Tuesday, February 28, 2017

Nemzetpolitikai kiútkeresés Bartók Bélától Makovecz Imrén keresztül a személyességen alapuló közösség-teremtésigLázár Imrével a kilencvenes évek elején, emlékeim szerint 1992-ben találkoztam Bégány Attila lakásán, aki maga köré igyekezett gyűjteni a nemzeti értelmiséget és üdítős-zsíroskenyeres-nápolyi szeletes találkozókat szervezett a lakásában.
Egyenesen lenyűgözött Lázár Imre szintetikus látásmódja, eredetisége, elméleti kreativitása, bravúros fogalmazáskészsége. A modern társadalomtudományok idegen nyelvű terminológiáját bravúrosan használta, akkor, másodéves politológia-hallgató koromban ez nagyon imponált, de be kell, hogy valljam ma is élvezettel olvasom e virtuóz mondatokat. Apám is rokonlélekre talált benne, ennek hű lenyomata az alább következő meglehetősen hosszú beszélgetés. Azon is gondolkoztam, hogy részletekben közlöm, de mivel zsigerből ellenszenvezek a sorozatokkal, lemondtam erről az ötletről. Egy biztos, aki végigolvassa, minden mondatot megízlel belőle, nem mindennapi szellemi élményben részesül.
Hosszú ideig rendszeresen találkoztunk Lázár Imrével a Simon Pince Törzsasztala keretében melyre olyan jeles értelmiségiek jártak el, mit Szőcs Géza, Lázár Imre, Borbély Imre, Varga Domokos György és jelenlegi neje, Dénes Krisztina, Juhász András, Gecse Géza, Timkó Iván, Vass Csaba, Takács Ferenc László, Benyhe István, a Reiter házaspár és még sorolhatnám. Alapításkor ott volt Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke és korábbi felesége, Gál Kinga, jelenlegi Európai Parlamenti képviselő. A törzsasztalt Cholnoky Győző hasonló szerveződésének ötletére alapítottam 1995-ben.
Miután hazaköltöztem 2000-ben Aradra, a Törzsasztal tagjaival sajnos lazult a kapcsolatunk.  A találkozók üde intellektuális színfoltját jelentő Timkó Iván, a legbrilliánsabb agyak egyike, akkortájt távozott az élők sorából.
Apám 1995-ben közepén készítette ezt a beszélgetést druszájával, az utolsó előtti javításokat a szövegben 1998-ban eszközöltük. Majd persze most, közlés előtt.
Tudtommal nem jelent meg sehol.
Érdekes lehet bárkinek, akit nemzet jövője mellett foglalkoztatnak a mélyebb társadalomtudományi  dimenziók és otthonosan mozog a társadalomtudományok szemantikai-hermeutikai környezetében. A nyelvpuristákat, akik minden idegen szót kitiltanának nyelvünkből, idegesíteni fogja a szöveg, ők inkább bele se vágjanak.
(BZSA, 2017)

(Lázár Imre Pasztusics Lászlóval (balra) 2012 január elsején egy közösen átmulatott szilveszter után)


Nemzetpolitikai kiútkeresés Bartók Bélától Makovecz Imrén keresztül a személyességen alapuló közösség-teremtésig

Borbély Imre beszélget Lázár Imrével[1]


B.I.: Azt a gondolatot fogalmaztad meg, hogy tulajdonképpen egy szimbolikus ökoszisztemáról kell beszéljünk sokkal inkább, mint nyelv-politikumról. Tehát hogy egy globálisabb, egy szervesebb szisztémában kell gondolkozni, nemcsak annak egy szeletében.

L.I.: Igen, pusztán a nyelv politikáját követni nem elégséges. Én azt gondolom, hogy ez a politikának egy furcsa, önkorlátozó racionalizmusa lenne - itt a racionalizmus szót ne ésszerűségnek tekintsd, általában az izmusoknak mindig van egy beszűkítő, önkorlátozó, a szalonképesség szögesdrótkerítései közé húzódó fosztóképzős természete. Azért azt gondolom, hogy amikor nyelvpolitikáról beszélünk, akkor a politika megint csak megfeledkezik arról, hogy a közlés, a szimbolikus környezet sokkal tágabb a nyelvnél, sőt sokkal mélyebb is, mint amit a nyelv el tud érni.
A nyelvpolitika szó egyébként fatális fejlemények folytán jelent meg. Kétségkívül a nyelv volt az a terület, melyen a szótárak kisajátítása, a megnevezések terepasztalának egyenlőtlen használata révén a hazai politikai életben ellehetetlenítette az organikus fejlődést és szinte lélektani értelemben is patológiás helyzeteket teremtett bizonyos politikai csoportok számára.[2] A közösséget szerves entitásként tételezők a saját szerepükből kizökkent magatartásra voltak kényszerítve, elvesztették a kontrollt, és elvesztették az autonómiát is a kontroll elvesztésével, s ezért a kompenzáló magatartásuk nemcsak a gyengeséget jelezte, hanem egyben olyan pályákra csúszott, amely érthetően nem volt követhető a tömeg számára. A tömegnek pedig nagyon fontos politikai-lélektani mozzanat az, hogy az, akit ő választ, az rendelkezik-e a kontrollal. Nyilván nem fog olyat választani, aki még a saját szavai fölötti teljes kontrollal sem rendelkezik.

B.I.: Most kiindulva ebből a premisszából, tehát hogy a nyelvpolitikára szűkíteni a figyelmünket káros ...

L.I.: Nem káros, én azt gondolom, hogy egy szűk kifejezés, önmagában jogosult kifejezés, a valóság döntő és fontos szerepét írja le, de értelmesebb lenne kiterjeszteni vagy mellésorakoztatni azokat a szimbolikus övezeteket is, amelyek szintén ennek a tulajdonlási háborúnak a tárgyai.

B.I.: Meddig kell elmenni evvel a szimbolikus rendszerrel? Mert ma Magyarországon lehet, hogy tulajdonképpen helyesebb, ha csak nyelv-politikáról beszélünk, hiszen szimbólum-politika úgy tűnik, nincs. A jelen hatalom a szimbólumokat szembehelyezi a pragmatizmussal.

L.I.: Van szimbólum-politika, hogy ne lenne szimbólum-politika, az az értelmiség a véleményvezére...

B.I.: Engedd, hogy befejezzem a gondolatsort. Negyven évvel vagy ötven évvel ezelőtt voltak, akik tágabb szimbólumokban gondolkoztak, melyek célzottan nagy mozgósító erővel rendelkeztek. Itt nemcsak a sarló-kalapácsra, hanem a horogkeresztre is gondolok, a vizuális és zenei szimbolikára, melyek nagy tömegeket mozgósítottak. Szerintem az akkori politikai közlés se volt egy ökoszisztémához hasonlítható, mert nem volt teljes. Mert mind a sarló-kalapács, mind pedig a horogkeresztes politika és közlési rendszer nélkülözte például a vallás szimbolikáját, sőt elnyomta azt. 

