Thursday, February 16, 2017

Borbély Imre előadása az 1996-os Szárszói Találkozón


1996 nyara volt az RMDSZ alapvető politikai irányváltásának időszaka, melyre ráadásképpen súlyos árnyékot vetett a magyar érdekek félreseprésével elfogadott magyar-román alapszerződés. (Az alapszerződés ellen még olyan, közismerten baloldali közírók is tiltakoztak, mint Méray Tibor, aki feszes logikával, igényes megfogalmazásban, több szempontból is bebizonyította, hogy a határok békés megváltoztatásának jogáról lemondani micsoda abszurdum. Vagy Révész Sándor, aki „pusztító cinizmusnak” nevezte a dokumentum aláírását és az 1988-as Grósz–Ceausescu találkozóval állította azt párhuzamba.)
Az RMDSZ ezen a nyáron állított első ízben elnökjelöltet a román választásokon Frunda György személyében, aki az erdélyi magyarság jogos követeléseinek ismertetése és a hivatalos autonómia-program képviselete helyett arra élezte ki kampányának fő mondanivalóját, hogy mennyire előnyös lesz majd nekünk, ha az RMDSZ kormányra kerül és kormányzati pozícióból fogja majd képviselni az erdélyi magyarok érdekeit. Nota bene: ekkor még Iliescuéknak állt a zászló, majd’ mindenki az ő győzelmüket jósolta. (Markó Béla ennek dacára később egy interjúban tagadta, hogy az utódkommunistákkal is kormányra léptek volna, holott ő maga nyilatkozta ezidőtájt, hogy csak és kizárólag a szélsőséges soviniszta pártokkal kizárt az együttműködés és hogy az RMDSZ illetve a PDSR programjában sok közös pont van.)
1996-ban állt az RMDSZ neptuni pályára, aminek lényege, hogy de facto feladja a távlati célt, az autonómiát, sutba vágja a brassói programot, lemond az önálló külpolitika eszközéről (azt később Markó Béla is elismerte, hogy a kormányzati szerepvállalás összeegyeztethetetlen az önálló külpolitikával), hitelesíti a román kormány magyarellenes kurzusát, cserébe néhány miniszteri és államtitkári székért illetve némi eredményként kommunikálható, létünk alapjait, közjogi státuszunkat nem érintő engedményekért.
Ebben az időszakban került megrendezésre a rendszerváltás utáni második „szárszói találkozó”, ezúttal Budapesten, a Testnevelési Főiskolán.[1] 
Borbély Imre is meghívást kapott az eseményre.
Ott megtartott előadásának szerkesztett változata alább következik.

(BZSA)


       Euro-atlanti integráció - magyar integráció

Az 1989-es drámai változások térségünket az új lehetőségek, az új rendezőelvek mentén lehetővé váló struktúra-változások térségévé tették. A bipoláris, erősen ideologizált politikai erőtér eltűnése elősegítette a nemzeti, vallási, mentalitásbeli régi keletű erővonalak, ellentétek újbóli megjelenését - de meghozta a valódi érdek- és értékközösségek, szövetségek létrejöttének esélyét is. Térségünket sem hagyják immár érintetlenül a planetáris megatrendek, a gazdasági és kulturális törvényszerűségek. Így szűkebb régiónk fejlődésvonalában egyaránt észlelhető mind a felaprózódás, mind pedig az új egyesülés, új integráció tendenciája.
A két ellentétes irány harmonizálása a szubszidiaritás elve alapján válik lehetővé. A vázolt struktúraváltás elsősorban a nemzetállam szuverenitásának rovására megy végbe, mely mind alapjában, mind pedig csúcsain új erőknek kell, hogy teret engedjen.
Másfelől éppenséggel az eddig viszonylagos külső és belső stabilitást nyújtó nemzetállami struktúrák eróziója indukálja az etnicitás reneszánszát. A nyelvi-kulturális közösségek fokozott mértékben öntudatosulnak. Felismerést nyer a kulturális sajátosságok, a nemzet-specifikus értékek védelmének szükségszerűsége, ugyanakkor teret hódít az a felismerés is, hogy az egyén nem pusztán kulturális értékeit, hanem anyagi érdekeit is közösségben jobban tudja megvédeni. S ez nem véletlen, hiszen a nemzetállamok éppenséggel az öntudatosult nyelvi-kulturális közösségek közös érték- illetve önazonosság-védő politikai igényéből születtek - a nemzetállam gyengülése újból működésbe hozza létrejöttének mozgatórugóit.
