Márai Sándor)    
                                                                                                                                            
                           A kommunista nem csak a zsákmányt védi, hanem kimondva-kimondatlanul világnézetét is. Azt az értékrendet, amely szerint ő az “élcsapat” tagja lehetett, a haladás úttörőjeként tetszeleghetett maga és a hozzá hasonlók előtt. Erről nehéz lemondani, ezért hát görcsösen ragaszkodnak énvédő előítéleteikhez - no, meg a jól bevált hatalomgyakorló (most zsákmányvédő) módszerekhez.
1956 a nemzeti egység és magyar szabadságvágy (kollektív emancipáció) csodálatra méltó szinergizmusának volt köszönhető. Ezért a szovjet tankok által hatalomra juttatott kommunista csoport elsőrendű feladatának tekintette a magyar nemzetet öntudatától, szellemi egységétől és szabadságvágyától megfosztani. Az internacionalista nemzetellenes beidegződések tovább élnek. Ez magyarázza azt a dühödt szenvedélyt és aljas harcmodort, amellyel a nemzet bármilyen emancipációs, vagy egységesülő igyekezetére lecsapnak. Tapasztalható volt ez az elszakított nemzetrészek autonómiapolitikájával szemben, és tapasztalható most, a magyar nemzetet újra szervesítő, az állampolgársághoz kötött elképzelés kapcsán is. És ki tudja meddig lesz ez még így?
Sajnos meg kell tanulnunk ezzel a „háttérzajjal” együtt élni. Személy szerint a legjobb taktikának a messzemenő ignorálást tartom, hiszen a céljuk egyértelműen nem a konstruktív vita, hanem a zavarkeltés, a figyelem elvonása a lényegről. Így hát az alábbiak nem tekintendők válasznak Tibori Szabó Zoltán 1998. május 13.-án személyem ellen irányuló provokációjára. A valóságtól elrugaszkodott, sértő és értelmetlen támadás sokkal inkább apropó arra, hogy megkíséreljem e kérdéskörben a közfigyelmet visszairányítani a lényegre, és egyes fontos tényállásokat és összefüggéseket feltárni, illetve megerősíteni, pontosítani.
                            Fontosnak tartom mindenekelőtt leszögezni, hogy eddig nem hangzott el egyetlen javaslat sem a magyar állampolgárság (automatikus) kiterjesztésére minden magyarra. Amit jómagam (is) 1994 óta szinte minden erre alkalmas fórumon felvetettem, az a magyar állampolgárságra való alanyi jog (lehetőségkénti) kiterjesztése minden magyarra. Ez lehetővé tenné, hogy a felnőtt és felelős, de hazáján kívül élő magyar etnikumú polgár szabadon döntsön arról, hogy akar-e vagy sem élni azzal a született jogával, hogy ne csak vérileg és kulturálisan kötődjék a nemzethez, hanem politikailag is. Ezáltal a magyar állampolgárság kiterjesztése az individuális jog alapjára kerül - ami a mai felfogásban a legerősebb jogalap.
                            A magyarság megállapításához elképzelésem szerint a mai német joggyakorlat szolgálhat mintául, amely a szövetségi német alkotmány 116-os cikkelyére támaszkodik. A német állampolgárságra (egyéb, most irreleváns kategóriákon kívül) jogosult minden a német néphez tartozó egyén (Volkszugehörige). A németség 25% német vérhez, a német nyelv ismeretéhez és a németség vállalásához kötődik. Ez utóbbit a Romániából áttelepedő németek katonakönyvükkel, vagy tanúkkal igazolhatják. Vannak más példák is, amelyeket hasznos szem előtt tartani: Izrael az állampolgárságára való jogot köztudottan szigorúan (az anyai ágon) bizonyított vérséghez köti, de alanyi jogon kiterjesztette a Földön élő minden zsidóra. Hasonlóan rendelkezik a horvát, és bizonyos értelemben a spanyol alkotmány is (ez utóbbi jogforrása a letűnt birodalomhoz kötődik).               
A Magyarok Világszövetségének Választmánya 1998. március 5-i gyűlésén úgy döntött, hogy a szövetségen belül és azon kívül is, már két éve érlelődő elképzelést, mely szerint Magyarország az állampolgárság felvételének lehetőségét alanyi jogon terjessze ki minden magyarra, a választások után az új kormány és az új parlament elé terjessze. Azért nem előbb, hogy a gondolat ne váljék a  választási kampány témájává, ami azzal a veszéllyel járna, hogy az elferdített formában a magyar közvélemény előtt diszkreditálódhatna. A kollektív döntés dacára a sajtó egy része, szenzációként röppentette fel a “kettős állampolgárság” igényét. Kovács László azonnali reakciója megerősíti azt a feltételezést, hogy a már 1996-ban a Magyarok IV. Világtalálkozóján publikussá vált elképzelést az MSZP kívánta sajtókampányába integrálni. Minden valószínűség szerint ugyanarra a társadalomlélektani hatásra számítottak, mint 1994-ben Horn Gyula 10 és fél millióra vonatkozó kijelentései kapcsán.
Eddig úgy tűnik, hogy ez a számítás csak részben igazolódott, sőt, az MSZP-s sajtókampány a jövőben még bumerángként is hathat, hiszen a külügyminiszter elutasító magatartását durva és könnyen bizonyíthatóan félrevezetések sorozatára építette. Mivel a hecckampány nem tett egyebet, mint Kovács László, április 6-i tételeinek ismétlését, sulykolását, a legcélszerűbbnek tartom azokat górcső alá venni.