L.I.: Sőt, annak a helyébe igyekezte pozícionálni magát. Ez a szűkítés pedig szemantikai környezet-szennyezésként hatott, és a szimbolikus ökoszisztéma degradációját okozta...

B.I: Te tulajdonképpen egy teljes és organikus közlés-rendszert célzol meg, éppen ezért nem is szeretnél csak nyelvpolitikáról beszélni, hanem eleve az egészet akarod vizsgálni, és az egészre vonatkozó konkluziókat akarod azután lebontani.

L.I.: Így van. Tehát azt kell megvizsgálnunk, pontosan az általad jelzett  tapasztalatokból, hogy a totalitariánus rendszerek a történetien és szervesen kialakult jelképkörök erőszakos felülírásával és behelyettesítésével igyekeztek lelki hatalomhoz jutni, és ilyen értelemben totális, szimbolikus hatalomhoz jutni. Én azt gondolom, hogy a totalitarizmusok bukása magyarázza a későbbi politikának az irtózását a szimbolikus ökoszisztémától. Ha a politizálásnak a fóbiája a történeti és szimbolikus mező kiterjesztésétől megragadható valamiben, akkor valószínűleg a totalitariánus rendszereknek a szimbólumhasználata az a taszító elem, ami miatt a polgári politikából ezek szalonképtelenné válhattak. Közösséglélektani tragédia, hogy azért mert egyesek a szimbólumokat embertelen célok szolgálatába állították, a szimbolikus nyelv, szimbolikus környezet, mint az otthonosság és az autentikus politika környezete, mint organon, megtestesülés és szervesülés, megszűnt.

B.I.: A mosdóvízzel a lefolyóba került a gyerek is...

L.I.: Pontosan. Tehát azt lehet mondani, hogy adva van egy történetileg szervesen, hosszú idő alatt az erők bonyolult játékának következtében kialakuló kultúra-egész, mint szimbolikus ökoszisztéma, mint nagyon bonyolultan rétegződő összetett ökoszisztémák mega-ökoszisztémája. Nos, e szimbolikus  ökotopoknak a furcsán bonyolult összege az, ami egy irracionális akarat, egy legfeljebb magyarázható fóbia áldozatául esik.
Ami a jelen helyzetben számomra nagyon fontos tehát, az az, amit Németh László tájhazának nevez, Hamvas Béla helynek, a politikai tér organikus és nem statisztikus értelmezése. Nem matematikai kalkulusok elvégzésének a tárgya, hanem személyiséggel, jelentéssel, egyszerűséggel, személyességgel bíró helyek, környezetek, közegek, emberek, kommunikációs hálózatok, élettörténetek, sorsok, nagyon bonyolult szerves összege. Ezek a szimbolikus ökoszisztémák súlyosan degradáltak, majdhogynem azt kell mondani, hogy zömükben teljesen elpusztultak.

B.I.: S akkor mit kell tenni?A kérdés az, hogy meddig menjünk el a szimbolikus ökoszisztéma teljességének igényével? Tehát az ökoszisztémás metaforának megfelelően a nyelvpolitikai elsődlegesség vagy dominancia monokultúrához hasonlítható. A totalitariánus multiszimbolikus manipuláció egy vetésforgóhoz, a teljes ökoszisztéma, az pedig az őserdőhőz. Viszont, ha megnézzük, hogy mekkora populációt képes eltartani egyik és másik, akkor világos, hogy a monokultúra rövidtávon a legnagyobb populációt bírja eltartani, rövid fluxusban, mert kinyírja a talajt. A vetésforgó ezzel szemben egy nagy populációt eltart hosszú távon, de ugyancsak ki van téve mindenfajta veszélynek, a legrezisztensebb a nagy bio-univerzitású természetes élőkörnyezet, az őserdő viszont egyben a legkisebb részpopulációt tudja eltartani. Tehát ha mi egy önazonosságőrző gyarapodást célzunk meg, akkor egy ilyen interpoláció jöhet számításba.

L.I.: De én azt kétlem, hogy a totalitariánus analógiája a szimbolikus ökológiának az a vetésforgóhoz lenne hasonlatos ...

B.I.: Nem kell rögtön megijedni, leblokkolni, hiszen mindössze szabadon elmélkedünk. Valóban a szimbólumok vetésforgóját rendkívül nehéz kiválogatni, rendszerbe hozni, itt szerintem a szerencsének is szerepe lehet.  Itt van például Periklész, az a negyven év, ami az egész demokratikus Athén történelmének demokratikus diktatúrája volt, és egyben a klasszikus görög kultúra fénykora. Negyven év mindmáig üzenő szimbolikája. De borzasztó ritka alkalom, az egész európai történelemben, hogy egy diktatúra pozitív legyen végső kihatásaiban. Ezért, és nem másért jobbak a demokráciák. Azt szeretném tudni, hogy a vetésforgó és az őserdő között hol húzzuk meg az optimumot: az erdősávot a vetésforgók között...

L.I.: Az analógia megkísértő...

B.I.: Az a kérdés, hogy a mai magyar társadalmat hogy tudjuk helyrehozni szimbólumok és a helyes nyelvhasználat erejével?