A magyar újraszervesedés a realitások figyelembevételével az európai integráció alapvető rendezőelvének megfelelően, önálló-együttműködő nemzetrészek kialakításával, a határokon túlnyúló gazdasági, kulturális és politikai struktúrák létrehozásával képzelhető el.
A magyar megmaradásnak és gyarapodásnak előfeltétele az egyes nemzetrészek szabad, autonóm fejlődése. Az egyes nemzetrészek kooperatív, önerősítő kapcsolatrendszerének kialakítása, a magyar-magyar integráció jelenti a Kárpát medence magyarságát érő kihívásokra adható egyetlen időtálló, stabilizáló, és az egész térség gyarapodását, harmóniáját szolgáló választ.
Mi magyarok mindezeknek megfelelően kétfajta integrációban vagyunk érdekeltek: az általános euro-atlanti integrációban és a már vázolt, egyedi magyar-magyar integrációban. Esetünkben a két integrációs folyamat nem ellentételezi, hanem ellenkezőleg, feltételezi egymást. Ennek dacára a mindkét integráció valós megalapozása szempontjából káros alapszerződések megkötői azt sugallják, hogy az euro-atlanti és a magyar integráció egymást kizárja vagy legalábbis a két kívánatos fejlődési irány divergenciát mutat.
Görögország EU és NATO tagsága, Ciprus Euro-atlanti integrációs helyzete, Törökország NATO-tagsága ékes bizonyítékai annak, hogy a jószomszédi viszony nem előfeltétele az integrációnak. Még kevésbé lehet bármilyen alapszerződés garanciája a jószomszédi viszonynak, az ukrán-magyar, szlovák-magyar és a román-magyar alapszerződés a legkevésbé. Az említett szerződések aláírói ugyan az általuk uralt médián keresztül régmúlt békekampányokat idézve páratlan energiával és következetességgel sulykolják a nyugati elvárások ködképét, de elmulasztottak egyetlen idevágó hivatalos megnyilatkozást felmutatni, mely integrációs feltételként jelölte volna meg az alapszerződések megkötését.
A román-magyar alapszerződés aláírása az euro-atlanti integráció szempontjából még külön is indokolatlan, hiszen a szlovák-magyar szerződés megkötése és áldatlan hatása még az egyes nyugati külügyminisztériumokban valóban létező illúzió-táplálókat is kijózanította.
A kezdeti alkuhelyzetből, amelyben a magyar kormány a határok békés jövőbeli módosíthatóságáról való magyar lemondást a számbeli és politikai kisebbségben élő magyar nemzet-részek emancipációjához, önállósodásához köthette, a magyar fél minden lényegi pozíciót feladott.  Ha tehát a magyarságot semmilyen érdek nem fűzte a szerződés megkötéséhez, akkor miért egyoldalú magyar kompromisszum útján, miért egy leköszönő kormánnyal való megegyezés eredményeképpen jött létre a dokumentum és miért éppen Temesváron írták azt alá? A válaszadást egy másik kérdés könnyíti: kinek az érdeke valójában e paktum megkötése?
Mindenekelőtt a Romániában uralkodó neo-kommunista hatalmi elitnek használt az aláírás ténye, időzítése és helye, most amikor a parlamenti- és elnökválasztás előtt a népszerűségi indexe vészesen csökkent.