A külügyminisztrer gyakorlati, nemzetközi jogi és politikai okokkal indokolja azon véleményét, hogy a magyar állampolgárság jogának fent vázolt kiterjesztése “megvalósíthatatlan és veszélyes”. Legyünk jóindulatúak és tekintsünk el e két minősítés egymást kioltó logikai ellentmondásától.
Az általa fölsorolt gyakorlati okok a kettős állampolgárok katonai szolgálatához, szavazati jogához, adófizetői kötelezettségeihez valamint a nyugdíjhoz való joghoz kötődik. Egyértelmű félrevezetésről van szó, hiszen Kovács László az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1997. szeptember 6.-án megfogalmazott 166-os sorszámot viselő konvenciójának aláírói közé tartozik, amely konvenció az állampolgárság és többes állampolgárság kérdéskörét keretezi be. Ennek a konvenciónak egy egész fejezete, a 7. fejezet foglalkozik a kettős állampolgárok katonai kötelezettségével. A többi ellenvetés az országok (államok) kompetenciájába tartozó adózást, szavazati jogot, nyugdíjjogot jelölte meg, mint megoldatlan, megoldhatatlan problémát a kettős állampolgárok esetében - holott ezek nyolc évvel a rendszerváltoztatás után,  a térség minden országában már szabályozottak, a kettős állampolgársággal rendelkező lakosokra  is vonatkoztatva. Más kérdés, hogy a Kárpát medencében élő magyarság a nemzeti szervesedés érdekében a demokratikus rendszerét még tovább fejlesztheti.
A másik ok a nemzetközi joghoz kötődik, amely, Kovács László szerint, ellentétes az Európa Tanács az állampolgárságra vonatkozó konvenciójával.
Az igazság ettől eltér. A 166/1997-es Konvenció második fejezetének harmadik cikkelye leszögezi, hogy az állampolgárság jogköre továbbra is az állami szuverenitás kizárólagos körébe tartozik, valamint azt, hogy az egyes államok által a saját állampolgárságra vonatkozó szabályzást a többi állam el kell, hogy ismerje, amennyiben az nem sérti a nemzetközi konvenciókat, a nemzetközi szokásjogot. Németország, amely az Európai Unió vitathatatlanul legnagyobb gazdasági hatalma és a lakosság számarányát tekintve is vezető tagállama, az állampolgárságát a szövetségi állam megszületése óta kiterjesztette minden németre (Grundgesetz, art. 116.) és eddig az Unión belül és kívül még senki sem szólította fel alkotmányának ezirányú módosítására. Hasonló szabályzatot fogadott el a nem EU-tagállam és Magyarországnál kétszer kisebb lakossággal rendelkező Horvátország (a horvátság fele él országon kívül). Levonható tehát a következtetés hogy az ilyetén állampolgársági szabályzás nem sérti a nemzetközi konvenciókat és nem ellentétes a nemzetközi szokásjoggal.
A harmadik ok, ami miatt Kovács László szerint, a magyar állampolgárság felvételi lehetőségének kiterjesztése kockázatos, politikai természetű. A külügyminiszter szerint: “nagyon könnyű lenne a szomszédos országoknak ezt az egészet úgy beállítani, hogy Magyarország önkényesen és egyoldalú lépéssel ki akarja terjeszteni a joghatóságát több millió román, horvát, szlovén, szerb, illetve jugoszláv, ukrán, vagy szlovák állampolgárra és bizony ennek nagyon kedvezőtlen lenne a visszhangja nemcsak a szomszédos országokban, de az Európai Unió, illetve a NATO tagállamaiban is.” Az Európai Unió nehezen kifogásolhatna bármit is éppen Németországra való tekintettel, a NATO ezenfölül azért is nehéz helyzetbe kerülhetne a kifogásaival, mert annak vezető hatalma, az Egyesült Államok, különlegesen szoros kapcsolatot ápol Izraellel, amely hasonlóan szabályozza az állampolgárság kérdéskörét.
A környező országok eddig nem protestáltak az ellen, hogy a területükön élő horvátok éltek azon jogukkal melyet az új horvát alkotmány biztosít számukra így nehéz helyzetbe hozhatók a magyar diplomácia által - miért diszkriminálnak?
Mi húzódik meg e sorozatos félrevezetés mögött? Óhatatlanul is a politikai akarat kategóriájához jutunk. Akik ellenzik a magyar állampolgárság jogának kiterjesztését, ezt távolról sem azért teszik, mert az lehetetlen lenne, vagy netán a magyarságra bármiféle veszélyt jelentene, hanem egyszerűen azért, mert ő maguk ellenérdekeltek. Felmérték, hogy egyes dolgok számukra kedvezőtlenek netán vészjóslóak. Az összmagyar szervesedés gondolati tisztulást is jelent - összközösségi szinten. Elképzelhető, hogy az állandósult diverzió, félrebeszélés és zavarkeltés okozta társadalomlélektani másnaposságból felocsúdva a közérdeklődés esetleg a lényegi dolgok felé fordul, netán az elorozott közvagyon sorsáról kér, horribile dictu, követel felvilágosítást.
A kádárista elit hajdan a proletár internacionalizmus fügefalevelével takargatta önös érdekeit, miközben bomlasztotta a magyar nagyközösséget. Manapság hamis nemzetféltésből sző leplet jogtalanul szerzett zsákmányának.

Megjelent a kolozsvári Szabadság című napilap 1998. május 20.-i számában.

No comments:

Post a Comment