L.I.: Igen. Egy jeles szerző a nemrégiben mélyreható tanulmányt írt a tárgyak rendszeréről. Alapvetően építészeti-lakberendezési példák mentén jut el oda, hogy a tárgyak jelentős változása, lényegében szimbolikus természete arra utal, hogy a polgári lakás belső harmóniája csökken, kikerülnek a nagy bútorok, a szimbolikus üzenetek megszűnnek, a bútorok funkcionálissá válnak, kicserélhetővé, állandóan mozognak a térben. Egy parasztház szobabelsőjében a bútoroknak adott helye volt, évszázadokon keresztül. Egyértelműen definiálta a teret, a polgárházaknak a misztikus, vagy akár metafizikus időtlenségét biztosító nagy szekrények, pohárszékek, hatalmas asztal, amit körülültek, az örökké a helyén lévő falióra, a szakrális képek, a szülőportré, az esküvői kép, a gyermekek bekeretezett képe, ezek mind eltűntek a modern lakásból.
Gyakorlatilag azt látjuk, hogy míg ez a polgári belső a családot, mint organikus egységet ritualizálta, ennek a pszicho-kozmoszát jelenítette meg, kiszolgálva egy szigorú ebédelési rendet. Ez az ebédlő arra kényszerítette a családot, hogy együtt ebédeljen. Egy házgyári lakásnak a konyhapultja az ellenkezőjére kényszeríti a családot, hogy alkalmanként, aki beesik, az ott megegye azt a valamit, amit egyébként is az mikrohullámú sütővel pillanatok alatt föl tud melegíteni, majd távozzon.
Tehát egy konfigurált, ritualizált családi modell, egy organikus biztonságot adó családi társas mikro-kozmosz egyfelől, egy központ nélküli random-mozgás, a családi stabilitást, az apa-anya képet elveszített, központ nélküli struktúrában Brown-mozgást végző szociális rendszer másfelől.
Ezek a helyek úgy vannak megtervezve, hogy alapvetően limitálják a család résztvevőinek a számát. Egy panel-lakásban nagy család nem élhet, egy panel-lakásban három nemzedék nem élhet együtt, egy panel-lakásban még egy nukleáris család (két szülő, két vagy három gyermek) sem tud igazán jól, egyszerre meglenni. Tehát kidobó, diszipatív erő működik. A panel-lakások, illetve az ilyen szűk lakótelepek szétrobbannak, és amikor ennek egy következő fejlődési szakaszában a társasági házak megjelennek, akkor ez már nem a rekonstrukciót jelenti, a polgári családi belsőt - holott a család esélyes lenne újra családi egyensúlyban élni - hanem ellenkezőleg: kinyitja, megmozgatja a tereket, a paralellitások egymás melletti idősűrűségeknek, közlekedő mezőknek és a flexibilitásnak a Ludwig Mies van der Rohe-i tér-újraszervezésnek az ösztönzésével elérik azt, hogy gyakorlatilag egy folyamatosan újraalakuló mozgó identitás hálózat, folyamatosan újraszerveződő, szinte a nomadizálás mobilitásához hasonlítható tér-struktúra alakul ki.
Tehát a közvetlen szimbolikus héjak - mint a hajlék, a ruházatról most nem beszélek, de tényleg a hajlék, a ház, a legközvetlenebb ilyen szimbolikus mező - az újraszerveződés, a kommunikáció, az átrendeződésnek az igényét hordja, és funkcionálissá válnak a tárgyak benne, jelentésüket, individualitásukat veszítik.
Hiszen gondold meg, egy heverő az lábatlan, tetőtlen, eleje sincs, vége sincs, az egy heverő. Tehát a tárgyak lejjebb kerülnek - ha megfigyeled a modern lakásban - a tér javára, az üresség javára, kinyílnak az ajtók, a szoba ugye kifut a kertbe ebben a gondolkodási mezőben, a fény és a tér jön a tárgy helyébe, és a tárgy ezt kiszolgálja, úgy, hogy maga is alakítja ezeket a hatásokat, tehát éppen a potenciál jelenik meg, és nem annyira a determináltság.
Ez nagyon fontos változás, egy olyan lélektani programozású társadalomról van ma már szó, amelyben a készenléti üresség, a megváltozásnak a folyamatos dinamikája, a potencialitás, a változás-igény kerül előtérbe, a szimbolikus determináltsággal, vagy a családhoz, apához-anyához való kötődéssel, vagy a tradícióhoz való kötődéssel szemben. Ez mindenképpen azt jelenti, hogy ez egy szimbolikus üzenet, amit a szimbolikus kommunikáció szintjén szem előtt kell tartani. Az más kérdés, hogy eddig nem sikerült.
A létező magyar politikában ez a fajta nyitottabb magatartás, vagy a helyzethez alkalmazkodó szimbolikus magatartás, amit a kezdeti Fidesz és az SZDSZ kísérelt meg  működtetni, ugyanolyan kudarcot vallott, mint amennyire kudarcot vallott a rekonstruktív tradicionalizmus, tehát a sejtett vagy megtalált vagy identifikációs alapot jelentő szakrális tárgyaknak a rehabilitációja és középpontba állítására tett kísérlet.

B.I.: Miért ez a kettős fiaskó? Mert rosszul csinálták mind a kettőt, vagy mert alapvetően egyik sem megy? A kettőnek a keveréke, vagy valami új kell?

L.I.: Tény, hogy az eddig felkínált szimbólumkoktél a népnek nem számított fontosnak.

B.I.: Akkor meg kell találni, hogy mi a fontos.

L.I.: A nép az eddigi két választáson a mérsékelt változásra mondott igent. Az MDF-et azért fogadta el vezető pártnak, mert nem volt olyan radikális változást hirdető, mint az SZDSZ. Mert ő puhább volt a kommunista kötődéssel rendelkező középosztály részére, illetve annak a holdudvarát képező rétegek felé.
Az MSZP-re való visszaszavazás megint nem egy kommunista fundamentalizmus váratlan előtörése volt, hanem a változásokból fakadó feszültségek és veszélyeztetettség-érzet csökkentésére szavaztak, egy etatistának hitt, tehát a foglalkoztatási biztonságot inkább ígérő politikai erőre.

B.I.: És hogyha most keresünk, mert keresünk ...

L.I.: Hát az a kérdés, hogy milyen távon és milyen célokkal. Tehát én azt gondolom, hogy ma Magyarországon a legnagyobb trauma, ami az elmúlt négy évben, vagy három évben érte a magyar népet, az paradox módon az Expo-nak a lemondása.

B.I.: Ez egy kasztrációs művelet volt...

L.I.: Így van, de ennek kapcsán azt is ki kell mondani, hogy a Magyarországon zajló építkező folyamatnak az egyik legfontosabb momentuma az, amit az élő, organikus magyar építészet az elhelyezett jeleivel tesz. Ugyanis ez volt az egyik oka az Expo lemondásának, hogy az Expo építői azokat a jeleket, jegyeket igyekeztek megalkotni - Makovecz-csoport kapta meg ennek a jelentős részét - amelyből kinőtt volna egy újabb budapesti városrész, ami szinte a honfoglalás vizuális hatását keltette volna. Minden bizonnyal az egész Kárpát-medencére erős kisugárzása lett volna.

B.I.: Egy új szimbolikus honfoglalás ...

L.I.: Bizony.

B.I.: És ez az EXPO feltételezhető jótékony hatásának csak egyetlen vetülete, még sorolható jó egynéhány ...

L.I.: Egy másik vetülete az nyilván a vállalkozás, a pénz-folyásoknak a meggátolása volt, a középosztály versenyképességének megerősödését megakadályozandó.

B.I.: Nem szólva arról, hogy a külföldi kapcsolatok létesítéséről. Az Expo valóban kitörési pont lehetett volna.