Az Egyesült Államok is elnökválasztás előtt áll. Ők nem érdekeltek a Közép- és Kelet-Európai térség destabilizációjában. A State Department elemzői is tudják, hogy Iliescu bukása magában hordozza az ország politikai rendszerének destabilizációs veszélyét. Az 1989-es puccs központi alakjának, Ion Iliescunak valamint az őt pozícióba segítő hatalmi konglomerátumnak a felelősségét az 1989. december 22.-e utáni vérengzésekért a román ellenzéki sajtó következetesen felemlegeti. A ’89-es puccsot vezénylő főtisztekből álló klikket mindeddig nem vonták felelősségre, sőt tagjai közül többen előrébb léptek a ranglétrán. Minden jel arra utal tehát, hogy a jelenleg hatalmon levők számára a hatalmon maradás egyben a büntetlenség záloga. A demokratikus elkötelezettségű ellenzéki pártokat tömörítő Demokratikus Konvenció győzelme esetén tehát a hatalom várományosai vagy büntetlenséget biztosító paktumot kötnek, melyben megígérik, hogy nem firtatják a ’89-ben történteket, vagy pedig a sarokba szorított bűnszövetség puccsot hajt végre. Ennek legvalószínűbb formája a vásárhelyi véres március forgatókönyvének újrajátszása: az ország több nagyvárosában a nemzetek közötti feszültséget a robbanásig szítják, majd mesterségesen addig növelik a káoszt, amíg a lakosság nagy többsége már őszintén fogja üdvözölni a statáriális intézkedéseket, az újabb puccs szervezőit, akik "megmentik a hazát", "a térség stabilitását" - no meg saját hatalmukat.
Meg kellett tehát erősíteni a jelenlegi neokommunista hatalom választási pozícióit,  pozitív dimenziót adva az egyébként szinte kizárólag negatív elemekből építkező kampányának. Erre pedig kiválóan alkalmas volt a Temesváron megkötött román-magyar alapszerződés, hiszen egyszerre sikerült megalázni a magyar diplomáciát s így a Funar-féle elvakultságtól mentes nemzeti szavazótábort megnyerni valamint ezzel egyidőben az ország európai integrációjának elősegítőjeként tündökölni. Az alapszerződést "biztos, ami biztos" alapon kellett megkötni, hiszen a média birtokában amúgy is komoly eséllyel rendelkezett Iliescu pártja, arról nem is szólva, hogy az ellenzék győzelme esetében is a bizantin-ortodox kultúrkör sajátosságainál fogva - ahol a paktumkötés a regula, az elvhűség pedig a kivétel - a színfalak mögötti kiegyezésnek lett volna nagyobb esélye a puccsal szemben.
Ez az egyetlen racionális magyarázata a szerződés időzítésének és a helyszín megválasztásának. A jelenlegi magyar külpolitikai vezetés tehát mind a nemzet-, mind a szűk értelemben vett országérdeket közép- és hosszútávon feladta egy magyarellenes, bűnös román hatalmi elit hatalmon maradásának elősegítéséért, annak ellenére, hogy a másik fél imént vázolt megszorultsága miatt kitűnő alkupozícióban volt. A Horn-kormány nem úgy viselkedett, mint egy szuverén ország végrehajtó hatalmának csúcsszerve, hanem mint idegen érdekek szolgai érvényesítője.
Az önkéntelenül is felvetődő miértre a válasz a privatizációs törvények előtt lezajlott vadprivatizációra, a Kádári, poszt-kádári nomenklatúra, a gazdasági-, politikai- és média-elit önátmentésére vezethető vissza. Az akkor létrejött, mára rendkívüli mértékben meggazdagodott oligarchia méltán tarthat a nép jogos újraelosztási igényétől. A "vagyonbiztosítási" stratégiák felölelik a fúziót a globalista ipari-pénzügyi komplexummal, a figyelem állandó elterelését folyamatos médiamanipulációval, a kulcspozíciók biztosítását az állami élet főbb területein, s ma már a törvényhozásban is, és idetartozik az euro-atlanti integráció mielőbbi és bármi áron való elérése is. Ez utóbbi ugyanis, egy időre befagyasztaná a belső erőviszonyokat, vagyis a középosztály jelenlegi pozícióhátrányát konzerválná. A középosztály a ma uralkodó hatalmi oligarchia természetes ellenfele, hiszen létkényszerből kötődik az ország érdekeihez és szembeszegül a globalista tendenciákkal.