L.I.: Igen. Az a nagy baj, hogy ezeknek a dolgoknak az értéke, mind negatívum, vagy mind implicitum, illetve nullum, hiszen mint befogadható elem sincsen jelen a köztudatban. Ahhoz viszont, hogy a lelkekben kiépülhessen a befogadás rendje, föl kell épülnie ennek a jel-együttesnek előbb, hogy utána elkezdődjön a leszivárgása, ha tetszik a közízlésbe, vagy közgondolkodásba. Ezen dolgoznak a Makovecz Imréék.

B.I.: Mi is ezen dolgozunk. Az új magyar dinamikus paradigma körvonalazása egy idevágó koncepcionális szintéziskísérlet. Makovecznek operacionális szempontból könnyebb, mert ...

L.I.: Mert épít...

B.I.: Direkt szimbólumokat hoz létre.

L.I.: És könnyű neki építeni, mert tehetséges, és könnyű neki a közösséghez eljutni, mert elemi egzisztenciális igényeket szolgál ki egy ház felépítésében.

B.I.: Az építészeten kívül más szimbólum-rendszerekhez is hozzá kell nyúlni, illetve matrixokat találni a szimbólum-együttesekre.

L.I.: Pontosan ez a második tétel, hogy meg kell kérdezni azt, hogy például miért nincs népzene-oktatás a Zeneakadémián, miért nincsen karvezető tanszék, miért szüntették meg, tehát föl kell tenni azokat a kérdéseket, hogy milyen szellemi erő oldja fel és milyen technikákkal ezeket a szimbolikus ökoszisztémákat. Tehát a szimbolikus ökológiai rendszerrel szemben milyen dezorganizáló hatások ébrednek.
Az egyik dezorganizáló hatásról beszéltünk, amikor a szimbolikus rendszert kisajátítja és felülírja egy totalitariánus hatalom, amikor megpróbálja használni. Ezzel igazából paradox módon visszaüt önmagára, és ezt fel is ismerhette, mert gyakorlatilag ma már ezzel nem él, sőt abszolút nem él vele.
Élnek pártocskák, vannak esetlen kísérletek, ezeknek az esetlen kísérleteknek a tragikuma vagy tragi-komikuma éppen az, hogy nem látják, hogy a szimbolikus rendszerek összeeszkábálásával és plakatírozásával nemcsak hogy nem lehet hatást érni, hanem illusztrálják a szimbolikus rendszereket leépítő politikai erő - nevezzük dekonstruktív erőnek - igazát, vagy megerősítik annak hatékonyságát.
Nevezzük ezt pragmatizmusnak, ami a szimbolikussal szemben megtagad minden ideológiát. Az ideológia tulajdonképpen a szimbolikumnak a logikai vagy logoszbeli megjelenése, ugye, hiszen az ideológiák is olyan Gesta-talapzatok, amilyenek a szimbólumok, csak a szimbólum sűrű, és nem azzal a formával dolgozik, mint az ideológia, de az ideológia is igyekszik zárt lenni, igyekszik a valóságvilág, életvilág olyan elemeit egymás mellé helyezni, amelyek akár rajzolhatók is, tehát megjeleníthetők szimbólum formájában is.
Tehát ilyen értelemben az ideológia-ellenesség, a szimbólum-ellenesség az bizonyos értelemben egy dekonstruktív eredmény, ugyanis ahol a szimbólumok ellen lehet harcolni, ott biztos, hogy csak a gyom-szimbólumok fognak felnőni. Namármost Budapesten egy hihetetlen szimbolikus nyelv-csere ment végbe az elmúlt öt évben, megjelent a konzumáns dada, a lepusztult konzumáns nyelv a feliratokon, tehát végülis egyfelől volt egy politikai nyelv-csere, az utcanév csere, ebben hát inkább politikai szándékok és kontrollok működtek, és volt egy kompromisztikus változás, az europoid komikusan angol-szász cégnév-választás, boltnév-választás. A cégérválasztásnak a kultúr-antropológiai értelmű magatartása összegződik és bevetül a privátszférába. Tehát azt lehet látni, hogy ahogy a névválasztásban a magyarországi állampolgárok a Janette, Odette, Samantha, Pamela neveket preferálják a tradicionális nevekkel szemben, és a történeti nevek, vagy a régi magyar nevek tényleg csak egy elenyésző kisebbség kuriózumai. A Nikolettek, Adriánok, Janette-k diadalmenete töretlen, ez egy ilyen hamburgeroid, McDonald's kultúrának a világa.
A McDonald's jelenségkör egy nagyon érdekes jelenségkör, az egyértelműen a multinacionális tudatforma etológiai szintű viselkedésével hozható kapcsolatba, erre a humánetológia a „snackbar security” fogalmat használja. A snackbar security az azt jelenti, hogy a multinacionális pénzemberek komfortérzése vagy azonosságérzése azt igényli, hogy egy bizonyos szűk paraméter szerint beállított környezet mindenütt nóduszként meglegyen az általa bejárható globális felületen. A „snackbar security” az ilyen értelemben sajnos világkultúrává vált, tehát ez a kevés paraméter egyszerűen megeszi a helyi kultúrákat, és mindenki e szerint a kevés paraméter szerint állítja át a saját jeleit.

B.I.: Ez egy kultúragyaluló, rebarbarizáló folyamat.

L.I.: Kétségtelen. Más szóval ezt Coca-Cola-kolonializmusnak is hívják, ez a Coca-Cola jelnek a hihetetlen penetráns és homogén elterjedését jelenti. Például most Erdélyben egyszerűen lesöpri a sajátos történelmi bájt; még a román kolonializálásnak a furcsa balkáni arcéle is egzotikusabb, mint ez a Coca-kolonializált Erdély. Egy egész paradox dolog, hogy lassan meghitt történetté válnak azok a milicista, kocsmáros figurák, balkáni környezetek, amelyeket valószínűleg csak a Dan Pita filmek fognak számunkra megörökíteni, már az énünk része. Míg a Coca-Cola betörése Kolozsvárra tulajdonképpen mind a két népet kifosztja, tehát Kolozsvárnak ez a globalizálódása a szimbolikus térben valójában Kolozsvárt - vagy a többi várost is - kiszökteti abból az értelmezési keretből, ahol ennek a két népnek még szimbolikus vitái lehettek.

B.I.: Térjünk vissza az anyaországra, és akkor, ha ez így van, tehetünk-e egyáltalán ez ellen valamit, igen, nem, és igen, akkor mit?

L.I.: Az a sajátos helyzet, hogy a modernizációval való elemi kulturális konfliktus lezajlott. Magyarország ezt az öt évet szinte ilyen passiójáték-szerűen játszotta újra, s ennek a passiójátéknak az előzménye a nemzeti liberalizmussal fémjelzett 1867 utáni korszak volt. Ami itt most Magyarországon történik, bizonyos értelemben annak egy újrajátszása. Nemcsak azért, mert ilyen irányú elkötelezettségű történész kezében volt a politikai tipográfia, mint az Eötvös József imázsával azonosuló Antall Józsefé, hanem azért is, mert kísértetiesen hasonlók bizonyos pillanatai, mozzanatai, logikai elemei ennek a történelmi korszaknak.
Ennek a korszaknak a végén jelent meg az a modernitás-kritika, amelyik nem feltétlenül romantikus alapon, hanem nagyon is intellektuális és a legmélyebb megértés alapján tudta meghaladni a modernitást egy organikus irányba. És ez mindenképpen a bartóki életmű, amelynek összegző és elementáris volta máig nem csökkent, és máig nem vesztette érvényét. A bartóki életmű ugyanakkor egy olyan kulturális toposzává vált a magyar történelem tengelyéhez kötődő szellemi irányoknak, a bartóki modell egyszerűen a magyarság és a modernitás szimbolikus vitájának egy összegző lezáró meghatározása. Ugyanakkor a magyarság Bartókot nem fogadta el.
Ezt egyrészt a németes zenei ízlése miatt, másrészt a megrontott folklorizmus köz-műzenei beidegződései miatt, tehát a Dankó Pistás ál-Petőfi-s népiesség zenei túléléseképpen megismert magyar nótakultúra miatt nem fogadta el. De az is igaz, hogy amit a Bartók ígért a magyarságnak, azzal közösen valószínűleg nem nagyon tudott volna mit kezdeni, hiszen ez egy egyéni meditatív út a valósághoz, miközben ezek kollektív korszakok voltak, amikor kollektív megoldást keresett mindenki.
Ennek ellenére a bartóki zene nem dekonstruktív zene, és nem olyan zene, amelyik a hagyománnyal szemben bármiféle negatívumot tartalmazna, ellenkezőleg, a bartóki zene a hagyomány Nagy László-i értelembe vett átcipelése a túlsó partra. Tehát azt is mondhatnám, hogy a bartóki művelet az a spirituális művelet, amellyel valami módon egy magyar paradigmát a zenében már 50-60 évvel ezelőtt valaki létrehozta.

B.I.: Helyes. Ez kizárólag egy ...

L.I.: Egy egyedi út. Mindenkinek a saját szentélyében kell megküzdeni... A bartóki zene szisztematikus megismerése egy olyan algoritmus mentén vonulhat, amely egyszerűen visszahelyezi a magyarságot a saját szellemi-lelki én-foglalatába, ahonnan később kilépett a Kantáta Profána, a Kékszakállú, a Divertimento, Concerto. Tehát a bartóki zene a szimbolikus ökoszisztéma visszavétele egy zenepedagógiai rendbe.
Ez centrális jelentőségű - ehhez csak iskolákat kell szerezni, ehhez csak ezt tudatosítani kell a tanárokban. Tehát szó sincs arról, hogy a bartóki zene elsajátítása nem mozgósító. A bartóki paradigma, nem valamiféle intellektuális magánügy.  Bartók Béla egy honalapító. Olyan jelentőségű személy, mint Géza fejedelem volt. És Bartókot valóban csak Kodályon keresztül lehet megérteni - mert Kodály ilyen értelemben véleményem szerint Szent István szerepét játszotta - aki ehhez a bartóki konceptushoz teremtett egy zenepedagógiai rendszert.

B.I.: Ezek gyönyörű gondolatsorok, és nem lehet velük nem egyetérteni ...

L.I.: Igen, a következő, hogy hogyan lehet a politika Kodály-szisztémáját kialakítani...

B.I.: A realitás az, hogy ez a nemzet statisztikailag kimutathatóan - a legdepresszívebb, a legönmegtagadóbb. A Székelyföldön, és itt is, mindenütt ahol megfordulok magyar közegben, és ahol azon vannak az emberek, hogy megjelenítsenek saját maguknak zenei szimbólumrendszereket a repertoár, amit használnak, az lehangoló, benne van a lehangolás, a himnuszukba benne van a lehangolás, a búskomorság kísértése. A zenei szimbólumrendszerük rendkívüli módon tükrözi és generálja is ezt a búskomorságot, ezt az önleépítést, a vég gondolatát, a nemzethalál kényszerképét. Gyergyóremetén éppúgy, mint Budapesten a Bazilikában. És akkor az érdekel engem, hogy ezt a nemzetet mi tudja kivezetni ebből a társadalomlélektani circulus vitiosusból, milyen szimbólumokkal lehet a jogos önbizalmat és az égetően szükséges optimizmust generálni. A himnusz után mit kéne énekeljünk ahhoz, hogy ez a lefele-ívelés fölfele irányuljon ismét? És ezt reprodukálni minden egyes fesztivitáson.

L.I.: Igen. Az a kérdésünk, ugye, hogy hogyan lehet olyan kulturális rácsképző, rács-szerkezetképző kristályokat elhelyezni egy rendszerben, ami fölépíti az egész rendszert, ugye?

B.I.: Így van, pontosan erről van szó.

L.I.: Magától, erőlködés nélkül ...

B.I.: Így van, öngerjesztő módon ...

L.I.: Nekünk nem erőszakoskodni kell, nem plakatírozni kell, nem agitálni, hanem bízni kell megmaradt, épen maradt kromoszómáinkban, ugye?

B.I.: Pontosan. Gyomlálni, öntözni, táplálni, hogy pusztulófélben levő televény újra kivirágozzék.

L.I.: Ez az első. Ugyanakkor viszont a magyar népzene ereszkedő dallamú, alaprétegeiben a funkciója legalább 40-50%-ban - mert ezeket mértem - szorongás-, feszültségoldó, és ez a szorongás-, feszültségoldás, ez a relaxációs technika, ahogy a beszédben is ereszkedő, úgy a parlando legato dallamvitelben is ereszkedő, távolódó - vagy közeledő? - olyan természetű, amely bizonyos fokig feszültséget old ki, mérhetően nő a bőrellenállás, tehát meg is történik ez az élettani hatása, és nem agitatív.
A magyar népzenének vannak agitatív övezetei, ilyenek a mulatónóták, ilyenek ezek a lakodalmas énekek, ilyenek a katonamarsok. Vannak katonaénekek, gyönyörűek, de itt is a katonaénekek 80%-a inkább katonasirató vagy kesergő. Ezek olyan kultúr-antropológiai adottságok, amelyeknek a megerőszakolása egy más kulturális paradigma átemelését jelentené.
Ha ennek az a célja, hogy mi átkódoljuk a magyar kultúrát, aminek én a tegnapelőtti beszélgetésben láttam gesztusait, tehát: most már elég a én-bizonytalanságból, mondjuk ki azt, hogy mi vagyunk a legjobbak, tehát legyen egy pszichoterápia nemzet-szinten, amelyiknek a lényege, hogy egyfajta asszertivitás-tréning: a megengedettségből, a megtűrtségből a magyar lépjen ki, és mondja azt, hogy nekem primer jogaim vannak, nekem van jogom bűntudat nélkül nemet mondani. Tehát amit te mondasz, az nem egy szimbolikus ökológiai - tehát a létező, történetileg kialakult totalitásból kiinduló - paradigma, hanem az egy terápiás paradigma.