Az oligarchia a kozmopolitizmus terjesztésében érdekelt, a középosztály viszont egy új, jövőbe mutató nemzeteszmény létrejöttében. Éppen az új nemzeteszmény térhódítása vonná maga után az újraelosztási igény demokratikus artikulálását, és számottevő támogatottság elérését a törvényhozásban. Ebben lelheti magyarázatát a  magyarországi nemzeteszmény-ellenes kurzus. Az új nemzeteszmény létrejöttét határozottan késlelteti, ha sikerül a szétszakított nemzetrészeket egymás ellen fordítani. Erre az alapszerződés körüli vita rendkívül hatékony propagandaeszköz. Elég elhitetni a közvéleménnyel, hogy az ország érdeke az alapszerződések bármilyen formában való megkötése, ezután a nagyobbik nyájat védendő, a kisebbiket fel lehet áldozni az eurointegráció hipotetikus oltárán. Az oligarchia kifejezetten érdekelt az alapszerződések létrejöttében, mert az tömeglélektani kihatásainál fogva a megosztáson alapuló nemzetrontó stratégia egyik leghatékonyabb eszköze.
Erdélyben a szerződésnek több síkon is igen káros a hatása.
Az RMDSZ csapdahelyzetbe került, hiszen a tanügyet a román államhatalom kényére bízó, az egyházi vagyonok visszajuttatását nem tartalmazó, a kollektív jogokat és a területi autonómiát tagadó szerződést semmiképpen sem ratifikálhatja.
Ez a Szövetség kül- és belföldi imázsa szempontjából rendkívül káros, hiszen egy táborba kerül Funar pártjával. Könnyű lesz majd egyenlőségjelet tenni a jogot védők és a jogot tiprók közé. Az RMDSZ-n belül megnő a hangja azoknak, akik szemében az autonómiapolitika nem azonnali közösségépítő akcióprogramot jelent, hanem "megvalósíthatatlan ködképet" s főleg akadályt a politikai tájbasimulást feltételező egyéni karrier előtt. Ők legszívesebben egy ideig jegelnék elveinket, programunkat a miniszteri vagy államtitkári posztokért - hiszen ezek értelmében a Szövetség csak olyan kormányban vehet részt, mely azonnali hatállyal létrehozza az RMDSZ oktatási koncepciójának megfelelő anyanyelvű képzési hálózatot, elrendeli az egyházi vagyonok visszajuttatását, támogatja a parlamentben az RMDSZ közel félmillió aláírással megerősített tanügyi törvényjavaslatát és amely kormány egy négyéves menetrend keretében valóra válthatja háromszintű autonómia-elképzelését.
Mivel egy ilyetén román koalíció létrejötte nem valószínű, a kollaboránsok retorikájában az autonómia nem szervesen a mába épülő konkrétumként, hanem távoli absztrakció képében jelenik meg, amit a román hatalomba való beépülés illuzórikus rögtöni hasznának mézesmadzagjával ellentételeznek.
Az alapszerződés megkötése tehát azok előretörését segíti a szervezeten belül, akik a jövőt igyekeznek a máról leszakítani. 1994 óta ez az RMDSZ vonulat egyértelműen maga mögött tudhatta a magyar kormányt. Az alapszerződés megkötése körüli viták, úgy tűnik, a magyar kormány "preferenciáit" is átrajzolhatták. Erre utal már most a Horn-kormány egyik bérszócsövének sikerreceptje, mely annak dacára, hogy mindeddig a pusztán retorikai szinten autonómia-elkötelezett Markó-vonal volt a favorit, azt összemosni igyekszik a magyar kormány számára mindvégig felettébb kényelmetlen, s valódi közösségi önépítést sürgető Tőkés Lászlóval, majd az egész "Tőkés-Markó-Takács vonalat" a leírandó kategóriába helyezi. Ezek - írja az idézett szerző - "betöltötték hivatásukat, amíg mondani kellett rendületlenül az RMDSZ monológot", de "az első igazán politikai döntést igénylő helyzetben csődöt mondtak".[2]  A kívánatos perspektívát pedig a cikk Frunda György nevével fémjelzi. Frunda György kortesbeszédeinek fő üzenete egy új RMDSZ-politika megfogalmazásának szükségessége, melynek elsődleges célja a kormányzati hatalomban való részvétel lenne a fentebb felsorolt előfeltételek felvállalása nélkül. Az alapszerződés tartalmának, megkötési módjának, időzítésének és helyszínválasztásának rendkívül negatív társadalompszichológiai hatása van az erdélyi magyarság körében. Az elhagyatottság, elárultság érzetéből fakadó meghasonulás következményei beláthatatlanok. Ebben a helyzetben fokozott szükség van arra, hogy a magyar kormány által feladott közösség érezze, hogy a jelenlegi kormány demokratikus felhatalmazottsága dacára nem egyenlő a magyar társadalommal. Hangsúlyozott a felelőssége az ellenzéki pártoknak, civil szervezeteknek és minden nemzetileg elkötelezett erő- és érdekcsoportnak, hogy állást foglaljon a kérdésben és azt minden lehetséges fórumon népszerűsítse.