 B.I.: Ez van. Ezt én nem is tagadtam.

L.I.: A terápiás paradigma pedig valamilyen viszonyban áll az önismereti, tehát a szimbolikus paradigmával. Tehát amikor szimbolikus ökológiáról beszélünk, és terápiás szándékaink vannak, akkor meg kell vizsgálni azt, hogy mi a totális környezet, mi a történeti környezet - ami sérült -, mik azok az axiológiai csomópontok, ami mentén a terápiát föl akarod építeni: önbizalom, minőségigény, vegetatív esélyek, egészségesség, évszázadokra, évezredekre tervezett kultúra, mindegy. És meg kell vizsgálni azt is, hogy egy terápiában mit veszítesz el (értéket). Tehát mik gátolják a terápiát, mi az, amit lebontasz, és kész, kikerülhetetlen veszteség. Nem kis felelősség mindennek a vállalása.

B.I.: Kétségtelen. Esetünkben viszont a terápiás veszteség és veszély eltörpül a nulla kezelés által okozott veszteséghez képest. A magyar nemzeti immunhiány, a veszély iránti érzéketlenség most autoimmun reakciók által súlyosbodott. A kérdés a te diagnózisodból kiindulva: mit lehet fölvállalni azért, hogy az auto-immunitásból[3] kigyógyuljon közösségünk?

L.I.: A magyar ön-gyűlölet, vagy a magyar ön-negligálás, a nemzeti közömbösség, a nemzet-nihilizmus az auto-immunitás egy bizonyos formája, ez is elég agresszív forma, nem kell azt hinni, hogy csak az öngyilkosság auto-agresszió. Ez súlyos tünet és feltétlen kezelendő. Másfelől vannak bíztató jelek is. Megkockáztatom azt a megállapítást, hogy a magyar nép egy furcsa adaptáció állapotában van, ahol megméri azokat az értékeket, amelyekre a szimbolikus környezet rávezeti, és ez egy nagyon fontos dolog. Mert arról beszéltünk, hogy mi is a szimbolikus környezet, arról beszéltünk, hogy a politika látszólag lemondott a totális szimbolikus környezetről, de valójában azt gondolom, hogy az, amit a mass-média közvetít a rock-kultúrán keresztül a fogyasztói és reklám-pszichológiai miliőn keresztül, az egy totális környezet. Egy totális szimbolikus környezetet épít a politika, az önmagát pragmatikusnak nevező indusztriális, poszt-indusztriális politika köré.
Olyan totális környezetet, amilyen totális környezet még a katolicizmus fénykorában se vette körül ilyen pervazívan, egész személyiségre kiterjedően, ilyen kikerülhetetlenül az egyént. És hogyha azt látjuk, hogy ez a szimbolikus ökoszisztéma körülveszi, beágyazza az egyént, a bölcsőtől haláláig, akkor ezzel az ökoszisztémával számolnunk kell. Ez az ökoszisztéma az egyéni fogyasztás logikájával dolgozik, ez az ökoszisztéma egyébként a képzőművészet technikáinak teljes körű alkalmazásával, beépítésével és minden leleményével egy bizonyos csoport piaci szándékait realizálja...

B.I.: Akkor mit tehetünk? Hiszen ez a szimbolikus szisztéma mesterséges, semmiképpen sem organikus, nem a köz és az egyén érdek-egyensúlyából fakad.

L.I.: Meg kell nézni, hogy mi az, amit nem ér el ez a piaci szisztéma. Ez a piaci szisztéma ugyanis, bármily penetráns, több mindent nem képes elérni. Tárgyiasítja az emberi kapcsolatokat, tehát egy hihetetlen tág övezet, a személyiségnek egy nagyon tág övezete lényegében kiesik, éppen azért, mert folyamatos szuggesztió alatt áll a személy, és irányulásai folyamatosan a tárgyakra, a tárgykötődésre irányítódnak áll.
Tehát ha az általad írt paradigma-dolgozatot komolyan vesszük, nemcsak mint egy szuggesztív retorikai teljesítményt, hanem következetesen végiggondoljuk azt, hogy ebből mi fakad, akkor azt kell mondanom, hogy az antropológiai sérülést kell meggyógyítani az elképzelt nemzeti terápiás kísérletnek.
Tehát olyan szükségleteket kell feltámasztani a másik ember iránt, olyan társas-lélektani mezőben kell választ keresni, fölszabadítani az önismeret vak foltjait, vak zónáit, amelyekben a közösségi értékek, a szolidaritás, az egymásra-utaltság, a becsület, ezeknek az eltömített csatornáknak a fölszabadításával utat tör magának, és lényegében a személyes élet, a személyes érintés, személyesség mezőjében fogalmazódik újra. Tehát nem a "public"-lét vagy a rekrutáltság állapotában, hanem a személyesség övezetében...

B.I.: Rendben van. Erre talán lehet befolyással a média-politika?

L.I.: Alapvető befolyással lehet. Az egyik, eddig kiaknázatlan konkrét lehetőség abból fakad, hogy a média önmagát nem korlátozza a public-technikákra, tehát nem tekintjük médiának többé azokat a területeket, amelyeket se birtokolni nem lehet, se nem érdemes meghódítani.

B.I.: Például?

L.I.: Nem tekintjük igazán médiának a televíziót, hanem arra törekszünk, hogy a televízió által teremtett kényszereket és leigázottságot visszaszorítsuk.

B.I.: Hogyan?

L.I.: A televízió akkor is, ha jót üzen, megszakítja a családi kommunikációt -  úgyhogy a családi kommunikációs tereket, a családi ökoszisztémákat kell helyre állítani.

B.I.: Rendben van, ez mind nyilvánvaló, csak mi azt keressük, hogy ezt a többé-kevésbé megrontott, auto-immun, szerinted kontemplatív-mérlegelő emberhez, hogy jut el ez vagy ehhez hasonló kulcsüzenet, és azon túl, hogy tudod mozgósítani, miként vektorializálod a saját érdekében?

L.I.: Igen, akkor azt mondom, hogy újra kell fogalmazzuk a nemzeti lét tartalmát. Ha a nemzeti tartalmát nem mint politikai lét-tartalmat fogalmazzuk meg, hanem mint transzcendentális, spirituális lét-tartalmat, ez egy nagyon nagy különbség. Tehát a nemzeti lét nem elitek fenntartásának és stratégiai-politikai játékának válik a foglalatává, amely tragédia megtörtént az RMDSZ kapcsán is, ugye, ami az RMDSZ-től való bizonyos fokú elfordulást eredményezett Erdélyben ...

B.I.: Ez egy általános jelenség, ott is megtörtént...

L.I.: Igen. De akkor ez jól illusztrálja azt, amit mondok, azt, hogy a nemzeti elit él azzal a nagyszerű lehetőséggel, hogy tud rendhagyó módon politizálni, fölismeri a politikában az esélytelenségből adódó esélyeket, és azt mondja, hogy akkor személyesen kell megszólítanom az embert, és át kell alakítanom a saját hálózataimat, intézményrendszereimet a személyes megszólíthatóságnak az ilyen értelemben transzcendentáló, humanizált állapotában.
S ha mindez valóra válik, akkor azt gondolom, hogy a kis-közösségi, szubszidiáris struktúráknak az elérésére maga a szervezet alakul médiává. És ez az a fordulat, amikor a médiáról lemondok, és médiává teszek bármilyen hálózatot. Ha terápiás hálózattá válik az, ami tulajdonképpen akaratközvetítő hálózatként indult, és ilyen értelemben centralizált elitista akaratközvetítő hálózatként indult: az autonómia hálózatává válik az akaratközvetítő hálózat. Most nem politikai értelemben vett autonómiáról van szó, hanem a nem-alávetettség, a helyi kreativitás, és a felszabadított személyes önrendelkezésből fakadó autonóm létről.
Ha az ént kiterjesztve a helyi közösségre, a tradicionális és kreatív önmegtalálására, el tudja érni e média-fordulat, akkor az ember válik személyes létében közlővé és médiává. Ha az ember és kisközössége médiatizálja az önkiteljesítő potenciálját, annak a fölszabadítására irányuló kommunikatív tartalmakat, és ilyen értelemben a lokális szimbolikus ökoszisztémák újraépítésére fejt ki tevékenységet, akkor a média-funkciónak az lesz a szerepe, hogy nem oligo-paraméteres szándékok nyomán kialakuló destruktív folyamatok mennek végbe a periférián, hanem ellenkezőleg, a perifériának a végtelen gazdag variabilitása építi föl, állítja helyre a periféria lokális helyi ökoszisztémáit, és ezeknek a folyamatoknak a szolgálatában működik az önmagát mediatizáló akaratnyilvánító rendszer.

B.I.: Ez amit te mondasz, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ne csináljunk semmit. Tehát hagyjuk az atomizálódást tovább folyni ...

L.I.: Nem, ez nem azt jelenti. Ez rengeteg munkát jelent. Nekünk az a dolgunk, hogy megfogalmazzuk azokat a forrásokat, azokat a célkitűzéseket, azokat a technológiákat, melyek révén a jelenleg szolgáló politikai közösségek magukat át tudják alakítani ilyen ökoszisztéma-regeneratív közösségekké. Ez azt jelenti, hogy a helyi önkormányzatok, helyi közösségek animátoraivá tud átalakulni egy egyébként centrális akaratot kiszolgáló politikai - hadd mondjam - hálózat.

B.I.: Ez azt jelenti, hogy a Pozsgay Imre[4] által a minap létrehozott mozgalom lenne tulajdonképpen az, ami kell.

L.I.: Én még nem tudom, hogy ez a mozgalom merre mozdul. Ha engem kérdezel arról, hogy hogyan kell a politikai ökoszisztémát és a szimbolikus ökoszisztémát összeilleszteni ahhoz, hogy ne öko-destrukció legyen, hanem öko-rekonstrukció - ugye ezt kérdezed -, akkor azt kell mondanom, hogy kell lenni egy olyan interface zónának, amelyik a politikai akarat organikus átfordításában működik, és a politikai akarat kivitelezésének a kontrolljában és illesztésében is hatékony, és ha a Pozsgayék is ezt akarják, akkor ezt üdvözlöm. Mert nekem ebben van tapasztalatom, a helyi társadalom bizonyos akcióinak a kivitelezésében, és tudom azt, hogy ez egy értelmes munka volt: megvédtünk egy patakot, megvédtünk egy házat, talán megvédünk egy veszélyeztető ipari objektumtól való kiszolgáltatottsággal szemben egy közösséget.[5]

B.I.: Mit lehet ebből a résztapasztalatból az összközösség számára levonni. Hogyan indítható be egy pánmagyar rekonstrukció?

L.I.: Mindenütt az adott tradíció nagyon kemény munkával való rekonstrukcióját kell elvégezni, bartóki értelemben, tehát erre nincsen francia értelemben vett polgári-nemzeti eszköz.

B.I.: Amiről te beszélsz, az egy mozgalom. Mozgalom mozgósító erő nélkül nem képzelhető el. A mozgósítás viszont olyan szimbólumok használatát feltételezi, amik mozgósítanak, és ezt keresem.

L.I.: De lehet, hogy erre én nem tudok választ adni.

B.I.: Az én megérzésem az, hogy a túl vagyunk egy olyan küszöbértéken, amely alatt a rekonstrukció még spontán módon létrejöhet. A közösségi kohéziós erők, a pozitív patriotizmus, a szolidaritás, a közös erőkifejtés és az eredmény katarzisa éppenséggel a nehéz helyzetekben, mint amelyben a rendszerváltást megélő szétszakított magyarság él, elengedhetetlenül szükséges társadalmi  energia. Ehelyett társadalmunk atomizálódott, ezért közönyös közös szimbólumok iránt. Ezek nélkül viszont a szolidaritás nem hozható létre. Én ebből a bűvös körből keresek kitörést, egy kitörési pontot.

L.I.: Két dolgot mondok. Az egyik feladat a terápiás kontextus, asszertivitás, személyesség, személyességen keresztül közösségformálás ...

B.I.: Ez az egyik ág ...