A román társadalom és politikai elit konklúziója is kikövetkeztethető. Az alapszerződés kapcsán a románság nagy része rájöhetett, hogy a Kárpát medencei magyar politika korántsem olyan egységes, mint ahogy azt eddig feltételezte. Ha pedig nem egységes, hanem megosztható, akkor gyenge is és tovább gyengíthető. A bizantin-ortodox kultúrkörben fokozott jelentősége van annak az egyetemes érvényű impertívusznak, hogy a politizáláshoz erő felmutatására van szükség. A magyar kormány magatartása az alapszerződés kapcsán határozatlanságot, gyengeséget, tehetetlenséget sugallt, arról nem is beszélve, hogy megbontotta a magyar-magyar csúcson létrejött külpolitikai konszenzust, meghiúsítva középtávon egy hatékony külpolitikai nemzeti stratégia létrejöttét. Mindennek várható eredménye a románság magyarsággal szembeni attitűd-változása és az etnodiszkriminatív tendenciák erősödése.
Mindezeket figyelembevéve, az RMDSZ mielőbb el kell kezdje az erdélyi magyar társadalom önálló megszervezését. Az 1993-as, brassói kongresszuson programba vett legfontosabb önépítő lépéseket mielőbb meg kell tenni.
Eleddig az RMDSZ csúcsvezetésének hatalomféltése volt a legfőbb akadály. Most, amikor a magyar érdekek ellen szerveződött kommunista gyökerű Budapest-Bukarest tengely a Markó-féle óvatoskodó autonomizmust is elseperni kívánja, az RMDSZ jelenlegi vezetése válaszút elé érkezett. Vagy vállalja, amit rábíztak még Brassóban: az erdélyi magyarság kataszterének felállítását és a belső választások megtartását, továbbá új, az erdélyi magyarság érdekeit jobban figyelembe vevő külpolitikát hirdet, a következőkben pedig a nemzeti érdekek érvényesítését s nem az idegen érdekek figyelembe vételét tartja elsőrendű prioritásnak, vagy eltűnik a politikai süllyesztőben, átadva helyét a kollaboráns-neptunista vonalnak.[3] Ez utóbbi, kedvezőtlen alternatíva megvalósulásának esetében az önálló magyar érdekek mentén gondolkodó és politizáló autonomisták egy alternatív szervezetbe kényszerülnének tömörülni.
Az új külpolitikában Magyarország kell legyen az első számú célország. Itt egyszerre tudjuk a külpolitikai kapacitásunkat növelni, és állandó hatáskifejtéssel valamint az új helyzetre épülő új koncepcióval tevékenységünket hatékonyabbá tenni. Fel kell adni a magyarországi politikai erőkkel szemben az egyenlő távolság tévesnek bizonyult elvét és egyértelmű szövetségre kell lépni a nemzet érdekeit védő erőkkel. Minden eszközt megragadva terjeszteni kell a magyar integráció gondolatiságát, és bontani az idegen érdeket szolgáló téveszméket.