L.I.: Ez nagyon fontos ág! Ennek a normai keretei: cserkészet, kulturális beavatás, tehát a 13-16 éves időszak meghódítása, a jövő megépítése, pedagógiai paradigma, Karácsony Sándor. Ez az első. Ez egy nagy csomag. Ebben a Kodály-Bartók paradigmának kulcshelye van, alkalmazni kell, föl kell építeni, meg kell szervezni és adaptálni kell az ezredvégre vagy a következő évezred elejére.
Második csomag: a megszólítás vagy a mozgalmi érték. Tekintettel arra, hogy individualizált, konzumizált társadalomról van szó: ha te elő tudsz állítani egy jó csomagot, megoldás-csomagot, annak is szezonális érvénye van. A magyar politikai életnek a tragédiája az volt, hogy ugyanúgy belecsúszott a konzumizált, ön-megújító csapdába, amiről beszéltem a lakás-belső kapcsán. Hogy egyszerűen olyan kognitív paradigmán belül vagyunk, amelyik a legjobb módszert is kidobja jövő tavasszal. Meg kell érteni, hogy nem az évelő növényeknek van jelenleg a szezonja, hanem szezonális növényeknek van a korszaka. Tehát az, amiben te gondolkozol, a mozgalmi paradigma, az nem könnyű - például Lezsák nem véletlenül vonult ki. Ő szerintem minden mulasztásával és korlátjával együtt megértette azt, hogy itt egy milyen típusú építkezésre van esélyre. A szezonalitás az egyszerre teszi érdekessé és érdemessé ezt a korszakot.

B.I.: Ennek is megvan a receptje, a divattervezők bizonyos típusok periodikus újratálalásával operálnak ...

L.I.: Itt jön a tipografokrácia - ha elébe tudsz lépni a szezonalitásnak, tehát megtalálod azt a pace-maker erőt, amivel te elébe mész a divatnak - ilyen például a szecesszió idejében történt - amikor a modernitás ellenére elé tudtál lépni mindig egy fél lépéssel a divatnak, és legalább a népesség egy nagyon fontos része számára tudtál teremteni kultúrát, ami aztán önálló pályán maradt, és diffundált, akkor ki tudtál menteni legalább egy nagyon fontos övezetet a szezonalitásból.
A szezonalitás úgyis végigsöpört a 20-30-as éveken, de mégis maradt egy szíve. Tehát ha azt kérdezed második kérdésként, hogy ami nem-nevelés, de a neveléshez illeszkedik, ami nem mozgalom, de a mozgalmak tudják használni, ez pontosan az, amit te csinálsz[6], tehát működtetni a valóságot értelmező olyan intellektuális kapcsolat-rendszert, amelyik egyrészt emancipálja a kiszorított vagy be se léptetett intellektuális erőket, másrészt az emancipáción túl valóban megteremti a kölcsönös hatást, megteremti egy korszak még nagyon kezdeti lépéseit járó nyelvét, fogalomrendszerét, és szimbolikus ökoszisztémáját.
Ezen az úton vagy, ebben én nem tudok jobb tanácsot adni, mint amit te csinálsz. A tanácsom következő része, az, hogy ha totális szimbolikus üzenetről van szó, akkor ebbe a közösségbe meg kell hívni azokat a szimbolikus ökológiai modellitások képviselőit is, mint az építészet, mint a zene, zenepedagógia, reklámpszichológia.

Borbély Imre a hagyományos újév-esti tűz mellett 2012. január 1.-én Bíró Andrással.[1] Lázár Imre, orvos, kultúr-antropológus, a Károli Gáspár Egyetem docense.
[2] Ez egyértelmű utalás az SZDSZ akkori nyelvpolitikai dominanciájára, melyet olyan jeles tudósok elemeztek akkoriban, mint Bogár László, Vass Csaba és Pokol Béla.
[3] Autoimmun betegség az, amikor a szervezet saját egészséges része ellen fordul. Ha a magyarországi társadalom egészét vesszük, akkor lehetetlen nem látni, hogy a proletár-internacionalizmusból kinövő libertinus kozmopolitizmus hosszú időn keresztül sikerrel vitt ilyen, következményeiben autoimmunitásra emlékeztető politikát. A kilencvenes években nem volt nap, hogy a hagyományos értékeket, a nemzeti gondolkodást és képviselőit ne gyalázta volna e nemzetellenes, kozmopolita tábor valamelyik képviselője egy akkor még jelentős olvasottságú sajtóorgánumban. Az 1994-es választáson a több mint kétharmados ballib siker is erre vezethető vissza.
Csurka István váteszi gondolatait sikerrel diszkreditálták, s tették az egészséges, önvédő magyar gondolkodást szubkultúrává Magyarországon.
Orbán Viktorral már nem bírtak, ő taktikusabb volt Csurkánál, miközben nem kis részben épp Csurka gondolatait fogalmazta újra a balliberálisok vonatkozásában. Ezért is reagáltak annyira agresszíven az érintettek, amikor Orbán rámutatott, hogy a baloldal időnként ráront saját nemzetére. De ilyen megnyilatkozásai 1996-től errefelé bőven idézhetőek.
Orbán ugyanakkor nagyon ügyelt arra, hogy ne lehessen antiszemita hírbe hozni, ellentétben Csurkával. Orbán volt az, aki először vette fel sikerrel a harcot a nemzetlelket megnyomorítókkal szemben, más kérdés, hogy ebben – kívülről legalábbis úgy látszik – nagy mulasztásokat és kompromisszumokat kötött. Milliárdok a holocaust-kultuszra, az éppenséggel ellenirányú bűntudatiparra, a magyar nemzeti öntudatot regeneráló történelmi filmeposzok megalkotásának elmaradása, a kulturális szférában az ellenség aránytalanul nagymértékű szponzorizálása annak reményében, hogy akkor talán lehet építeni is – lásd Veritas intézet, Ludovika, Magyar Művészeti Akadémia. (Megjegyzés tőlem, BZSA, 2017)
[4] Pozsgay Imre, miután feloszlatta a nép-nemzeti baloldal szellemi örökségét felvállaló Nemzeti Demokrata Szövetséget, 1995-ben egy politikai mozgalmat alapított, Magyar Egységért Mozgalom néven. A jobb sorsra érdemes kezdeményezés sajnos hamar elhalt. (Megjegyzés tőlem, BZSA, 2017)
[5] Lázár Imre az általa vezetett Rózsavölgy egyesületre céloz, mely hatékony kisközösségi ellenállást szervezett, elődlegesen környezetvédelmi témákban. (Megjegyzés tőlem, BZSA, 2017)
[6] Lázár Imre arra céloz, hogy Borbély Imre több gondolatműhelyt is életre hívott, egyik volt az RMDSZ autonomistáinak egy részét tömörítő Interconfessio  Társaság, a másik egy laza baráti kör, mely hol itt, hol ott gyűlt össze a kilencvenes évek közepén Budapesten, eljárt ide többek között Tóth Zoltán József, Vass Csaba, Lázár Imre, Takács Ferenc László.

No comments:

Post a Comment