A magyarországi nemzeti erők nem járulhatnak hozzá a román-magyar alapszerződés ratifikálásához. A legfontosabb pozitív lépés, amit a nemzetileg elhivatott parlamenti pártok tehetnek, a vázolt nemzetpolitikai stratégia alkotmányos előfeltételeinek megteremtése. A hatalmi viszonyoknak köszönhetően egyelőre csak a két legfontosabb célkitűzés, a magyar-magyar integráció gondolatának, illetve az azt hatalom-politikailag biztosító tudásközpontú nemzetfejlesztés imperatívuszának felvállalása és népszerűsítése tűnik reálisan elérhetőnek.  Ez viszont lehetőséget nyújtana a nemzet érdeke szempontjából remélhetőleg megfelelőbb kimenetelű 1998-as választások után a gyorsított eljárású ilyen irányú alkotmánymódosításra.
A magyarság talpra állása és jövőbeni gyarapodása közvetlen összefüggésben van azzal, hogy a szétszakítottságot milyen mértékben sikerül áthidalni, a belső gátakat eltakarítani a magyar integrációs igyekezet elől. A közvetlen cél, melynek megvalósulása kizárólag rajtunk áll, az önállóan szervesedő, fejlődő és politizáló magyar nemzetrészek intézményesített, a magyar alkotmányban foglalt kulturális egybeforrása, gazdasági szimbiózisa és politikai együttműködése. Felvetődik a kérdés, hogy milyen szerep jut az magyar nemzeti integráció kezdeti szakaszában az elszakított nemzetrészeknek?
Két évtizede, hogy Kirliani, örmény tudós fényképein láthattuk az élő tárgyakat övező bioenergia fényudvarát. A legmegdöbbentőbb a kísérletsorozatban az volt, hogy pl. egy megcsonkított, de még élő levél Kiriani fényudvara azonos az ép levéltestet körülvevő fényudvarral. Láthatóvá vált az eredeti alak "emléke". A határon kívül rekedt nemzetrészek puszta létükkel a teljes nemzettest emlékének hordozói. Ezt az emléket kell az anyaországra átsugározni.
Mindezt felismerve azon fáradoznak az ellenérdekelt erők a határon innen és túl, hogy a magyar nemzet szétszakítottságát végérvényessé tegyék. Ezzel szemben a nemzet jövőéért felelősséget vállalók a határon túliak fokozott anyaországi szellemi-politikai jelenlétét kell, hogy szorgalmazzák.
Csak így válhat ismét eggyé a nemzet.
Eggyé, erőssé és gyarapodóvá.

           
                                                                                                          Borbély Imre


1996. szeptember 22.[4]
Budapest/Szárszó

[1] Komoly dilemmát jelentett számomra, hogy utaljak-e egyáltalán arra, hogy a rendszerváltás után nemcsak a népi gondolkodók rendeztek az 1943-as tanácskozás emlékére nemzetstratégiai konferenciát Szárszón, hanem a magyar helytartó elit, a globális világhatalom helyi segédcsapata, az országot kis híján teljes tönkretevő, magukat balra soroló komprádorok is. Sajnos meg kell, hogy tegyem, miután a sok ember számára irányadó Wikipédiának a Szárszói Találkozóra vonatkozó szócikke csak és kizárólag ezutóbbit ismerteti, az eredetinek szócikke sincs (!). Borbély Imre természetesen a népi-nemzeti tábor felsereglésére kapott meghívást és ott adta elő aktuális nemzetstratégiai gondolatait és nem a magát humoristának tartó szomorú társadalmi jelenségnek a kertjében.
[2] Az idézett szöveget Molnár Gusztáv írta. A Romániai Magyar Szó hasábjain jelent meg „Válaszúton az RMDSZ” címmel, 1996. szeptember 6.-án
[3] Végül egy harmadik változat valósult meg: Markó Béla szövetséget kötött a neptunistákkal és lényegében átvette Frunda György programját, az önálló külpolitika feladását, a román etnokratikus törekvések hitelesítését, a román hatalomnak való megfelelési igyekezetet. (Lábjegyzet tőlem, BZSA, 2017.-ben)
[4] A véletlen úgy hozta, hogy Borbély Imre „szárszói” előadásának napja pont 48. születésnapjára esett.
A találkozó egyébként 1996. szeptember 20. és 23 között zajlott.

No comments:

Post a Comment